ایجاد و تشکیل تعداد 8 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای واقع در شهرستان لردگان تابعه استان چهارمحال و بختیاری

‌ایجاد و تشکیل تعداد 8 دهستان شامل
روستاها، مزارع و مکانهای واقع در شهرستان لردگان تابعه استان چهارمحال و بختیاری
1366.02.02 - .68994ت339 - 1366.05.25 - 482
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 8491.1.5.53 مورخ
1365.9.13 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری
مصوب تیر ماه 1362 مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های
ذیل آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان لردگان تابعه استان چهار محال و بختیاری تعداد 8 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های1.250000 ضمیمه
که ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان خانمیرزا
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آلونی مشتمل بر 71 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 - آلونی، 2 - امامزاده عباسقلی، 3 - بابامنصوری، 4 - باغ بهزاد، 5 - برجویی، 6 -
بلقاب، 7 - جوانمردی، 8 - حسن هندو، 9 - خسروآباد، 10 - دومکان،11 - ده چنار سفلی،
12 - ده چنار علیا، 13 - ده صحرا، 14 - دهنو، 15 - رشیدریگی، 16 - سرتنگ دینار
عالی، 17 - سفیلان سفلی، 18 - سفیلان علیا، 19- سلج چین، 20 - سیله، 21 - سینی، 22
- صفی‌آباد، 23 - علی‌آباد پشتم، 24 - فیض‌آباد، 25 - قلعه افغان، 26 - قلعه چه،
27 - کرتگل، 28 - سفلی، 29 -‌کلامویی، 30 - گردوگل، 31 - گوشکی، 32 - محمدرضاخان،
33 - مرادون، 34 - مزرعه بیدکی، 35 - مزرعه بید قادر، 36 - مزرعه پازن پیر، 37 -
مزرعه‌پرموسیری، 38 - مزرعه پرچلان، 39 - مزرعه تل گاوخونی، 40 - مزرعه جعفرآباد،
41 - مزرعه جوب نساء، 42 - مزرعه جوی بید، 43 - مزرعه چال گاو، 44- مزرعه چال بید،
45 - مزرعه چشمه سفلی، 46 - مزرعه چشمه هاشم، 47 - مزرعه چشمه مار، 48 - مزرعه چاه
خدیوی، 49 - مزرعه چشمه پهلو، 50 -‌مزرعه چشمه گردو، 51 - مزرعه چشمه گل، 52 -
مزرعه چشمه ویس‌مراد، 53 - مزرعه چشمه همتعلی، 54 - مزرعه حسن‌آباد، 55 - مزرعه
خرم‌آباد علیا،56 - مزرعه دره شوره‌زار، 57 - مزرعه دره چاه، 58 - مزرعه دره قنات
سف
لی، 59 - مزرعه دره گرم، 60 - مزرعه زورآباد، 61 - مزرعه دره علی‌کرم، 62 -‌مزرعه
دره قنات علیا، 63 - مزرعه دره گرگی، 64 - مزرعه سرطوف علیا، 65 - مزرعه سه برمه
سفلی، 66 - مزرعه سه برمه علیا، 67 - مزرعه فیض‌آباد، 68 -‌مزرعه ملعون علیا، 69 -
مزرعه ملعون سفلی، 70 - مزرعه معصوم، 71 - مزرعه نصیرآباد.
2 - دهستان منج
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای منج برآفتاب مشتمل بر 49 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به
شرح زیر:
1 - آبیدک، 2 - آسمان‌پر، 3 - البرزآباد، 4 - برآفتاب چیگو، 5 - بیت‌الله، 6 -
بیدله، 7 - پل بریده، 8 - تیر سامان، 9 - چیگو، 10 - خارستون، 11 - خدامراد،12 -
دارجونه، 13 - دره شور، 14 - دره گرم، 15 - ده چنار، 16 - ده سوخته، 17 - سرقلعه،
18 - سید محمد، 19 - قلعه سنگ، 20 - قلعه سوما، 21 - گاه‌گردان، 22 - کلکه، 23 -
لاچنار، 24 - محمدآباد، 25 - مشک‌دوزان، 26 - منج برآفتاب، 27 - منج جهرو، 28 -
منج نساء، 29 - ناغان سفلی، 30 - ناغان‌علیا، 31 - مزرعه آبیک، 32 - مزرعه آب
انجیرک، 33 - مزرعه بائی، 34 - مزرعه بن‌دار خشگر، 35 - مزرعه برداسپید، 36 -
مزرعه پاگرده، 37 - مزرعه چاه‌بیدی، 38 - مزرعه حاج‌آباد، 39 - مزرعه دالگر، 40 -
مزرعه دشت‌لار، 41 - مزرعه درمور، 42 - مزرعه دره‌تو، 43 - مزرعه دره‌شور، 44 -
مزرعه سردار، 45- مزرعه مورسور، 46 - مزرعه کوه‌گه، 47 - مزرعه مونس، 48 - مزرعه
دشت نیگو، 49 - مزرعه شش بهره
3 - دهستان ارمند
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای تنگ کلوره مشتمل بر 37 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 - آب چنار، 2 - ارمند سفلی، 3 - ارمند علیا، 4 - برآفتاب، 5 - برآفتاب خنک، 6 -
برهدبر، 7 - تنگ کلوره، 8 - جوب‌نساء، 9 - چاه‌گا، 10 - چرکن، 11 -‌درکه، 12 - دره
زرگه، 13 - دره مرغی، 14 - دشتیه، 15 - دولشواری، 16 - ده باغ، 17 - دهنو
هوشنگ‌خان، 18 - زرین درخت، 19 - صالحات، 20 -‌فارسون، 21 - گل گچی، 22 - کینگ، 23
- کلکه سفید، 24 - هرمون، 25 - مزرعه شکفت‌گاه، 26 - مزرعه باغک، 27 - مزرعه تخم
ماری، 28 - مزرعه ارمند‌بالا، 29 - مزرعه جغد، 30 - مزرعه دروغ‌زن آب، 31 - بوگر،
32 - مسن، 33 - سرتنگ مسن، 34 - تنکارک، 35 - سونک، 36 - نازک، 37 - سونک دادا.
4 - دهستان بارز
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مدرسه مشتمل بر 62 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 - آب چنار بالا، 2 - آب چنار پایین، 3 - امرون، 4 - امیری، 5 - بادامستان
امیدعلی، 6 - بادامستان آقاجون، 7 - بادامستان مشهدی امیر، 8 - بادامستان بارز،9 -
بادامستان باغ انار، 10 - برآفتاب مرده‌شور، 11 - بندون بالا، 12 - بندون پایین،
13 - بنگرد، 14 - پل بارز، 15 - تیزمین، 16 - جرجیس، 17 - چال‌چندار، 18 - چال
دراز اسفندیار، 19 - چال بیت‌الله، 20 - چال غلامعلی، 21 - چال نعمت‌اله، 22 - چال
هادی، 23 - چال یداله، 24 - چرکین بالا، 25 -‌ چرکین پایین، 26 - چشمه‌خانی، 27 -
چلن، 28 - چهل بید، 29 - حاتم‌آباد بارز، 30 - دره‌اشکفت، 31 - دره‌تنگی بالا، 32
- دره‌تنگی پایین، 33 - دره سور،34 - دره قواطی، 35 - دهتل گودسرد، 36 - ده چل، 37
- دهنوبارز، 38 - زیتون، 39 - زیتی، 40 - سربیشه، 41 - سرخاب، 42 - سرچل، 43 -
سردره، 44- سرکمر، 45 - شکرته، 46 - شوار، 47 - قلعه بارز، 48 - کته، 49 - گلستان،
50 - گودبنوشیر، 51 - گودسرد، 52 - لیرو، 53 - لیروک، 54 - مدرسه، 55 -‌میانجو، 56
- میان مالان، 57 - میش خوس، 58 - نصیرآباد بارز، 59 - نعلبکی، 60 - میل ماه، 61 -
مزرعه بلی عاقل، 62 - مزرعه عاقل
5 - دهستان میلاس
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گوشه مشتمل بر 54 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح زیر:
1 - آب کلایه، 2 - آبکه، 3 - آبلاران، 4 - احمد خواجه، 5 - آنجو، 6 - باغ قلندر، 7
- برآفتاب میلاس، 8 - برپیکو، 9 - برم چل، 10 - بندون پایین، 11 -‌بندون، 12 -
پاتوه، 13 - تل ماران، 14 - تنگ قلعه، 15 - چال خزینه، 16 - چال نساء، 17 - چاهگاه
میلاس، 18 - چلماننگاسیون علیا و سفلی، 19 -‌حسین‌آباد، 20 - خرم‌راه، 21 - دره
چپی، 22 - دره روباه، 23 - دشت دراز، 24 - دهنو میلاس سفلی، 25 - دهنو ملاس علیا،
26 - روچونی، 27 - سرتل‌سفلی، 28 - سرتل علیا، 29 - سرزآگاه، 30 - سرقلعه، 31 -
سنگ کارخانه، 32 - کرف سفلی، 33 - کرف علیا، 34 - کلکه میلاس، 35 - کلمتین، 36
-‌گرازآباد، 37 - گرگرسرتپه، 38 - گوشه، 39 - لامردان، 40 - لرون، 41 - لیرومک، 42
- میان قلعه، 43 - میرابی، 44 - میلاس، 45 - بخیلدان بالا، 46 -‌بخیلدان پایین، 47
- مل سفید، 48 - نرتل، 49 - نساء‌کوه، 50 - مزرعه تخت‌چی، 51 - مزرعه آب ملک، 52 -
مزرعه جفت شندون، 53 - مزرعه گنداب، 54- مزرعه لادراز.
6 - دهستان ریگ
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کلار مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح زیر:
1 - امری سفلی، 2 - امیری علیا، 3 - پیر محمدعلی، 4 - چله گاه، 5 - چمن بید، 6 -
چنار محمودی، 7 - دوله سیب، 8 - دهنوالله مراد، 9 - دهنو حاج‌محمدقلی، 10 - دهنو
شمسعلی، 11 - دهنو گرگ‌الله، 12 - دهنو گودرز، 13 - دهنو محمدحسین، 14 - دهنو
مشهدی اکبر، 15 - ساختمان بشیر، 16 -‌دره‌بید، 17 - دره نامدار، 18 - ساختمان
رحیمی، 19 - شاه نجف، 20 - قلعه ولی، 21 - کلار سفلی، 22 - کلار علیا، 23 -
کنگرستان، 24 - کهیان، 25 -‌گنداب، 26 - میچ قاپان سفلی، 27 - میچ قاپان علیا، 28
- مزرعه آقاجان، 29 - مزرعه حمال، 30 - مزرعه جوب نساء، 31 - مزرعه جوی برآفتاب،
32 -‌مزرعه جوی پایین ده، 33 - مزرعه درویش، 34 - مزرعه گل‌سفید، 35 - مزرعه قنات
حسن‌خان، 36 - مزرعه مقصود آباد.
7 - دهستان فلارد
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مال خلیفه مشتمل بر 94 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 - آب گرمک، 2 - ابواسحق سفلی، 3 - ابواسحق علیا، 4 - اسلام‌آباد، 5 - امامزاده
حسن، 6 - امیران سفلی، 7 - امیران علیا، 8 - بابااحمدی، 9 - بازنگی،10 - باغ کاج،
11 - باغ محمدعلی، 12 - بیژگرد، 13 - پروز، 14 - تل اشگفتی، 15 - چهارده، 16 -
خرپسته، 17 - خنک، 18 - خواجه لنگ، 19 - دره‌شیر،20 - دره نیک، 21 - دستگرد، 22 -
دشت پاگرد، 23 - دم‌آب، 24 - ده چنار دال، 25 - ده سوخته، 26 - ده کهنه، 27 - ده
گلابی علیا، 28 - رستم بیگ، 29 -‌سفیددار، 30 - سلمانک سفلی، 31 - سلمانک علیا، 32
- سندگان سفلی، 33 - سندگان علیا، 34 - سهل‌آباد، 35 - شوراب، 36 - شهرنو، 37 -
شیرمرد، 38- قرح، 39 - قلعه سوخته، 40 - کلات، 41 - کلواری سفلی، 42 - کلواری
علیا، 43 - کندر، 44 - کوه ریگ، 45 - کود نارمه، 46 - کیساران پروز، 47 -‌گرداب
سفلی، 48 - گرداب علیا، 49 - گلابی سفلی، 50 - گنج، 51 - لیر، 52 - مال خلیفه، 53
- منارجان، 54 - میاندوآب - شهریار، 55 - میان طلان، 56 -‌میشان سفلی، 57 - میشان
علیا، 58 - میناب، 59 - نارمه، 60 - نارمه گیلی، 61 - یردسوخته، 62 - یونکی، 63 -
مزرعه بیدستان سفلی، 64 - مزرعه‌بیدستان علیا، 65 - مزرعه تل ارمنی، 66 - تل گرد،
67 - مزرع
ه تنگ ناودان، 68 - مزرعه خوش ماهور، 69 - مزرعه دره جونک، 70 - مزرعه دره
علی‌بازی،71 - مزرعه قرق، 72 - مزرعه ماکیان، 73 - مزرعه آلوسرخابی، 74 - مزرعه
باشتی، 75 - مزرعه باح‌جانباز، 76 - مزرعه بجکی، 77 - مزرعه بلوط، 78 -‌مزرعه
بیل‌آباد، 79 - مزرعه پاپوت، 80 - مزرعه توله ماهور، 81 - مزرعه چشمه قاسمعلی، 82
- مزرعه چقاده، 83 - مزرعه خواجه لنگ، 84 - مزرعه دم‌درکی، 85 - مزرعه رزک، 86 -
مزرعه شور، 87 - مزرعه طاق سفلی، 88 - مزرعه طاق علیا، 89 - مزرعه کل فلارد، 90 -
مزرعه کهریز، 91 - مزرعه مله‌زردآلو، 92 - مزرعه میان‌دشت، 93 - مزرعه نمک، 94 -
مزرعه ورمانک
8 - دهستان سردشت
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سردشت مشتمل بر 35 روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح
زیر:
1 - آبزاء دودراء، 2 - آبزا سردشت، 3 - آب زیر، 4 - آتشگاه، 5 - اسلام‌آباد، 6 -
اینگک، 7 - اینگ دودراء، 8 - تنگ گهرو، 9 - چال شیرین، 10 - چال کو،11 - چل بردی
دودر، 12 - چیلته، 13 - حاجی‌آباد، 14 - دروکی، 15 - ده زیر دودراء، 16 - ده طلینه
دودرا، 17 - ده کهنه امامزاده، 18 - دهگان، 19 -‌دیلی، 20 - سرتنگ گهرو، 21 -
سردشت، 22 - سردشت برآفتاب، 23 - سردشت سفلی، 24 - شوش، 25 - طلوا، 26 - عدوک، 27
- فاج، 28 - فازیاب‌دودراء، 29 - قربغ دودراء، 30 - کلکه سردشت، 31 - گندم‌زار، 32
- گورون، 33 - مازه سردشت، 34 - مونوم، 35 - ورکوآب.
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوط منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجراء در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر