تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوی استان خراسان به مرکزیت شهر مشهد

‌تصویب سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوی
استان خراسان به مرکزیت شهر مشهد
1369.06.21 - .84902ت125ک - 1369.08.01 - 857
&‌تقسیمات کشوری
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369.6.21 با توجه
به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.3808ت907 مورخ
1368.10.24)، بنا به اعلام وزارت کشور مبنی بر اجرای کلی مراحل ایجاد و تشکیل
دهستانها و ارتقاء سطح و تأسیس بخش‌ها و‌شهرستانهای جدید یا تعیین محدوده و مرکزیت
آنها در سطح کشور (‌موضوع نامه شماره 3223.1.5.53 مورخ 1369.3.21 وزارت کشور)، در
اجرای ماده(12) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و به استناد ماده
(13) قانون مزبور سازمان و سلسله تابعیت عناصر و واحدهای تقسیمات‌کشوری استان
خراسان به مرکزیت شهر مشهد را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - شهرستان مشهد به مرکزیت شه مشهد مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر مشهد شامل دهستانهای:
1 - تبادکان، 2 - طوس، 3 - کارده، 4 - میان ولایت.
ب: بخش احمدآباد به مرکزیت روستای ملک‌آباد شامل دهستانهای:
1 - آبروان، 2 - پایین ولایت، 3 - بیوه‌ژن، 4 - سرجام، 5 - میامی
ج: بخش کلات به مرکزیت شهر کلات شامل دهستانهای:
1 - بساکوه، 2 - زاوین، 3 - کبودگنبد.
‌د: بخش طرقبه به مرکزیت شهر طرقبه شامل دهستانهای:
1 - شاندیز، 2 - طرقبه و شهر شاندیز.
ه: بخش فریمان به مرکزیت شهر فریمان شامل دهستانهای:
1 - بالابند، 2 - سفیدسنگ، 3 - فیمان، 4 - قلندرآباد، 5 - سنگ‌بست
2 - شهرستان اسفراین به مرکزیت شهر اسفراین مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر اسفراین شامل دهستانهای:
1 - آذری، 2 - دامن کوه، 3 - رزق‌آباد، 4 - رویین، 5 - میلانو
ب: بخش بام وصفی‌آباد به مرکزی روستای صفی‌آباد شامل دهستانهای:
1 - بام، 2 - صفی‌آباد.
3 - شهرستان بجنورد به مرکزیت شهر بجنورد مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر بجنورد شامل دهستانهای:
1 - آلاداغ، 2 - باباامام، 3 - بدرانلو.
ب: بخش جرجم به مرکزیت شهر جاجرم شامل دهستانهای
1 - میان دشت، 2 - چهارده سنخواست، 3 - جلگه شوقان و شهر گرمه.
ج: بخش رازو جرگلان به مرکزیت روستای راز شامل دهستانهای:
1 - جرگلان، 2 - راز، 3 - غلامان، 4 - گیفان.
‌د: بخش مانه و سملقان به مرکزیت شهر آشخانه شامل دهستانهای:
1 - جیرانسو، 2 - سملقان، 3 - گلستان، 4 - مانه.
4 - شهرستان بیرجند به مرکزیت شهر بیرجند مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر بیرجند شامل دهستانهای:
1 - القورات، 2 - باقران، 3 - فشارود، 4 - کاهشنگ، 5 - مود، 6 - شاخنات
ب: بخش خوسف به مرکزیت روستای خوسف شامل دهستانهای:
1 - جلگه مان، 2 - خوسف، 3 - براکوه، 4 - قلعه زری.
ج: بخش درمیان به مرکزیت روستای سادباد شامل دهستانهای:
1 - درمیان، 2 - طبس سینا، 3 - گزیک، 4 - فخرود، 5 - قهستان
‌د: بخش صربیشه به مرکزیت شهر سربیشه شامل دهستانهای:
1 - درح، 2 - مؤمن‌آباد، 3 - نهارجان.
5 - شهرستان تایباد به مرکزیت شهر تایباد مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر تایباد شامل دهستانهای:
1 - میان ولایت، 2 - پایین ولایت، 3 - کرات
ب: بخش باخرز به مرکزیت روستای باخرز شامل دهستانهای:
1 - بالا ولایت، 2 - باخرز.
6 - شهرستان تربت جام به مرکزیت شهر تربت‌جام مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر تربت جام شامل دهستانهای:
1 - بالاجام، 2 - پایین جام، 3 - جامرود، 4 - جلگه موسی‌آباد، 5 - میان جام.
ب: بخش صالح‌آباد به مرکزیت شهر صالح‌آباد شامل دهستانهای:
1 - صالح‌آباد، 2 - باغ کشمیر، 3 - جنت‌آباد، 4 - قلعه حمام
6 - شهرستان تربت حیدریه ره مرکزیت شهر تربت حیدریه مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر تربت‌حیدریه شامل دهستانهای:
1 - بالا ولایت، 2 - پایین ولایت.
ب: بخش با یک به مرکزیت روستای با یک شامل دهستان بایک.
ج: بخش جلگه زاوه به مرکزیت روستای دولت‌آباد شامل دهستانهای:
1 - زاوه، 2 - سلیمان، 3 - صفاییه.
‌د: بخ فیض‌آباد به مرکزیت شهر فیض‌آباد شامل دهستانهای:
1 - ازغند، 2 - مهولات.
ه: بخش رشتخوار به مرکزیت شهر رشتخوار شامل دهستانهای:
1 - آستانه، 2 - جنگل، 3 - رشتخوار.
‌و: بخش کدکن به مرکزیت روستای کدکن شامل دهستانهای:
1 - بالارخ، 2 - پایین رخ، 3 - میان رخ، 4 - کدکن.
8 - شهرستان چناران به مرکزیت شهر چناران مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر چناران شامل دهستانهای:
1 - چناران، 2 - رادگان
ب: بخش گلبهار به مرکزیت روستای محسن‌آباد شامل دهستانهای:
1 - بیزکی، 2 - درزآب، 3 - گلمکان
9 - شهرستان خواف به مرکزیت شهر خواف مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر خواف شامل دهستانهای:
1 - بالاخواف
2 - میان خواف.
ب: بخش سنگان به مرکزیت روستای سنگان شامل دهستانهای:
1 - پایین خواف، 2 - جلگه زوزن.
10 - شهرستان درگز به مرکزیت شهر درگز مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر درگز شامل دهستان تکاب
ب: بخش چاپشلو به مرکزیت روستای چاپشلو شامل دهستانهای:
1 - قره باشول، 2 - میانکوه.
ج: بخش لطآباد به مرکزیت شهر لطف‌آباد شامل دهستانهای:
1 - دیباج، 2 - هزار مسجد
11 - شهرستان سبزوار به مرکزیت شهر سبزوار مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر سبزوار شامل دهستانهای:
1 - رباط، 2 - قصبه شرقی، 3 - قصبه غربی، 4 - کراب.
ب: بخش جغتای به مرکزیت شهر جغتای شامل دهستانهای:
1 - پایین جوین، 2 - جغتای، 3 - میان جوین.
ج: بخش جوین به مرکزیت روستای نقاب شامل دهستانهای:
1 - بالجوین، 2 - حکم‌آباد، 3 - پیراکوه.
‌د: بخش خوشاب به مرکزیت روستای سلطان‌آباد شامل دهستانهای:
1 - دره یام، 2 - سلطان‌آباد، 3 - طبس.
ه: بخش داورزن به مرکزیت روستای داورزن شامل دهستانهای:
1 - باشتین، 2 - کاه، 3 - مزینان.
‌و: بخش رودآب مرکزیت روستای قلعه نر رودآب شامل دستانهای:
1 - خواشد، 2 - فروغن، 3 - کوه همایی.
‌ز: بخش ششتمد به مرکزیت روستای ششتمد شامل دهستانهای:
1 - بیهق، 2 - تکاب کوه میش، 3 - ربع شامات، 4 - شامکان
12 - شهرستان سرخس به مرکزیت شهر سرخس مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر سرخس شامل دهستانهای:
1 - تجن، 2 - سرخس، 3 - خانگیران.
ب: بخش مرزداران به مرکزیت روستای مزدآوند شامل دهستانهای:
1 - پل خاتون، 2 - مرزداران، 3 - گلی‌بی‌بی.
13 - شهرستان شیروان به مرکزیت شهر شیروان مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر شیروان شامل دهستانهای:
ب: بخش سرحد به مرکزیت روستای لوجلی شامل دهستانهای:
1 - تکمران، 2 - جیرستان، 3 - قوشخانه.
14 - شهرستان طبس به مرکزیت شهر طبس مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر طبس شامل دهستانهای:
1 - گلشن، 2 - منتظریه، 3 - نخلستان، 4 - دیهوک، 5 - کویر.
ب: بخش دستگردان به مرکزیت روستای عشق‌آباد شامل دهستان دستگردان.
15 - شهرستان فردوس به مرکزیت شهر فردوس مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر فردوس شامل دهستانهای:
1 - باغستان، 2 - برون و شهر اسلامیه.
ب: بخش بشرویه به مرکزیت شهر بشرویه شامل دهستانهای:
1 - ارسک، 2 - رقه.
ج: بخش سرایان به مرکزیت شهر سرایان شامل دهستانهای:
1 - آیسک، 2 - سه قلعه، 3 - مصعبی.
16 - شهرستان قائنان به مرکزیت شهر قائن مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر قائن شامل دهستانهای:
1 - پسکوه، 2 - پیشکوه، 3 - سده، 4 - قائن، 5 - نیمبلوک، و شهر خضری دشت بیاض.
ب: بخش زیر کوه به مرکزیت روستای حاجی‌آباد شامل دهستانهای:
1 - پترگان، 2 - زهان، 3 - زیروه، 4 - شاسکوه.
17 - شهرستان قوچان به مرکزیت شهر قوچان مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر قوچان شامل دهستانهای:
1 - سودلانه، 2 - شیرین دره، 3 - دوغایی، 4 - قوچان عتیق.
ب: بخش باجگیران به مرکزیت شهر باجگیران شامل دهستان دولتخانه
ج: بخش فاروج به مرکزیت شهر فاروج شامل دهستانهای:
1 - خبوشان، 2 - سنگر، 3 - شاه جهان، 4 - فاروج.
18 - شهرستان کاشمر به مرکزیت شهر کاشمر مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر کاشمر شامل دهستانهای:
1 - بالا ولایت، 2 - پایین ولایت.
ب: بخش بردسکن به مرکزیت شهر بردسکن شامل دهستانهای:
1 - صحرا، 2 - کنارشهر، 3 - کوهپایه.
ج: بخش خلیل‌آباد به مرکزیت شهر خلیل‌آباد شامل دهستانهای:
1 - رستاق، 2 - ششطراز
‌د: بخش کوهسرخ به مرکزیت روستای ریوش شامل دهسستانهای:
1 - برود، 2 - برکوه، 3 - تکاب.
19 - شهرستان گناباد به مرکزیت شهر گناباد مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر گناباد شامل دهستانهای:
1 - پس کلوت، 2 - حومه، 3 - زیبد، 4 - کاخک و شهرهای بیدخت و کاخک.
ب: بخش بجستان به مرکزیت شهر بجستان شامل دهستانهای:
1 - بجستان، 2 - جزین، 3 - یونسی.
20 - شهرستان نهبندان به مرکزیت شهر نهبندان مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر نهبندان شامل دهستانهای:
1 - بندان، 2 - میغان، 3 - نه.
ب: بخش شوسف به مرکزیت روستای شوسف شامل دهستانهای:
1 - شوسف، 2 - عربخانه
21 - شهرستان نیشابور به مرکزیت شهر نیشابور مشتمل بر بخشهای:
‌الف: بخش مرکزی به مرکزیت شهر نیشابور شامل دهستانهای:
1 - دربیاضی، 2 - ریوند، 3 - فضل، 4 - مازول
ب: بخش زبرخان به مرکزیت روستای قدمگاه شامل دهستانهای:
1 - اردوغنی، 2 - اسحق‌آباد، 3 - زبرخان و شهر درود.
ج: بخش تحت جلگه به مرکزیت روستای بزغان شامل دهستانهای:
1 - تخت جلگه، 2 - طاغنکوه، 3 - فیروز
‌د: بخش میان جلگه به مرکزیت روستای عشق‌آباد شامل دهستانهای:
1 - بلهرات، 2 - عشق‌آباد، 3 - غزالی.
ه - بخش سرولایت به مرکزیت روستای جنگه شامل دهستانهای:
1 - سرولایت، 2 - بینالود.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1369.7.6 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور