تصویب نامه در خصوص تغییرنام روستای اسلام آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور


شماره۱۷۵۰۲۷/ت۵۶۲۳۵هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
تصویب نامه در خصوص تغییرنام روستای اسلام آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان به جندی‏شاپور

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره۱۹۹۹۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ نام روستای اسلام‏آباد دهستان چغامیش بخش چغامیش شهرستان دزفول در استان خوزستان، به جندی‏شاپور تغییر می­یابد.

۲ـ روستای جندی‏شاپور به شهر تبدیل و به عنوان شهر جندی‏شاپور شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری