تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر


شماره۱۷۵۱۰۴/ت۵۵۲۷۴هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای دهسرخ شهرستان مبارکه در استان اصفهان به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهادهای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۵ و شماره ۳۰۹۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده(۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای دهسرخ مرکز دهستان نورآباد بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه در استان اصفهان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر دهسرخ شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان نورآباد از روستای دهسرخ به روستای باغملک تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری