تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد


شماره۱۳۵۹۲۶/ت۵۶۱۴۸هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری