اصلاحات تقسیماتی در استان لرستان

‌اصلاحات تقسیماتی در استان لرستان
1374.07.09 - .9113ت15428ک - 1374.07.09 - 46
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی، دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1374.7.9 با توجه
به اختیار تفویض هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت 907، مورخ
1368.10.24) بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.5226 مورخ 1374.5.15 وزارت کشور به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - و در اجرای
مواد (3) و (6) قانون مذکور موارد زیر را در استان لرستان تصویب نمودند:
‌الف - شهرستان کوهدشت
1 - روستاهای توه خشکه - بکاله گراوند - عبدالمحمد شکرگراوند از دهستان رومشکان
شرقی بخش رومشکان منتزع و به دهستان کونانی بخش طرهان‌ملحق شوند.
2 - روستاهای باباگرد علی - یوسف - باغ پای استان - کت کن - پای استان و چشمه
میرزا از دهستان طرهان بخش طرهان منتزع و به دهستان کونانی همین‌بخش ملحق شوند.
3 - دهستان رومشکان غربی از بخش رومشکان منتزع و به بخش طرهان ملحق شود.
4 - نام دهستان رومشکان غربی تابع بخش رومشکان به دهستان زیر تنگ تغییر یابد.
5 - نام روستای قاطرچی از توابع دهستان رومشکان شرقی بخش رومشکان به روستای سوری
تغییر یابد.
6 - دهستان رومشکان غربی به مرکزیت روستای سوری مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای
زیر مطابق نقشه 1.250.000 پیوست در تابعیت بخش‌رومشکان ایجاد و تأسیس شود.
1 - موسی‌آباد علیا، 2 - موسی‌آباد سفلی، 3 - مرادآباد، 4 - پادروند علیا، 5 -
پادروند سفلی، 6 - پادروند طهماسب، 7 - عزیزآباد، 8 - پاپی‌آباد کلیوند، 9
-‌شیراوند، 10 - نسار خاصی‌آباد، 11 - سفیدخانی جدید، 12 - اسدآباد، 13 - سوری، 14
- تیمورآباد سوری، 15 - سفیدخانی، 16 - رماوندی سفلی، 17 -‌چم کبود سوخته صید
محمد، 18 - چم گز، 19 - مهکی ملکشاهی، 20 - صید نظرآباد
7 - بخش کونانی به مرکزیت روستای کونانی شامل دهستانهای کونانی وزیر تنگ در تابعیت
این شهرستان ایجاد و تأسیس شود.
ب - شهرستان سلسله
1 - روستاهای کشورزه علیا - کشورزه سفلی - چولان دیم - سراب صندل - چولان آبی -
سراب شهباز - چهارشاخ - سلاورزی و ازناوله گنجی از دهستان‌بیرانوند جنوبی بخش
چغلوندی شهرستان خرم‌آباد منتزع و به دهستان هنام بخش مرکزی این شهرستان ملحق
شوند.
2 - روستاهای ژیریان - چشمه علی‌اکبر - سنگ کر - رستم‌آباد آب باریک - آب باریک
علیا و آب باریک سفلی از دهستان دوآب بخش مرکزی منتزع و به‌دهستان فیروزآباد همین
بخش ملحق شوند.
3 - نام روستای زشت از روستاهای تابعه دهستان قلایی بخش مرکزی به روستای عدل آباد
تغییر یابد.
4 - مرکز دهستان قلایی از روستای شینه به روستای عدل‌آباد تغییر یابد.
5 - بخش فیروزآباد به مرکزیت روستای فیروزآباد شامل دهستانهای: فیروزآباد و قلایی
در تابعیت این شهرستان ایجاد و تأسیس شود.
ج: شهرستان پلدختر
‌بخش معمولان به مرکزیت روستای معمولان شامل دهستانهای افرینه - معمولان و میانکوه
شرقی در تابعیت این شهرستان ایجاد و تأسیس شود.
‌د: شهرستان ازنا
‌نام روستای مأموران مرکز دهستان جاپلق شرقی به روستای مومن‌آباد تغییر یابد.
‌بخش جاپلق به مرکزیت روستای مومن‌آباد شامل دهستانهای، جاپلق شرقی و جاپلق غربی
در تابعیت این شهرستان ایجاد و تأسیس شود.
ه - شهرستان دلفان
‌روستاهای پاشاآباد - زردآلو - خاتونبان - سنگ‌کر علیا - سنگ‌کر سفلی - وناب -
چشمه کره - کوله‌مرز علیا - کوله‌مرز سفلی - شش نرم - ماسی مرده و‌پاچال از دهستان
ایتیوند شمالی بخش کاکاوند منتزع و به دهستان نورآباد بخش مرکزی این شهرستان ملحق
شوند.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1374.7.22 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور