تصویب نامه در خصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر


شماره۱۶۸۷۲۳/ت۵۵۵۱۴هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۴۹۷۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستاهای سی‏ریز، ده‏خواجه، فتح‏آباد، ده‏بالاسی‏ریز، موروییه و ده‏نو دهستان سی‏ریز بخش یزدان‏آباد شهرستان زرند در استان کرمان پس از ادغام، به شهر تبدیل و به‏عنوان شهر سی‏ریز شناخته می­شوند.

۲ـ مرکز دهستان سی‏ریز از روستای سی‏ریز به روستای سنگ تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری