مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر ملارد


شماره۱۷۹۵۰۲/۳۰۰                                  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی

 طرح جامع شهر ملارد

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ خود موضوع «الحاق اراضی تعاونی های دهگانة به محدوده شهر ملارد» مصوب جلسة مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای برنامه ریزی و توسعة استان تهران را مورد بررسی قرار داده و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ کمیته فنی شماره یک و موافقت با الحاق اراضی مذکور مقرر نمود :

۱ـ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با هماهنگی شهرداری نسبت به احصاء دقیق اراضی باغی و زراعی موجود شهر اقدام نموده و کلیه کاربریهای پیشنهادی (اعم از مسکونی، خدماتی و فضای سبز) که تا زمان تصویب این مصوبه فاقد حقوق مکتسبه می باشند را حذف و اراضی مذکور را با کاربری زراعی و باغی، به عنوان اساس طرح تثبیت نماید .

۲ـ میزان سطوح سرانه های تخصیص یافته به کاربری های خدمات عمومی و معابردر اراضی الحاقی هماهنگ با توافقات قبلی با سایر تعاونی هایی که پیش از این به محدوده طرح جامع الحاق شده اند در طرح منعکس شود .

۳ـ هرگونه موضوع الحاق اراضی به محدودة شهر تا تصویب بازنگری طرح جامع ملارد ممنوع بوده و این گونه موضوعات می بایست در قالب بازنگری طرح جامع شهر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۴ـ نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح بر اساس آخرین طرح مصوب ملاک عمل با اعمال موارد فوق الذکر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به همراه سند پهنه بندی حریم (مطابق دستورالعمل مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) پس از تأیید کمیته فنی توسط دبیر شورا ابلاغ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، دستور فرمائید مدارک مربوطه مطابق بند۴ مصوبه فوق الذکر ظرف مدت حداکثر ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد