تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی


شماره۱۳۵۹۱۴/ت۵۶۱۴۹هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری