تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان


شماره۱۶۸۷۱۱/ت۵۵۲۰۰هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۰۹۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ نقطه روستایی عباس‏آباد با روستای علی‏آباد عمران دهستان دولت‏آباد بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان، ادغام و به عنوان روستای علی‏آباد عمران شناخته می‏شوند.

۲ـ روسـتای علی‏آباد عمـران بـه شهـر تبدیل و بـه عنـوان شهـر عـلی‏آبـاد شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری