تصویب نامه در خصوص تعیین آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم


شماره۱۳۵۹۳۷/ت۵۶۱۴۷هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری