اعطای نشان دولتی درجه یکم ایثار به آقای سید جلال روغنی

‌اعطای نشان دولتی
درجه یکم ایثار به آقای سید جلال روغنی
1374.02.13 - .42311ت1560ک - 1374.03.08 - 128
&‌فرهنگ و هنر
&‌ریاست جمهوری - دفتر اعطای نشانهای دولتی
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون ارزیابی و تصویب نشانهای دولتی در جلسه مورخ 1374.213
با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .37279ت 201 ه
مورخ 1373.5.25) و در اجرای آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی (‌موضوع تصویب‌نامه
شماره .12334ت 335ه مورخ1368.8.30) تصویب نمودند:
‌با تأیید مقام محترم ریاست جمهوری نشان دولتی "‌درجه یکم ایثار" به آقای سید جلال
روغنی اعطا شود.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1374.3.2 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور