تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه


شماره۱۳۱۷۷۹/ت۵۶۱۰۵هـ                              ۱۳۹۷/۱۰/۵
تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس دفتر رییس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون­ مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری