تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردستان استان اصفهان


شماره۱۷۵۰۸۳/ت۵۶۱۵۹هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اردستان استان اصفهان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده بین دهستان‏های همبرات و گرمسیر در بخش مرکزی شهرستان اردستان استان اصفهان، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‏شود.

۲ـ محدوده دهستان‏های همبرات و گرمسیر در بخش مرکزی و بخش زواره شهرستان اردستان، مطابق نقشه پیوست اصلاح می‏شود.

۳ـ بخش مهاباد به مرکزیت شهر مهاباد از ترکیب دهستان‏های گرمسیر و همبرات،
در شهرستان اردستان ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری