تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس)


شماره۱۷۱۶۰۲/ت۵۶۱۴۳هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس)

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهادهای شماره ۹۷/۴۳۱۹۷/۲۰/۱۰۰
مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ و شماره ۹۷/۴۳۱۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس) به شرح جدول زیر تعیین می­ شود:

ردیف
	

محدوده تحت پوشش
	

طبقه گرمسیری
	

مدت
	

دوره زمانی

۱
	

شهرستان های چرام و دهدشت
	

گرمسیر (۱)
	

(۲) ماه
	

تیر و مرداد

گرمسیر (۲)
	

(۴) ماه
	

اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر

۲
	

بخش فورگ شهرستان داراب
	

گرمسیر (۱)
	

(۵) ماه
	

خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر

گرمسیر (۲)
	

(۱) ماه
	

اردیبهشت

۲ـ بارمالی ناشی از اجرای این تصویب­نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه­ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری