الحاق جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات


شماره۱۳۵۹۴۳/ت۵۵۸۸۷هـ                            ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
الحاق جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۰۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین­نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب­نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می­شود:

۱۳ـ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری