اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران


شماره۵۱۸۹۱/۱۷۰۰۶۶                                ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه ۱۳۹۷/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آ'وزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:

ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۵۱۸۹۱/۷۹۲۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ بند (الف) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ عبارت «تغییرشکل یافته ژنتیکی» پس از نام محصول تغییرشکل یافته ژنتیکی (تراریخته) در بخش ترکیبات. به عنوان مثال: «سویای تغییر شکل یافته ژنتیکی».

۲ـ در تبصره (۱)، عبارت «دو درصد» به عبارت «صفر درصد» اصلاح می شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره۴ـ درج هرگونه عبارت یا علامت دیگر به عنوان برچسب گذاری محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی (تراریخته) مستلزم کسب مجوز از شورای ملی ایمنی زیستی است.

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری