الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور


شماره۱۷۵۳۱۱/ت۵۶۳۶۸هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۲/۲۷۴۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (ط) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) آیین­نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق می­شود:

تبصره۳ـ افزایش سرمایه موضوع این ماده در ارتباط با بانک توسعه صادرات ایران، تا سقف بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ قابل اعمال خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری