آیین نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی

‌آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی
1371.04.24 - .47347ت193ه - 1371.05.06 - 503
&‌آب و نیرو - ثبت اسناد و املاک - شهرداری
&‌وزارت نیرو
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.4.24 بنا به پیشنهاد شماره 2139.505 مورخ
69.11.28، به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون "‌توزیع عادلانه آب" -‌مصوب سال
1361 - آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و
زهکشی را به شرح زیر تصویب نمودند:
[z]"‌آیین‌نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و
زهکشی"*
*>>‌پاورقی: به موجب نامه شماره 21876 مورخ 71.6.1 در بند 2 ماده 3 این آیین‌نامه
عبارت "‌به بالا"<< حذف شده است و در سطر 7 ماده 6 عبارت (‌از‌تاریخ دریافت پاسخ،
استعلام را بدهند) علامت "،" پس از کلمه "‌دریافت" قرار گرفته است.
‌ماده 1 - مخازن، تأسیسات آب، کانال‌های عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی مستحدثاتی
هستند که به منظور آبرسانی، سالم‌سازی زمینها یا انتقال آب ایجاد‌شده یا می‌شوند.
‌ماده 2 - حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی با
توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر می‌باشد. این حریم از منتهی الیه‌دیواره آنهاست.
‌ظرفیت کانالهای مستحدثه و شبکه‌های آبیاری و زهکشی:
1 - آبدهی (‌دبی) بیش از 15 متر مکعب در ثانیه - میزان حریم از هر طرف 12 متر.
2 - آبدهی (‌دبی) از 10 تا 15 متر مکعب در ثانیه - میزان حریم از هر طرف 8 متر.
3 - آبدهی (‌دبی) از 5 تا 10 متر مکعب در ثانیه - میزان حریم از هر طرف 6 متر.
4 - آبدهی (‌دبی) از 2 تا 5 متر مکعب در ثانیه - میزان حریم از هر طرف 4 متر.
5 - آبدهی (‌دبی) از 150 لیتر تا 2 متر مکعب در ثانیه - میزان حریم از هر طرف 1 تا
2 متر.
6 - آبدهی (‌دبی) کمتر از 150 لیتر در ثانیه - میزان حریم از هر طرف 1 متر.
‌ماده 3 - حریم لوله آبرسانی با قطر 500 میلیمتری، در کل 6 متر (3 متر از هر طرف
نسبت به محور لوله)
1 - حریم لوله از 500 تا 800 میلیمتر، در کل 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور
لوله).
2 - حریم لوله از 800 تا 1200 میلیمتر به بالا، در کل 10 متر (5 متر از هر طرف
نسبت به محور لوله).
3 - حریم لوله از 1200 میلیمتر به بالا، در کل 12 متر (6) متر از هر طرف نسبت به
محور لوله).
‌تبصره - در صورتی که لوله‌های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب شوند، حد
خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می‌شود.
‌ماده 4 - کانال عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی واقع در داخل مزارع و باغها تا
مساحت 100 هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغها مورد استفاده است،‌دارای حریم
نیستند.
‌ماده 5 - اداره‌های ثبت و اسناد و املاک مکلفند بیست روز قبل از تحدید حدود املاک
واقع در مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانالهای‌آبیاری،‌آبرسانی
و زهکشی، روز تحدید حدود را به شرکتهای آب منطقه‌ای و در داخل محدوده استحفاظی
شهرها به شهرداریهای ذیربط و در خوزستان به‌سازمان آب و برق خوزستان اطلاع دهند که
حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل از روز تحدید حدود اعلام دارند. نرسیدن پاسخ
در مدت یاد ده، مانع از‌اجرای مقررات ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد.
‌ماده 6 - وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهای
وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به وظایف خود یا‌صدور پروانه
ساختمان یا نظایر آن، بحد بست، حریم رودخانه‌ها، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی
را در داخل محدوده استحفاظی از شهرداریها و در خارج از‌این محدوده، از شرکت‌های آب
منطقه‌ای و در استان خوزستان از سازمان آب و برق خوزستان استعلام نمایند.
دستگاه‌های یاد شده موظفند حداکثر ظرف بیست‌روز پس از تاریخ دریافت پاسخ، استعلام
را بدهند. اعلام نکردن پاسخ در متد تعیین شده، به مفهوم بلامانع بودن اجرای طرح
است.
‌ماده 7 - هر گاه حریم رودخانه‌ها، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی با حریم سایر
تأسیساتی که دارای حریم هستند، تداخل نماید. قسمت مورد تداخل برای‌تأسیسات دو طرف
، به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌ماده 8 - هر گاه در اجرای این آیین‌نامه، زمینهای اشخاص در مسیر و حریم کانالها و
تأسیسات آبی و آبرسانی قرار گیرد، طبق ماده (43) قانون "‌توزیع عادلانه‌آب"، بهای
عادل روز آنها به مالکان پرداخت می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور