آیین­نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط­زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی


شماره۱۷۳۰۷۹/ت۵۴۸۷۸هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

سازمان حفاظت محیط­زیست

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط­زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان

سازمان حفاظت محیط­زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی

ماده ۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط­زیست.

ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی - مصوب ۱۳۸۴- و اصلاحات بعدی آن.

پ ـ کارکنان و مأموران سازمان: آن دسته از کارکنان شاغل غیرستادی سازمان که در زمینه حفاظت محیط­زیست، کنترل مناطق، کشف، تعقیب جرایم ناشی از قوانین و مقررات شکار و صید و جلوگیری از منابع آلاینده و مخرب محیط­زیست فعالیت دارند.

ت ـ کاشف: کارکنان و مأموران سازمان که حسب وظایف محوله، کشتار، زنده گیری، نگهداری، حمل و نقل و ورود و خروج و به طور کلی شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی و سایر تخلفات زیست­محیطی را کشف و صورتجلسه تخلف مربوط را امضا نمایند.

ث ـ مخبر: شـخص یا اشخاصی که وقوع تخلف موضوع قانـون شکار و صـید ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ را به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

ماده۲ـ سازمان حفاظت محیط­زیست موظف است به منظور اجرای قانون هرساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزینه­ای خود پیش­بینی و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید.

ماده۳ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین­نامه از محل بازگشت درآمدهای واریزی ذی­ربط به میزانی که در قوانین مربوط تعیین شده است به نحو زیر توزیع می­شود:

الف ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور جلوگیری از تخلفات و جرایم معادل
سی و پنج درصد (۳۵%) بهای جانوران وحشی.

ب ـ کاشفان معادل بیست و پنج ‏درصد (۲۵%) بهای جانوران وحشی.

پ ـ کارکنان و مأموران سازمان در امور پیگیری و تعقیب معادل ده درصد (۱۰%) بهای جانوران وحشی.

تبصره۱ـ اشخاص مذکور در این ماده در صورت تعدد اقدامات، صرفاً مشمول یکی از بندهای مربوط (بالاترین رقم) می­شوند.

تبصره۲ـ در مواردی که اشخاص مذکور در هر یک از بندهای این ماده بیش از یک نفر باشند، سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزان مشارکت آنان حسب مورد به تشخیص مدیرکل حفاظت محیط­زیست استان ذی­ربط یا رییس اداره شهرستان مربوط تعیین خواهد شد.

تبصره۳ـ در صورت وجود مخبر در پرونده، ده درصد (۱۰%) از محل بند (الف) این ماده، به مخبر یا مخبران تعلق می گیرد.

ماده۴ـ سازمان موظف است علاوه بر پرداختی­های موضوع ماده (۳) و بندهای آن، از محل اعتبارات مصوب که به این منظور اختصاص می­یابد حسب مورد و به تشخیص رییس سازمان یا نماینده وی نسبت به پرداخت خسارات یا دیه و سختی کار به مشمولین قانون به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ به هر یک از کارکنان و مأموران سازمان یا کاشفین و مخبرین که ضمن انجام وظیفه یا مأموریت محوله مصدوم یا مجروح شده و تحت مداوا قرار می­گیرند با ارایه مدارک مثبته علاوه بر دیه یا ارش قانونی، حداکثر تا پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال و در صورتی که صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل دیه یا ارش عضو ناقص شده.

ب ـ به خانواده کارکنان و مأمورانی که در جهت انجام وظایف قانونی و مأموریت محوله به منظور جلوگیری، کشف، تعقیب جرایم شکار و صید و در حین برخورد با متخلفین جان خود را از دست می ­دهند علاوه بر دیه حسب مورد حداکثر تا سیصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰) ریال.

پ ـ به کارکنان و مأمورانی که در اجرای وظایف قانونی محوله به ویژه کشف، تعقیب جرایم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالی شده­اند حداکثر چهل میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال.

ماده۵ ـ تصویب­نامه شماره ۳۴۱۸۴/ت۳۷۰۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ لغو می­شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری