ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان میناب تابع استان هرمزگان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در شهرستان میناب تابع استان هرمزگان
1366.02.02 - .110248ت225 - 1366.04.21 - 407
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&؟؟
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 9429.1.5.53 مورخ
65.12.9 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه 1362 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل آن و
ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب‌مهر ماه 1363 تصویب نمودند:
‌در شهرستان میناب تابع استان هرمزگان تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانهای زیر در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های1.250.000 ضمیمه
که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان آب‌نما
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خراجی مشتمل بر 43 روستا، مکان و مزرعه به اسامی زیر:
1 - پودن، 2 - پارخ، 3 - دی‌ماتون، 4 - تیغ سیفد، 5 - تری درگان، 6 - کهنوج بالا،
7 - اسپیری، 8 - پی‌شک، 9 - ده کار، 10 - شمی‌لو، 11 - دشتو، 12 -‌کنگوییه، 13 -
پرکوه، 14 - فربوری، 15 - سرجوییه، 16 - غیبی، 17 - آسیاب، 18 - گشوییه، 19 -
کهنشوییه، 20 - خراجی، 21 - خطیف، 22 - کمیز، 23- خیرآباد (‌فخرآباد)، 24 - ترک،
25 - برنطین، 26 - کهنوشتری، 27 - برجک، 28 - برجکان، 29 - زرد شمع، 30 - بلیچ، 31
- دستگرد، 32 - جغین، 33 -‌ چراغ‌آباد نونی، 34 - گرشمو، 35 - کلاتو، 36 - چگان،
37 - کاریز، 38 - قلمی، 39 - استخرو، 40 - وزیری، 41 - آبگردان، 42 - پلنگان، 43 -
گلستان.
2 - دهستان بندزرک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بندزرک کهنه مشتمل بر 54 روستا، مکان و مزرعه به اسامی زیر:
1 - گرگان، 2 - سرشیف، 3 - آل مهتران، 4 - سرچاهان، 5 - کهنه شهر، 6 - سمسیلی، 7 -
نریکند، 8 - ریگو، 9 - کنار اسماعیل، 10 - بن بست، 11 -‌رضایی، 12 - مغیری، 13 -
غنک، 14 - چه‌کار، 15 - کمیل، 16 - میسکن، 17 - گلوخ کلم، 18 - جنگان، 19 - سنکگی،
20 - سرمست، 21 - جوشکی،22 - قادرخوانی، 23 - طالوار، 24 - محمودی، 25 - کش‌قلمان،
26 - سلمانی، 27 - گودو، 28 - کش قلمان پایین، 29 - خشک‌آباد، 30 - چاه خواه، 31 -
‌گرازو، 32 - بند زرک کهنه، 33 - بند زرک نو، 34 - کولع کاشی، 35 - بلبلی بالا، 36
- بلبلی پایین، 37 - درباغ، 38 - کردر (‌کم‌در)، 39 - تم خواجه بهمنی،40 - کلوت،
41 - زهوکی، 42 - رکن‌آباد، 43 - دودو، 44 - تربی‌شاهی، 45 - شیخوئیر، 46 -
سولقان، 47 - پولاد قاسمی، 48 - رضا علی‌چی، 49 -‌باغگلان، 50 - گورزانک، 51 -
کمالی، 52 - تم بلوچی، 53 - تی‌بی‌تی، 54 - دماغ زیگه.
3 - دهستان بمانی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوهستک مشتمل بر 23 روستا، مکان و مزرعه به اسامی زیر:
1 - زمین‌ملا، 2 - دودر، 3 - کنارجو، 4 - شاهمرادی، 5 - محلیان، 6 - روتان، 7 -
گچینه، 8 - سرگلم، 9 - پالور، 10 - بند کهور، 11 - کوهستک، 12 -‌بمانی، 13 -
واداشت، 14 - لبئی، 15 - پاتل، 16 - گردور، 17 - کندال، 18 - مفسان، 19 - کلاوی،
20 - داهی‌کند، 21 - دهلی، 22 - جومحله، 23 -‌کریان.
4 - دهستان بندر
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بندر مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبدوئی، 2 - میهاکن، 3 - شگون، 4 - پاکوه، 5 - سرتنگ دموک، 6 - کینگواش، 7 -
سرتنگ، 8 - ساسانی، 9 - دموک، 10 - خواجه ریحان، 11 - گودو،12 - سرگریک، 13 -
بیدرییسی، 14 - بنوشک، 15 - سیاکهور، 16 - درلیمو، 17 - چاهک، 18 - مع خاتون، 19 -
کاکن، 20 - بن‌شر، 21 - علی‌آباد، 22 -‌سرگرو، 23 - ساتج‌کان، 24 - آب محنت، 25 -
چاه‌انبه، 26 - مشکاالدین، 27 - گیلکی، 28 - مرز، 29 - ساتج، 30 - تلال، 31 -
درگز، 32 - کم‌کلات، 33 -‌ درانار، 34 - جاشو، 35 - چاه خاور، 36 - کهنک چاه خاور،
37 - تیع سیاه، 38 - درانار، 39 - هنگر، 40 - قلمان رویدر، 41 - خائن، 42 - صادر،
43 -‌شمیلی، 44 - چاه‌چنان، 45 - بندر، 46 - شهری‌شک، 47 - درپرن، 48 - شهراندک،
49 - چراک، 50 - پاتل گورگداری، 51 - کم‌ترگو، 52 - درجک، 53 -‌گنبد سرخ، 54 -
میرهزار، 55 - بی‌گوهر، 56 - شیریش، 57 - تگرگ، 58 - کلاتک تم بابل، 60 - چرت‌بنی.
5 - دهستان بیابان
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گونمردی مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - منگلی، 2 - بیریزک، 3 - هرنگان، 4 - مع سیدان، 5 - گرگوشکی، 6 - مع کرمداد، 7
- بصره، 8 - سیکوئی، 9 - فش‌گشو، 10 - سلمه‌ای، 11 - زرآباد،12 - ددی، 13 -
ماردان، 14 - کرتان، 15 - خیری، 16 - موقضی، 17 - گناری، 18 - محرق، 19 -
کهورچران، 20 - داتبی، 21 - سول جامک، 22 - بازگرد،23 - گزپیر، 24 - پکوه، 25 -
عاشقان، 26 - گونمردی، 27 - گاراندهو، 28 - مستو، 29 - مع‌کنار، 30 - گز، 31 -
مهمانی، 32 - دیودان، 33 - گوجک، 34 -‌گرایک، 35 - پاراف، 36 - سرزه، 37 - کلموئی،
38 - دل‌آسا، 39 - گزان‌بزین، 40 - گوشگی، 41 - گدوبالا، 42 - گدوپایین، 43 -
سورگی.
6 - دهستان تیاب
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای تیاب مشتمل بر 17 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - کلاهی، 2 - مازغ بالا، 3 - مازغ پایین، 4 - کمز، 5 - دهو، 6 - چلوگاومیشی، 7 -
ماشهران، 8 - محمودشاهی، 9 - دلالون، 10 - سرباران، 11 - باغونی،12 - جوزان، 13 -
ماه‌خاتونی، 14 - سبهتی، 15 - حاجی‌آباد، 16 - نخل ابراهیم، 17 - تیاب.
7 - دهستان حومه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حکمی مشتمل بر 56 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - حنایی سرریگان، 2 - سرریگان، 3 - کلیبی، 4 - کلو، 5 - احمدآباد کلیبی، 6 -
درخانه سفلی، 7 - پازیارت، 8 - سرکنتگان، 9 - ماکبان، 10 - میرآباد، 11-
محسن‌آباد، 12 - رنگان، 13 - میانشهر، 14 - پشته‌آزادگان، 15 - پشته‌مهنو، 16 -
پایین‌شهر تمبک، 17 - حاجی عباسی، 18 - سلمانی، 19 - عظیم‌آباد،20 - بازیاری، 21 -
سرکم، 22 - بهمنی، 23 - جانشینی، 24 - پشته علی‌آباد، 25 - شهوارپالور، 26 -
شهوار، 27 - شرکت سیویل، 28 - کنتکان، 29 -‌احمدآباد، 30 - پل بصره، 31 - شهمرادی،
32 - شمجو، 33 - قاسم جلالی، 34 - لرد منجلی، 35 - خواجه شمسی، 36 - قطاران، 37 -
فخرآباد، 38 -‌کلنتان، 39 - دهوسطی، 40 - تم‌بانو، 41 - نصرایی، 42 - ملاجماتی، 43
- محمودی، 44 - تم‌گوهر، 45 - تم رییسی، 46 - تم بساط، 47 - طالاواز، 48
-‌محمدمحسنی، 49 - زهرایی، 50 - گلشوار، 51 - ملاحسینی، 52 - شاه منصوری، 53 -
حکمی، 54 - شیخی، 55 - بلیلی، 56 - پایین شهر تمبک.
8 - دهستان در پهن
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای در پهن مشتمل بر 62 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - چاسی، 2 - کرزنی، 3 - هوارک، 4 - شهربالا (‌اسلام‌شهر)، 5 - دشت هویزه، 6 -
نان‌خوری، 7 - دهیچ، 8 - کنی سیاه دوران، 9 - هنسی، 10 - اسفندو،11 - اشکوت اسفند،
12 - هنگمی، 13 - آزیره، 14 - لاسک، 15 - تمرسو، 16 - گچک احمد، 17 - سرکم باز، 18
- کلاتو، 19 - گورخورشک، 20 -‌هنچک، 21 - سرکهنان داوری، 22 - داوری، 23 - در
بالا، 24 - درخ کلوچ، 25 - ترکی، 26 - در موت، 27 - آب شیرین، 28 - محمویی پایین،
29 -‌محمویی بالا، 30 - براکوه، 31 - گستاهک، 32 - شیکوه، 33 - دستگرد شیکوه، 34 -
پرزن، 35 - آنرت، 36 - گشیراز، 37 - بن‌کرم، 38 - درجادون، 39 -‌آبگردر، 40 -
سرشم، 41 - کشپیری، 42 - بن‌در، 43 - اورنر، 44 - نز، 45 - بند سفید، 46 -
کواجگ‌بن‌در، 47 - دون، 48 - کوهی، 49 - سرکهناب، 50 -‌بانز، 51 - سرتنگ، 52 -
صحرای گرگر (‌ دشت‌آزادگان)، 53 - کوئیلو، 54 - در پهن، 55 - بن مانی، 56 - گودی،
57 - رپ کا، 58 - سرگجک، 59 - هنخ، 60- موز، 61 - تمبو، 62 - ده قلمان.
9 - دهستان رودخانه
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زیارتعلی مشتمل بر 94 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - پله‌ای، 2 - کم‌کردان، 3 - کرت، 4 - چرمیان، 5 - چیلکی، 6 - جنت‌آباد، 7 -
ماشنگی، 8 - دهنو، 9 - تلمان، 10 - ابراهیم‌عالی، 11 - چیل‌بنان، 12 -‌گورگزی، 13
- سرکهنان، 14 - پاکم علیا، 15 - پاکم سفلی، 16 - کلغرآباد، 17 - سنگ‌بند، 18 -
سرزه علیا، 19 - دره دختران، 20 - چاه کناری، 21 - چاه‌صفر، 22 - چاه پوده، 23 -
چاه انقلاب، 24 - چاه حسینی، 25 - چاه نو، 26 - چاه تیره، 27 - چاه شهداد، 28 -
چاه گنج‌علی، 29 - گست گیش، 30 -‌سرگشت علیا، 31 - سرگشت سفلی، 32 - نورآباد، 33 -
پی‌چمان، 34 - دهیدی، 35 - مریم‌آباد، 36 - عزیزآباد، 37 - علی‌آباد، 38 - کندر،
39 - ده پیرنگام،40 - بندر حیدر عباس، 41 - ده کوری، 42 - ده‌گین، 43 - میرآباد،
44 - قلعه دژ، 45 - سعیدآباد، 46 - جعفرآباد، 47 - عباس‌آباد، 48 - احمدآباد، 49
-‌رستم‌آباد، 50 - شیتو، 51 - چیل‌آباد، 52 - مسافرآباد، 53 - گرزآباد، 54 -
احمدآباد، 55 - علی‌آباد، 56 - چاه نوری، 57 - کریم‌آباد، 58 - چاهک، 59
-‌محمدآباد، 60 - سرکردکان، 61 - قنبرآباد، 62 - باجانی، 63 - حسین‌آباد، 64 -
مختارآباد، 65 - مرادآباد، 66 - درمکو، 67 - احمدآباد، 68 - سنگ سفید،69 -
مرادآباد مارکی، 70 - چاهو، 71 -
زیارتعلی، 72 - ده شوری، 73 - پیرجلون، 74 - آب تاریکان، 75 - نخل مردپیر، 76 -
قتوری، 77 - سرزه سفلی، 78- بند نوروز، 79 - بیدن، 80 - منچر، 81 - نخل دختران، 82
- پیرونی، 83 - بهادرک، 84 - عباس‌آباد، 85 - دهلیان، 86 - سرکم، 87 - علی‌آباد،
88 -‌چیرم‌آباد، 89 - هرموزر رهبران، 90 - نیم‌کار، 91 - رهران، 92 - خودروگان، 93
- جگری، 94 - زمینان.
10 - دهستان سندرک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سندرک مشتمل بر 63 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - سیاه کافر، 2 - نومارک، 3 - قلمان حسن، 4 - گورچاکو، 5 - اره‌کن، 6 - درگ، 7 -
پشت گشاد، 8 - انبارک قلمان، 9 - دویری (‌دبی‌ری)، 10 - کره زن، 11- ده زیارتان،
12 - بن‌زیر، 13 - جتان، 14 - دراک، 15 - کاموج، 16 - کیوکان، 17 - پیزکن، 18 -
جک‌بر، 19 - اوترنگ، 20 - گناس، 21 - بهان، 22 -‌نوتریل، 23 - خورده‌وی، 24 -
انبارک، 25 - توسک، 26 - مغ‌بارم، 27 - چایلاتی، 28 - پهناب، 29 - شریوم، 30 -
بوتک، 31 - بنک علیا، 32 - گور‌عمک، 33 - بنک سفلی، 34 - گنان، 35 - هنگن اسماعیل،
36 - سرکم بهان، 37 - پنتوکن، 38 - سول، 39 - دربرسن، 40 - درحون، 41 - سیت، 42
-‌کلنگار، 43 - چراغ سوزان، 44 - درد میلان، 45 - کشهران، 46 - لور، 47 - دربنگان،
48 - پیشان‌لکی، 49 - بنهکان، 50 - تمبو، 51 - لوراشکجن، 52 -‌گونر، 53 - آرنگو
بالا، 54 - آرنگو، 55 - سندرک، 56 - سرمازغ، 57 - دهن‌دران، 58 - کلوسریکی، 59 -
ترلون، 60 - گرو، 61 - درگلو، 62 - کهورجایر، 63- شیوه‌آی.
11 - دهستان سیزیک
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سیزیک مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - کردر، 2 - کلنگی، 3 - تومان‌راهی، 4 - دهور، 5 - میشی، 6 - سیریک، 7 - شمجو، 8
- مغ شیخ، 9 - چالاکوه، 10 - کنکی، 11 - بیلایی، 12 -‌طاهروبی، 13 - سرخور
طاهرویی، 14 - گروک، 15 - کناردان، 16 - بنداران، 17 - زیارت حسین‌آباد، 18 -
زیارت، 19 - دمیجوک، 20 - سرآورد.
12 - دهستان فارایاب
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بیکاه مشتمل بر 112 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ده گلکن، 2 - بیکاه، 3 - سرکم، 4 - سکل، 5 - اسلام‌آباد، 6 - رگو، 7 -
ده‌سنگی، 8 - حاجی‌آباد، 9 - زنگیان، 10 - سروکی، 11 - مازغ، 12 -‌زردگردبال، 13 -
چغان، 14 - تم‌گردی، 15 - سنگ‌کشکو، 16 - تنگ‌رود، 17 - فریاب، 18 - اسپرمیشان، 19
- مراکز پایین، 20 - مراکز بالا، 21 - نشتیز، 22- صحرارود، 23 - گروه، 24 - کوه
سفید، 25 - اسپیری، 26 - درجم، 27 - پاسرخ، 28 - کلموئی، 29 - گرم، 30 - چغان‌جان،
31 - تم‌بانو، 32 - سربند، 33- گدار خاروک، 34 - تم‌کناری، 35 - خاربچگان، 36 -
نورگو، 37 - ده‌گز، 38 - پربی، 39 - مسینان، 40 - کنوال، 41 - پایران، 42 -
شیریکی، 43 - پودنو،44 - گزچشمه، 45 - تیاب بالا، 46 - تیاب‌پایین، 47 - گلمان، 48
- دهنو، 49 - پشت سفید، 50 - مرهون، 51 - گلم شیرین، 52 - عالی زندک، 53 -‌راهدار،
54 - آل محمودی، 55 - حیدری، 56 - شورایی، 57 - غروتی، 58 - گلشوار، 59 - فلغلان،
60 - گاوکشی، 61 - چاه حسین، 62 - سیکم پیزکم، 63- ده گز، 64 - بادافشان بالا، 65
- عباس‌آباد، 66 - گودگریان، 67 - فولادی، 68 - سرخ‌کم، 69 - سیاه‌تکان، 70 -
کری‌دازان، 71 - چیزی بلویی، 72 -‌سرپشته، 73 - بادافشان پایین، 74 - سرآب بالا،
75 - سرآب پایی
ن، 76 - ده‌یدنگ، 77 - چاه درو، 78 - کهورزار، 79 - سمیلان، 80 - علی‌آباد، 81 -
باغ بالا،82 - ده توک، 83 - سیاه تکان، 84 - سیاه تکان سرخ رز، 85 - سیاه‌داریون،
86 - گروشولی، 87 - سیاه کلوغان، 88 - معون سیاه، 89 - سرخ زر، 90 -‌بچگان، 91 -
گم عباس، 92 - کم‌آب‌سر، 93 - زیلو، 94 - چهارچکان، 95 - بشکردان، 96 - گیشان، 97
- ده انارو، 98 - بهادنگ، 99 - بندر مغان، 100 - ده‌خران، 101 - دازبزل، 102 -
دازبز، 103 - دارخاروک، 104 - گودبچک، 105 - گمبر، 106 - قلمان کوران، 107 -
گاندر، 108 - سیلکی، 109 - گهوران‌گرو، 110 - سنگ سفید، 111 - سیاه مغان پایین،
112 - سیاه مغان بالا.
13 - دهستان کریان
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کریان مشتمل بر 34 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - گچک مراد (‌گچک قلمان)، 2 - قلات کافر، 3 - گچک دادعلی، 4 - هلائون، 5 -
پانیان، 6 - کلات کافر، 7 - قلات عبدا...، 8 - برنزکی، 9 - فلات رستم،10 - قلمان
مشهدی چراغ، 11 - بلغک، 12 - تختان، 13 - نودر، 14 - کهور، 15 - راونگ، 16 -
میرعمر، 17 - زرتوجی، 18 - کهوردان، 19 - گچک، 20 -‌پلنگ پشته، 21 - آهوگانی، 22 -
پلنگی، 23 - گسمن، 24 - گشتارمو، 25 - پازیارت، 26 - لنگ، 27 - کریان، 28 - کوتک
کلات، 29 - کوتک، 30 -‌کومنگ، 31 - حلوایی یک، 32 - حلوایی دو، 33 - حلوایی سه، 34
- چاه شور حلوایی.
14 - دهستان گوربند
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گوربند مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - کالنگی، 2 - کالنگی (‌کله‌زدی)، 3 - محمد کمال‌آباد، 4 - حاجی خادمی، 5 -
نوبند جدید، 6 - نوبند کهنه، 7 - دمشهر، 8 - مؤسسه کشاورزی گوربند، 9 -‌گوربند، 10
- تیرور، 11 - چاه‌شیرین، 12 - زیارت مولا، 13 - چاه اسماعیل، 14 - گیو، 15 -
گیزندان، 16 - کهن‌دهلی، 17 - باغ سی‌سی، 18 - مدرغان.
15 - دهستان توکهور
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هشت‌بندی مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - موسی ملکی، 2 - کوری، 3 - گل‌کل، 4 - آب‌سفید، 5 - آباد امامزاده، 6 - اشکوه،
7 - کلات نظر، 8 - چراغ‌آباد، 9 - ناصرآباد، 10 - هشت‌بندی، 11 -‌کهتک، 12 -
هامین، 13 - توکهور، 14 - چاه شریف، 15 - سرنی، 16 - کهنان، 17 - راشک، 18 - درگز،
19 - مرز، 20 - کلکی، 21 - گرمک، 22 -‌کوه‌جنگا.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار به
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی و‌ضمیمه و در محدوده
آن ملاحظه شود یا در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد
بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر