تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان به شهر


شماره۱۶۸۷۲۴/ت۵۶۲۲۴هـ                            ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۹۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر رمشک شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان رمشک به روستای کنگرو تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری