ایجاد و تشکیل تعداد 21 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان سنندج تابع استان کردستان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 21 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در شهرستان سنندج تابع استان کردستان
1366.05.18 - .9116ت958 - 1366.11.04 - 1631
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366.5.18 بنا به پیشنهاد شماره 1405.1.5.53 مورخ
1366.2.19 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری
مصوب تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 3 قانون و تبصره‌های ذیل
آن و ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور‌تصویب نمودند:
‌در شهرستان سنندج تابع استان کردستان تعداد 21 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه 1.250.000‌ضمیمه که ممهور
به مهر دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد.
1 - دهستان سارال
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای هزار کانیان مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - فرهادآباد، 2 - خنجره علیا، 3 - بیسون حاجی‌آباد، 4 - خنجره سفلی، 5 - هانه
گلان، 6 - تازه‌آباد قضای، 7 - باساکو، 8 - آق‌بلاق، 9 - کوس عنبر، 10 -‌بزیادنان،
11 - جلوسکه، 12 - علی‌آباد دوله‌رش، 13 - تازه‌آباد دوله‌رش، 14 - گیزمل علیا، 15
- گیزمل سفلی، 16 - درویشان، 17 - گاوآهن تو، 18 - قلعه‌ولیانه، 19 - کول، 20 -
درویان فارس، 21 - گرجی، 22 - دوزخ دره، 23 - هزار کانیان، 24 - قزل بلاغ، 25 -
میشاو، 26 - اسلام‌آباد، 27 - تازه‌آباد امین، 28- نعل‌شکن، 29 - درویان، 30 -
قلعه گاه، 31 - حسین‌آباد، 32 - مره‌دره، 33 - کانی سید مراد، 34 - برده سفید، 35
- زردک، 36 - ذلکه، 37 - تازه‌آباد آصف،38 - حاجی موسی، 39 - مادیان دول، 40 -
کانی تاله، 41 - کپک، 42 - گله سور، 43 - کانی کبود.
2 - دهستان چهل چشمه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شریف‌آباد مشتمل بر 24 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - دره وزان، 2 - قفلان داغی، 3 - شریف‌آباد، 4 - تبریز خانون، 5 - امامزاده
تبریز خانون، 6 - برده رشه ینگی ارخ، 7 - نرگسله، 8 - دره گاوان، 9 - گل قلعه،10 -
توکلان، 11 - بست (‌بس)، 12 - بناوچان، 13 - آلیجان، 14 - آبیاره، 15 - عزیزآباد،
16 - خاله بازه، 17 - وزمان، 18 - بوروسه، 19 - کیله کبود، 20 -‌کانی سفید، 21 -
علی‌آباد، 22 - ابراهیم‌آباد، 23 - عباس‌آباد، 24 - پاپل.
3 - دهستان زرینه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زرینه مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - گومه‌ای، 2 - انبارآب، 3 - شاه ولی، 4 - احمدکر، 5 - کانی چای، 6 - کس نزان، 7
- زنگولی، 8 - زرینه، 9 - قلعه روتله، 10 - ظفرآباد، 11 - کل کان، 12- رشیدآباد،
13 - چول بلاغ، 14 - کتک، 15 - مودی، 16 - سه تپان، 17 - جیران منگه، 18 -
فتاح‌آباد، 19 - قاچیان، 20 - کانی سفید، 21 - تنوره، 22 -‌گل تپه علیا.
4 - دهستان اوباتو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گوربابا علی مشتمل بر 17 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - قلعه جقه، 2 - خاکی بیگ، 3 - ذکی بیگ سفلی، 4 - ذکی بیگ علیا، 5 - مران علیا،
6 - حسین‌آباد مران، 7 - گورباباعلی، 8 - علی‌آباد مران، 9 - کانی‌کبود مران، 10 -
کلکه جار، 11 - بابزیدآباد، 12 - کرفتو، 13 - یوزباشی کندی، 14 - مسعودآباد
(‌ترکان بلاغ)، 15 - علی‌آباد کرفتو، 16 - رحیم گژباگ‌شجاع‌آباد، 17 - قلعه کهنه.
5 - دهستان کانی شیرین
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شالی شل مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - قلعه کهنه (‌قلاکون)، 2 - پاپاله، 3 - قره دره، 4 - قلاوجه، 5 - باشقشلاق، 6 -
معین‌آباد، 7 - نوبهار، 8 - حیدر دیده‌بان (‌هریدوان)، 9 - شالی شل، 10
-‌امین‌آباد، 11 - سیر سفلی، 12 - سیر علیا، 13 - قوجاق، 14 - تگرباری، 15 -
تازه‌آباد مران، 16 - حیدرآباد، 17 - کانی شیرین، 18 - مران سفلی
6 - دهستان قراتوره
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گاوشله مشتمل بر 29 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - قزگه، 2 - قشلاق سفید سید سلام، 3 - چقلو، 4 - بابارار، 5 - تازره‌آباد وزیر،
6 - وزیر، 7 - دراسب، 8 - گاوشله، 9 - ینگی‌کند، 10 - قراچی قران، 11 -‌جعفرآباد،
12 - گل تبه سفلی، 13 - عزیزآباد، 14 - هیجان، 15 - تازه‌آباد هیجان، 16 - زرینه
ورمزیار، 17 - مرادقلی، 18 - گاومه گتر، 19 - آخکند، 20 - آب‌باریک، 21 - قراگل،
22 - قراتوره، 23 - سراب قره خان، 24 - چاله سور، 25 - وزمان، 26 - پنجه علیا، 27
- پنجه سفلی، 28 - شکر بلاغ، 29 - امامزاده‌عزیز.
7 - دهستان حومه دیواندره
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای نساره علیا مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - غیاث‌آباد، 2 - قرقایه، 3 - دربند، 4 - دالان، 5 - تازه‌آباد سردالان، 6 - باغ
چله، 7 - فرهادآباد، 8 - سرقلعه، 9 - نساره سفلی، 10 - آقاجری، 11 - برکه،12 -
امامزاده عبدالرحمن، 13 - نساره علیا، 14 - قلعه جقه سفلی، 15 - سید شکره، 16 -
کهریزه، 17 - دباغ، 18 - شیخ حیدر، 19 - قلعه ریحانه، 20 -‌کاقلی
8 - دهستان کوله
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوله مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - ابراهیم‌آباد علیا و سفلی، 2 - برقلعه، 3 - آقبلاغ، 4 - محمود، 5 - زاغه علیا،
6 - زاغه سفلی، 7 - احمدآباد، 8 - قجر، 9 - کوله، 10 - هیبت‌آباد، 11 -‌غیبی سور،
12 - ینگی ارخ، 13 - مغازه، 14 - گلانه، 15 - احمدآباد گلانه، 16 - تازه‌آباد
گلانه، 17 - طیطاق، 18 - امامزاده محمد یاس، 19 - دره سفته، 20- قره غیبی، 21 -
الله دره علیا، 22 - الله دره سفلی
9 - دهستان حسین‌آباد شمالی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خرکه مشتمل بر 23 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - صیدان، 2 - یونس‌آباد، 3 - امروله، 4 - امامزاده سید نجم‌الدین، 5 - کژی کران،
6 - سیاسران علیا، 7 - سیاسران سفلی، 8 - کلیه سفید، 9 - صادق‌آباد، 10- تازه‌آباد
بزان قرآن، 11 - باقل‌آباد، 12 - خرکه، 13 - اکرآباد، 14 - تفتیله، 15 - دلوآمده،
16 - سرآب میرزا، 17 - کلهرآباد، 18 - گزان علیا، 19 -‌سمورسنجان، 20 - اصحاب، 21
- منصوربلاغی، 22 - قلاته رشکه، 23 - افراسیاب.
10 - دهستان حسین‌آباد جنوبی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حسین‌آباد مشتمل بر 22 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - سراب باینجلقول، 2 - باینچقلو، 3 - شیخ وجیم، 4 - جبرئیلیان، 5 - ماچکه سفلی،
6 - ماچکه علیا، 7 - عباس‌آباد، 8 - دولبندی، 9 - خلیفه ترخان، 10- تازه‌آباد دکتر
واسع، 11 - تازه‌آباد قراگل، 12 - مامق علیا، 13 - مامق سفلی، 14 - حسین‌آباد، 15
- عالی‌جان، 16 - باینچوب، 17 - بازی رباب، 18 -‌سنگ سفید، 19 - قلوزه، 20 -
خاکروزی، 21 - چرندو، 22 - چرمیله.
11 - دهستان آرندان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آرندان مشتمل بر 18 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - سرخه دزج، 2 - اجگره، 3 - ساتیله، 4 - چهل گزی، 5 - تازه‌آباد دویسه، 6 -
دویسه، 7 - سراب قامیش، 8 - کلکان، 9 - صوفیان، 10 - تودار صمدی،11 - قلقله چتان،
12 - گاودره، 13 - آرندان، 14 - نوره، 15 - گرماش، 16 - چتان، 17 - معین‌آباد
(‌قلعه پیوند)، 18 - شقه بردسید محی‌الدین.
12 - دهستان ژواورود شرقی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای توریور مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - توریور، 2 - هشتمیز، 3 - حلوان، 4 - تکیه هشمیز، 5 - اندر، 6 - تخته، 7 -
پتلیدر، 8 - شیان، 9 - برزآب، 10 - هشلی، 11 - درویشان، 12 - خانقاه‌گلین، 13 -
گلین، 14 - تکیه گلین، 15 - وصی علیا، 16 - وصی سفلی، 17 - اندرآب، 18 - دره کوله،
19 - کانی شلانه، 20 - کانی قربانی.
13 - دهستان آبیدر
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حسن‌آباد مشتمل بر 20 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - حسن‌آباد، 2 - کرجو، 3 - دادانه، 4 - عنبربزان، 5 - ملک‌شان علیا، 6 - ملک‌شان
سفلی، 7 - زندان، 8 - کیلانه، 9 - کانی‌مشکان، 10 - دربنده، 11 -‌خشکه دول، 12 -
چناره، 13 - گندمان، 14 - گزنه، 15 - سرسوی علیا، 16 - سرسوی سفلی، 17 - کره سی،
18 - گولسه، 19 - جنگلبانی حسن‌آباد، 20 -‌ققوه‌خانی کره‌سی.
14 - دهستان نران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای انگوژان مشتمل بر 32 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - نصرت‌آباد، 2 - تجره، 3 - چناران، 4 - نران، 5 - قصریان، 6 - سمان، 7 -
هوانله، 8 - گرآباد، 9 - دره باغ، 10 - بروبان، 11 - زروان، 12 - سمیران، 13-
موینه، 14 - کیلک، 15 - چنو، 16 - شینه، 17 - دولباغ، 18 - لنج‌آباد، 19 - شیلان،
20 - انگوژان، 21 - قرآن، 22 - علی‌آباد بزیندر، 23 - سنگ سفید،24 - عسکران، 25 -
لره دول، 26 - سواریان، 27 - بزلانه، 28 - سرنجیانه علیا، 29 - سرنجیانه سفلی، 30
- حسین‌آبادگرآباد، 31 - سو، 32 - علی‌آباد.
15 - دهستان حومه سنندج
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای صلوات‌آباد مشتمل بر 43 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - خانقاه سنندج، 2 - قرادیان، 3 - دگامیران، 4 - گریزه، 5 - دوشان، 6 - گرمیدر،
7 - قار، 8 - آساوله، 9 - قشلاق، 10 - نایی‌سر، 11 - فرجه، 12 - ننله،13 -
باباریز، 14 - کوله هرد، 15 - مرزه، 16 - خلیچیان، 17 - قلیان، 18 - تیرگران، 19 -
گزردره، 20 - دولت‌آباد (‌کور کوره)، 21 - برازان، 22 - هانیس، 23- خیاره، 24 -
کانی کوچک، 25 - صلوات‌آباد، 26 - باغ حاجی محمود، 27 - اداره سیلو، 28 - پلیس راه
صولات‌آباد، 29 - مرکز خدمات روستایی سنندج،30 - ایستگاه 17 شهریور، 31 - شرکت نفت
گریزه، 32 - انبار ماشین‌آلات کشاورزی، 33 - ویله فریدونی، 34 - کارخانه یخ سنندج،
35 - مبارک‌آباد، 36 -‌سنگ کوبی ارس، 37 - کانون کارآموزی، 38 - فرودگاه سننجد، 39
- کوره یخچالی، 40 - پلیس راه جاده باختران، 41 - عیسی در، 42 - ایستگاه نیروگاه
برق‌سنندج، 43 - کارگاه سد قشلاق.
16 - دهستان گاورود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کوله‌ساره مشتمل بر 21 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - نیر، 2 - تنگی‌سر، 3 - حراب، 4 - سرریز، 5 - سموریدر، 6 - پیرباغ، 7 - انارله،
8 - نزاز، 9 - هندیمن، 10 - فرح‌آباد، 11 - طای، 12 - سرچی، 13 -‌ماسان، 14 -
افریان علیا، 15 - نجف‌آباد، 16 - سربناو، 17 - حرین، 18 - آساوله، 19 - کوله
ساره، 20 - افریان سفلی، 21 - فارس‌آباد.
17 - دهستان امیرآباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای موچش مشتمل بر 25 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - موچش، 2 - دانان، 3 - سیاناو، 4 - مجیدآباد، 5 - کوییک، 6 - قورق، 7 - پنیران،
8 - کانی سواران، 9 - مارنج، 10 - شهرک موچش، 11 - گائیدر، 12 -‌اشکفتان، 13 -
قوری در، 14 - صوفی آباد، 15 - هوارپان، 16 - دگن، 17 - احمدآباد، 18 - خیرآباد،
19 - ورمکان، 20 - محمودآباد (‌آسمان دره)، 21 - کیله‌گلان، 22 - رمشت، 23 -
محمدآباد کریان، 24 - امیرآباد، 25 - پادگان آموزشی بهشتی
18 - دهستان سورسور
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای یوسف‌آباد "‌کوانه پایین" مشتمل بر 60 روستا، مزرعه و مکان به
شرح زیر:
1 - آساوله، 2 - دولاب، 3 - دیرمولی، 4 - سردشت ابراهیم‌آباد، 5 - دول کرو، 6 -
فقیه سلیمان، 7 - تازه‌آباد دول کرو، 8 - ابراهیم‌آباد، 9 - نشورعلیا، 10 -‌نشور
وسطی، 11 - نشور سفلی، 12 - یمینان علیا، 13 - یمینان سفلی، 14 - دانیه، 15 -
کوانه، 16 - گاوشان، 17 - سنگ سفید، 18 - سیف‌آباد، 19 - بان‌سعید سفلی، 20 - خشکه
دول، 21 - پیر مقدار، 22 - شتر مل، 23 - سیمین دره، 24 - تازه‌آباد، 25 - امامزاده
پیر مقدار، 26 - کنگره، 27 - وامسانه، 28 -‌کچله، 29 - عباس‌آباد، 30 - هلتوشان،
31 - کانی لیلی، 32 - لاین، 33 - کانی‌کشه، 34 - ایستگاه مخابراتی هلتوشان، 35 -
قهوه‌خانه لیان، 36 - وزمانه‌علیا، 37 - میدانه، 38 - صالح‌آباد، 39 - سرخه توت،
40 - ترازوله، 41 - باخرم کهنه، 42 - باخرم علیا، 43 - دارامرود، 44 - شیخ رش، 45
- سرجمال، 46- کومایین، 47 - نیدر، 48 - سرکاریز، 49 - قلعه گاه، 50 - گرگر علیا،
51 - گرگر سفلی، 52 - نصرت‌آباد، 53 - سرپنبه دول، 54 - محمود گزک، 55 -‌یوسف‌آباد
(‌کوانه پایین)، 56 - قلعه کومایین، 57 - معدن سنگ شترمل، 58 - معدن سنگ گاوشان،
59 - بان سعید علیا، 60 - وزمانه سفلی.
19 - دهستان بیلوار کامیاران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای شیروانه مشتمل بر 36 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - پشت تنگ، 2 - محمدآباد، 3 - گرم‌آباب، 4 - کره پوان، 5 - چشمه کبود، 6 - کانی
منگه، 7 - در بند عزیز، 8 - مامن، 9 - کاظم‌آباد، 10 - اعظم‌آباد، 11 -‌گرگ‌آبی،
12 - یغواسی، 13 - قهوه‌خانه فرشاد لاین، 14 - مروارید، 15 - باخله، 16 - بیار، 17
- خورخوره، 18 - جعفرآباد، 19 - زرین جوب، 20 -‌خانم‌آباد، 21 - چال قبرستان، 22 -
علی‌آباد، 23 - دره وریژه، 24 - چقابراله، 25 - وندرنی علیا، 26 - وندرنی سفلی، 27
- دارتوت، 28 - هشلی، 29 -‌باتمان، 30 - امام‌زاده میر سلیمان، 31 - حاجی شوره، 32
- ساکنه، 33 - ده خرانی، 34 - بوانه، 35 - شیروانه، 36 - بلوچه.
20 - دهستان ژاورود
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گشکی مشتمل بر 33 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - دژن، 2 - یوزی‌در، 3 - پلنگان، 4 - تنگی‌ور، 5 - کاشتر، 6 - گازرخانی، 7 -
تیلکوه، 8 - میسرو آب، 9 - سیویه، 10 - میرگسار، 11 - گلیان، 12 -‌پشاباد، 13 -
زیویه، 14 - شاهینی، 15 - عصرآباد، 16 - چرسانه، 17 - لون سادات، 18 - لون کهنه،
19 - کلاتی، 20 - تخت زنگی، 21 - کوره دره علیا، 22- کوره دره سفلی، 23 - کره گل،
24 - ماویان، 25 - کوبکار، 26 - سرشبلانه، 27 - شهرک گشکی، 28 - چشمه سفید گشکی،
29 - فیروزآباد، 30 - بزوش،31 - گاودانه حسین، 32 - گاودانه شریف، 33 - کوییک.
21 - دهستان شاهو
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ورمهنگ مشتمل بر 38 روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر:
1 - پخته خان، 2 - باغ، 3 - نیچه قوی، 4 - سریف‌الله، 5 - خان‌آباد، 6 -
حسین‌اباد، 7 - عیوض، 8 - کانی کروان، 9 - توانکش، 10 - توبره ریز، 11 -‌آهنگران،
12 - گبنده علیا، 13 - گبنده سفلی، 14 - طیانه، 15 - خواربرگه، 16 - کوسان، 17 -
الک، 18 - سرابکام، 19 - صارم‌آباد، 20 - ورمهنگ، 21 -‌سید اسماعیل، 22 - شرکت
سهامی زراعی کامیاران، 23 - چالاور، 24 - سرچم، 25 - ماسی راو، 26 - بلان، 27 -
الک کهنه، 28 - چیاگونینه، 29 - دره ویان‌علیا، 30 - دره ویان سفلی، 31 -
تماکوجار، 32 - پشته، 33 - قره ویس، 34 - گرگان، 35 - قلعه محمدحسین، 36 - کلوچه،
37 - عبدالملکی، 38 - ماراب.
‌تبصره 1
--------------------------------------------------------
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوط در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
--------------------------------------------------------
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
--------------------------------------------------------
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.