تصویب نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان چشمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای تیل‏آباد


شماره۱۶۷۰۹۰/ت۵۵۵۳۷هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
تصویب نامه در خصوص ادغام روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان چشمه‏ساران در استان گلستان به عنوان روستای تیل‏آباد

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره۵۵۲۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاهای تیل‏آباد و محمدعلی‏آباد دهستان چشمه‏ساران بخش چشمه‏ساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان با هم ادغام و به عنوان روستای تیل‏آباد شناخته می‏شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری