ایجاد و تشکیل تعداد 21 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای واقع در شهرستان اردبیل تابعه استان آذربایجان شرقی

‌ایجاد و تشکیل تعداد 21 دهستان شامل
روستاها، مزارع و مکانهای واقع در شهرستان اردبیل تابعه استان آذربایجان شرقی
1366.02.02 - .110700ت383 - 1366.05.23 - 531
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.2.2 بنا به پیشنهاد شماره 11389.1.5.53 مورخ
1365.12.12 وزارت کشور به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 3 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرای قانون مذکر‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان اردبیل تابع استان آذربایجان شرقی تعداد 21 دهستان شامل روستاها،
مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه1.250.000 ضمیمه که
ممهور به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان سردابه.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خشکه‌رود مشتمل بر 37 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - خشکه‌رود، 2 - باروق، 3 - ویج وچین، 4 - چناق‌رود (‌چناق‌بلاغ)، 5 - جمادی، 6
- چله‌گز، 7 - بنه قبادآباد (‌ قبادخان)، 8 - بنه امین‌آقا (‌عزیزیوردی)، 9- سیدلر
(‌امین الی‌یوردی، 10 - بنه خرمندلی، 11 - بنه مهدی خانلو، 12 - شمشیرخانه، 13 -
قره‌تپه، 14 - سیلان (‌قره‌تپه)، 15 - وکیل‌آباد، 16 -‌حسنعلی‌کندی، 17 - سردابه،
18 - کروکندی، 19 - اروانق (‌ارونا)، 20 - سیلان (‌قلعه جوق سبلان)، 21 - ینگجه
رضا بیگلو، 22 - دیولق، 23 - شهریور، 24- امیدچه، 25 - حلم‌آباد، 26 - گرجان، 27 -
میرنی، 28 - دولت‌سرا، 29 - عزیزلو، 30 - شیشه‌گران، 31 - اوزون‌بنیه، 32 - چنقرلو
(‌بیوک‌آقاآباد)، 33 -(‌کنسول‌کندی)، 34 - گیگل، 35 - دنبه‌لربنه‌سی، 36 - خیارک،
37 - علی‌آباد، 38 - کومرلی.
2 - دهستان سبلان.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت اردیموسی مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اردیموسی، 2 - حسن باروق، 3 - نوران، 4 - اسکی شهر، 5 - آق‌میان (‌عموقین)، 6
- اندرآب، 7 - شمس‌آباد، 8 - کلو (‌کرول)، 9 - درآباد، 10 -‌ارجستان، 11 - آتشگاه
(‌آغ امام)، 12 - آلوچه سبلان، 13 - سامانلوی بزرگ، 14 - تازه‌کند سبلان، 15 -
بنیمار سبلان، 16 - سیسین، 17 - امیران دره‌سی، 18- آقاخان دره‌سی.
3 - دهستان آبگرم.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ورنیاب مشتمل بر 26 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ورنیاب، 2 - کلخوران ویند، 3 - ویند کلخوران، 4 - آق قلعه، 5 - کنزق، 6 -
پیله‌رق، 7 - کرده‌ده، 8 - کازور، 9 - آلداشین، 10 - شایق، 11 - اسب‌مرز،12 -
لاطران، 13 - اوجوز، 14 - ورگه‌سران، 15 - قره‌ملا، 16 - آلوارس، 17 - دره یورد،
18 - قورتلی بلاغ، 19 - قوری یورد، 20 - آغ یورد، 21 - شیخ‌لر،22 - ساری‌گل، 23 -
دزه‌قره، 24 - تجرق، 25 - گلستان، 26 - شیران، 4 - دهستان دورسنخواجه.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای اسلام‌آباد مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - اسلام‌آباد، 2 - میمند، 3 - کندوان، 4 - لای، 5 - گوگرچین، 6 - سرخاب، 7 -
مزرعه، 8 - گله‌سر (‌قلعه‌سار)، 9 - گلوجه، 10 - پیرنق، 11 - گوگه، 12 -‌امیرنچی،
13 - بوران، 14 - قره‌تپه، 15 - ویرسق، 16 - کمال‌آباد، 17 - علی‌آباد (‌ولزاقرد)،
18 - دیمان.
‌تذکار: نام روستای ردیف 1 تصویب‌نامه فوق قبلاً شاه‌نشین بوده که بر طبق این
تصویب‌نامه به اسلام‌آباد تغییر می‌یابد.
5 - دهستان یورتچی غربی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قره‌شیران مشتمل بر 24 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - قره‌شیران، 2 - کوه قوج داغی، 3 - قوناق قران، 4 - دکمه داغلوی، 5 - جلوگیر، 6
- سعید خانلو (‌داش‌کوی)، 7 - کریق بزرگ، 8 - دوشانجق، 9 -‌کورعباسلو، 10 - اباذر،
11 - چهره‌برق، 12 - سقزچی، 13 - بزوجلو، 14 - آبگرم برجلو، 15 - مجمیر، 16 -
مستان‌آباد، 17 - خانم بالاکندی (‌قیرتک)، 18- ولیعصر (‌ایلانجوق)، 19 -
بلقیس‌آباد، 20 - مجیدآباد، 21 - سوغانلو، 22 - مشتقین (‌مشکین چیت)، 23 - آخداچی،
24 - تکبلاغ.
6 - دهستان بالغلو.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شام‌اسبی مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - شام‌اسبی، 2 - قسم‌قشلاقی (‌حاجی سلیم قشلاقی)، 3 - پیرال‌قیر، 4 - زاغه، 5 -
تپه توا، 6 - بنفشه‌درق، 7 - زردآلو، 8 - زیوه، 9 - گولی، 10 - سنگبری‌ترانیت، 11
- الماس، 12 - علی‌آباد (‌خرابه کهل)، 13 - حکیم قشلاقی، 14 - وره‌نو، 15 - روشنق،
16 - قلیچی، 17 - اینالو (‌دانیالی)، 18 - رضاقلی قشلاق،19 - چای سقرلو، 20 - دیم
سقرلو، 21 - یامچی سفلی، 22 - یامچی علیا، 23 - شیرین بلاغ (‌شاه‌بلاغ)، 24 -
جوراب، 25 - مادیه.
7 - دهستان یوتچی شرقی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوراییم مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - کوراییم، 2 - قلعه جوق، 3 - مغانلو (‌قاسم قشلاقی)، 4 - آغچه کهل، 5 - صادقلو،
6 - سقدل، 7 - دابانلو، 8 - گل قشلاق، 9 - گلی، 10 - پیله‌سهران، 11- وکیل‌آباد،
12 - خادم‌لو، 13 - پیله‌سهران خرابه، 14 - توتونسز، 15 - جیق‌جیق علیا، 16 -
جیق‌جیق وسطی، 17 - جیق‌جیق سفلی، 18 - سیاهپوش، 19- داش‌بلاغ، 20 - قورتلموش، 21
- پارچین، 22 - کچل‌آباد، 23 - آقچای علیا، 24 - آقچای سفلی، 25 - آقچای وسطی، 26
- سایین، 27 - خراییم، 28 -‌حاجی محمود، 29 - قرخ بلاغ، 30 - تازه قشلاق.
8 - دهستان میهمان دوست.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای میهماندوست علیا مشتمل بر 30 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - میهماندوست علیا، 2 - میهمان‌دوست سفلی، 3 - قائم‌آباد (‌خان قشلاق)، 4 -
آق‌گونی، 5 - امین‌لو، 6 - کهریز، 7 - اینچه، 8 - کلش‌کوچک (‌قراقاشلو)، 9- قیه
قشلاق، 10 - اوجغاز، 11 - اوزانبلاغی، 12 - امین‌آباد، 13 - کلش بزرگ، 14 - خانه
شیر، 15 - شمس‌آباد، 16 - جین قشلاق، 17 - تاج بیدک (‌قره‌دره)، 18 - مولان علیا،
19 - مولان سفلی، 20 - بوسجین، 21 - هواردرق، 22 - مزرعه داشبلاغ، 23 - مزرعه
وای‌باش، 24 - خان قشلاق، 25 - آق‌درق، 26- ملااحمد، 27 - گل‌تپه، 28 - الوچه، 29
- زرگاه، 30 - خواجه‌ئیم.
9 - دهستان هیر.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هیر مشتمل بر 15 روستا، مزرعه و کان به اسامی زیر:
1 - هیر، 2 - گرگان، 3 - کرخوران (‌گهرآلان)، 4 - دویل، 5 - خانگاه، 6 - مزرعه
زمین دویل، 7 - بقرآباد، 8 - یامچی، 9 - دمدمه، 10 - آهوقلعه (‌آی‌قلعه)،11 -
کوهساره، 12 - قشلاق محمدبیک، 13 - قشلاق محمدبیک علیا، 14 - شبلو، 15 - چنداب.
10 - دهستان فولادلوی جنوبی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بودالالو مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - بودالالو، 2 - حفظ‌آباد، 3 - قیه‌چمن، 4 - محمودآباد، 5 - پاسگاه شکاربانی، 6
- داش‌بلاغ، 7 - چیم‌لو، 8 - نیور سفلی، 9 - فیروزآباد، 10 - عباس‌آباد،11 -
دلیلر، 12 - قره‌ولی، 13 - انطاق (‌انتق)، 14 - الاگلین، 15 - کوره قلعه، 16 -
مسجدلو، 17 - پیله‌گلین، 18 - اینلو، 19 - جیاوان، 20 - سیدآباد، 21 -‌ترکه‌ده، 22
- نولو، 23 - جعفرلو، 24 - اسب گوره، 25 - پیر زمان (‌آغ فرما)، 26 - گلین قشلاق،
27 - هل‌آباد.
11 - دهستان فولادلوی شمالی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آزادلو بزرگ مشتمل بر 11 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آزادلو بزرگ، 2 - آزادلو کوچک، 3 - خلیل‌آباد، 4 - ایورق، 5 - کوزه توپراقی، 6
- نوشهر، 7 - حصار، 8 - قره داغلو، 9 - توپراقلو، 10 - پیراقوم، 11 -‌گورادل.
12 - دهستان ویلکیح جنوبی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حور مشتمل بر 13 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - حور، 2 - رز، 3 - تیفیه، 4 - کریق، 5 - امیریل، 6 - یونجالو، 7 - مرنی، 8 -
سقزچی، 9 - پاسگاه ژاندارمری، 10 - کوه سنگر، 11 - قزل‌قیه، 12 -‌بیله‌درق، 13 -
کردعلیلو.
13 - دهستان ویلکیح مرکزی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آبی‌بیگلو مشتمل بر 19 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - آبی بیگلو، 2 - آلادیزگه، 3 - محمودآباد، 4 - نیارق، 5 - گرم چشمه، 6 - سوها،
7 - دورجین، 8 - قره‌چناق، 9 - سعیدآباد، 10 - بریس، 11 - آغبلاغ‌مصطفی‌خان، 12 -
تازه‌کند لقمان‌آباد، 13 - خلیفه قشلاق (‌خلیفه‌لو)، 14 - جابلو، 15 - اولاغان، 16
- قره‌تپه، 17 - آرخازلو، 18 - قره حسنلو، 19 - میرزا‌رحیم‌لو.
14 - دهستان شرقی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نیار مشتمل بر 10 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - نیار، 2 - آقاباقر، 3 - آغ‌بلاغ آقاجان، 4 - چندانق، 5 - آغبلاغ رستم‌خانی، 6
- کمی‌آباد، 7 - رضی‌آباد، 8 - حمیدآباد، 9 - امامزاده پیر، 10 - کوره آجرپزی.
15 - دهستان کلخوران.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کلخوران شیخ (‌کلخوران علیا) مشتمل بر 12 روستا، مزرعه و مکان
به اسامی زیر:
1 - کلخوران شیخ (‌کلخوران علیا)، 2 - انزاب علیا، 3 - گرکرف، 4 - گیلانده، 5 -
تازه‌کند شریف‌آباد، 6 - سامیان، 7 - مرغداری امین، 8 - صومعه (‌صوما)، 9- اردی،
10 - قره‌لر، 11 - سلطان‌آباد، 12 - تازه‌کند رضاآباد.
16 - دهستان ویلگیچ شمالی
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ننه‌کران مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ننه‌کران، 2 - آریاتپه‌سی، 3 - مهدی‌پستی، 4 - کریم‌کندی (‌دگمه داغلامی)، 5 -
گللو، 6 - دگرماندرق، 7 - کلاسر، 8 - پته‌خور، 9 - جگرکندی، 10 -‌ینگجه، 11 -
کنازق، 12 - سوه، 13 - دریامان، 14 - خانقاه سفلی، 15 - خانقاه علیا، 16 - دودران،
17 - جله‌کران، 18 - سولی درق، 19 - خشیران، 20 -‌شاغله درق، 21 - زرده کیش، 22 -
قره‌چی یورد، 23 - نوده.
17 - دهستان ارشق شرقی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای تقی دیزج مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - تقی دیزج، 2 - چات قیه، 3 - بایرام بدنی، 4 - خلج، 5 - لله‌لو، 6 - پیرالوان،
7 - آبدارلو ، 8 - جمایران، 9 - دریالار، 10 - کوجلان، 11 - کفتاره(‌کفتاری)، 12 -
محمد جانلو، 13 - ایمیر، 14 - آق قلعه، 15 - نقدی کندی، 16 - شریف بیگلو، 17 - گل
تپه، 18 - داشلوجه، 19 - قوش‌قیه‌سی، 20 -‌طالب قشلاقی، 21 - طهماسب‌آباد، 22 -
ساوجبلاغ، 23 - الماس کندی.
18 - دهستان گرده.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گرده مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - فتح مقصود، 2 - نظرعلی کندی، 3 - هشنه، 4 - خوش‌آباد، 5 - مسجد محله‌سی، 6 -
آقایارلو، 7 - یوزباش محله‌سی، 8 - پیرجوار، 9 - پیرزاده، 10 -‌قلعه، 11 -
قاضی‌کندی، 12 - صالح قشلاقی، 13 - علی‌کمر، 14 - اوچبلاغ، 15 - قلنج قشلاق، 16 -
بویاغ چلو، 17 - کولاندرق بالا، 18 - کولاندرق پایین،19 - اورنج، 20 - گرده، 21 -
نوشنق، 22 - سیف‌آباد، 23 - سلوط، 24 - قشلاق چایی، 25 - خان‌کندی، 26 -
خلیل‌کندی، 27 - چاغونکنش، 28 - گفتار‌هویل، 29 - پلاسلو، 30 - دلیک‌لی‌داش، 31 -
خواجه بلاغی، 32 - سرخانلو، 33 - بهادرلو.
19 - دهستان عنبران.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای عنبران سفلی مشتمل بر 9 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - عنبران سفلی، 2 - مین‌آباد، 3 - میرزانق، 4 - جید، 5 - کلش، 6 - امین‌جان، 7 -
عنبران علیا، 8 - قشلاق سرآباد، 9 - قشلاق پلازیر.
20 - دهستان دولت‌آباد.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای دولت‌آباد مشتمل بر 17 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - دولت‌آباد، 2 - آقجه کندی، 3 - پایین انزاب، 4 - نیکجه ملامحمدرضا، 5 -
ساقصلو، 6 - علی بلاغی، 7 - سربند، 8 - آغزمان کندی (‌خشک سیل)، 9 -‌نوجده، 10 -
علی‌آباد، 11 - معدن سنگ اورنج، 12 - معدی سنگ کولاندرق، 13 - دوشانبلاغی، 14 -
یارجلو، 15 - یزن‌آباد، 16 - لرون، 17 - تپه.
21 - دهستان غربی.
-------------------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ثمرین مشتمل بر 27 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:
1 - ثمرین، 2 - بنه قارداش خانلو، 3 - چراپا حاج علی‌کندی، 4 - اسماعیل خانگزی
(‌اسماعیل کندی)، 5 - امیرآباد، 6 - تلویری، 7 - تقی‌کندی، 8 -‌کمرکندی، 9 -
هاوجاکندی، 10 - گندشمین، 11 - حسین‌خان کندی، 12 - شیخ احمد، 13 - رویین درق
(‌قوناق قران)، 14 - قهوه‌خانه علی قشلاقی، 15 -‌علی قشلاقی، 16 - ینگجه ملامحمد
حسن، 17 - مجندی، 18 - زغفران، 19 - مختارآباد، 20 - تازه‌کند محمدیه، 21 - کرد
قشلاقی، 22 - کولانکوه، 23 -‌ ایریکوه، 24 - شندرشاهی، 25 - چوخوریوردی، 26 -
معصوم‌آباد، 27 - جبه‌دار.
‌تبصره 1:
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوط منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2:
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3:
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر