لغو بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵


شماره۱۶۴۱۷۹/ت۵۵۸۲۷هـ                              ۱۳۹۷/۱۲/۷
لغو بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۱۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۸۰۰/ت۴۱۵۷۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ لغو و
عنوان بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‏شود.

۲ـ روستاها، مزرعه­ها و مکان‏های دوشانجق، جلوگیر، کریق بزرگ، سعید خانلو، دکمه داغلوی و قوناق قران، از دهستان یورتچی­غربی بخش کورائیم شهرستان نیر استان اردبیل منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان یورتچی­شرقی بخش یادشده ملحق می‏شوند.

۳ـ دهستان یورتچی­غربی از بخش کورائیم شهرستان نیر منتزع و به بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری