تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


شماره۱۷۰۱۶۲/ت۵۶۳۴۹هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ ر۰۰۰ ر۳۹۵ ر۵۲) ریال به مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۵۵) ریال افزایش می­یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری