ایجاد و تأسیس بخش گلبهار به مرکزیت روستای محسن آباد و شهرستان چناران به مرکزیت شهر چناران در تابعیت استان خراسان

‌ایجاد و تأسیس بخش گلبهار به
مرکزیت روستای محسن‌آباد و شهرستان چناران به مرکزیت شهر چناران در تابعیت
استان‌خراسان
1368.12.09 - .616ت 1070 - 1369.01.14 - 554
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1368.12.9 با
توجه به اختیار تفویضی موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24 هیأت
وزیران، بنا به پیشنهاد شماره 12049.1.5.53 مورخ 1368.11.3 وزارت کشور و به استناد
ماده (13)‌قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب نمودند:
‌الف - بخش گلبهار متشکل از دهستانهای بیزکی و درزآب و گلمکان به مرکزیت روستای
محسن‌آباد در استان خراسان ایجاد و تأسیس گردد.
ب - شهرستان چناران به مرکزیت شهر چناران از ترکیب:
1 - بخش مرکزی به مرکزیت شهر چناران متشکل از دهستانهای چناران و رادکان
2 - بخش گلبهار
‌در تابعیت استان خراسان ایجاد و تأسیس گردد.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 68.12.28 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور