تصویب نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان داراب استان فارس


شماره۱۷۴۱۶۶/ت۵۵۵۱۱هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
تصویب نامه در خصوص ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان داراب استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۳۰۹۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن از ترکیب دهستان‏های فسارود و پاسخن در شهرستان داراب استان فارس ایجاد می‏‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری