بخشنامھ شماره ٩٠٠٠/۶١٣٧۴/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیھ در خصوص «قیمت دیھ کاملھ در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال «١٣٩٨


شماره۹۰۰۰/۶۱۳۹۸/۱۰۰                               ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۱۳۷۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۶۱۳۷۴/۱۰۰                               ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال تعیین می گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی