آیین نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست

‌آیین‌نامه اجرایی
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست
1374.05.11 - .26549ت14549ه - 1374.05.17 - 455
&‌آموزش عالی - آموزش و پرورش - بانکی و پولی - بودجه - تأمین اجتماعی - حمایت
خانواده - کار - کیفری - مسکن - نهادهای انقلاب اسلامی
&‌سازمان بهزیستی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 856.3532 مورخ
1373.11.25 سازمان بهزیستی کشور و به استناد مواد (5) و (9) قانون‌تأمین زنان و
کودکان بی‌سرپرست - مصوب 1371 - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر
تصویب نمود:
[z]‌آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست
‌ماده 1 - محور و اساس حمایتها و اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه عبارت است از
ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌ها و موجبات‌عادی‌سازی زندگی
زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع ماده (2) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست که
از این پس در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده‌می‌شود.
‌ماده 2 - کودکان بی‌سرپرست مشمول قانون با هماهنگی نیروی انتظامی مورد شناسایی
قرار می‌گیرند و پس از تحقیقات اولیه و طی مراحل قانونی از طریق‌مراجع ذیصلاح
قضایی به سازمان بهزیستی کشور معرفی می‌شوند.
‌تبصره - در موارد اضطراری به منظور حفظ سلامت کودکان، واحدهای بهزیستی رأساً
کودکان کمتر از هفت سال را با رعایت ضوابط، پذیرش موقت می‌کنند و‌متعاقب آن مدارک
و گزارشهای لازم را به مراجع ذیصلاح قضایی ارسال و اعلام می‌کنند.
‌ماده 3 - مشمولان موضوع مواد (3) و (6) قانون همچنین مشمولانی که در نتیجه
اقدامات حمایتی و خدمات و تسهیلات دریافتی به تشخیص مددکاران و تأیید‌مدیران
مسئول، توانایی لازم را برای گذارندن زندگی عادی و خود اتکایی کسب کرده باشند، از
شمول اقدامات حمایتی خارج می‌شوند و مجاز به استفاده از‌حمایتهای موضوع این
آیین‌نامه نیستند.
‌ماده 4 - اقدامات اجرایی به منظور ایجاد حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از زنان و
کودکان بی‌سرپرست عبارتند از:
‌الف - خدمات آموزشی و تربیتی در سطوح آمادگی و پیش‌دبستانی تا تحصیلات عالی.
ج - خدمات کاریابی و اشتغال.
‌د - مددکاری، مشاوره و راهنمایی.
ه - نگهداری و مراقبت از افراد نیازمند به ویژه کودکان و سالمندان، متناسب با
نیازهای و شرایط سنی و جنسی و اجتماعی هر فرد یا خانواده تحت پوشش به‌صورت مستقیم
و غیر مستقیم تا حصول اطمینان از بازتوانی و خوداتکایی کامل آنان توسط سازمان
بهزیستی کشور و سازمانهای بهزیستی استانها.
‌تبصره 1 - پسران بی‌سرپرست تا رسیدن به سن قانونی - موضوع ماده (79) قانون کار -
و دختران بی‌سرپرست تا زمانی که ازدواج نکرده باشند، مشمول پذیرش‌در واحدهای
نگهداری شبانه‌روزی می‌شوند.
‌تبصره 2 - دختران بی‌سرپرستی که واجد شرایط پذیرش در واحدهای شبانه‌روزی نباشند،
بنا به تشخیص سازمان بهزیستی از حمایتهای موضوع این آیین‌نامه‌بهره‌مند می‌شوند.
‌تبصره 3 - به منظور جلوگیری از جدایی فرهنگی و اجتماعی کودک از فرهنگ بومی خود و
فراهم شدن زمینه بازگشت به خانواده و اجتماع، حتی‌الامکان‌کودکان بی‌سرپرست در
شهرهای محل تولد یا شهرهای همجوار پذیرش و نگهداری می‌شوند و در صورتی که در بدو
پذیرش، والدین یا بستگان کودک شناسایی‌شوند، به منظور پیشگیری از ورود کودکان به
واحدهای شبانه روزی و حفظ نهاد خانواده در صورت نیاز نسبت به ارائه حمایتهای مالی،
فرهنگی و اجتماعی‌طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط اقدام می‌شود.
‌تبصره 4 - شرایط خانواده‌های داوطلب واجد شرایط و نحوه نگهداری آنها بر اساس
دستورالعمل اجرایی مورد عمل سازمان بهزیستی کشور تعیین می‌شود.
‌ماده 5 - پرداختهای غیر مستمر، ناظم بر فراهم ساختن و تهیه امکانات، ابزار و
وسایل حرفه‌آموزی، کار و اشتغال، تأمین هزینه‌های کارآموزی و آموزشهای فنی
و‌حرفه‌ای، پرداخت سرمایه کار و تأمین هزینه‌های تشکیل خانواده و ازدواج به تناسب
شرایط و تواناییهای جسمی، اجتماعی و اقتصادی مشمولان است که‌سالانه در حد اعتبارات
مصوب در برنامه‌های مربوط توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای بهزیستی استانها
به مشمولان نیازمند و واجد شرایط اختصاص‌می‌یابد.
‌تبصره - مستمری ماهانه خانواده‌هایی که از سرمایه کار و اشتغال و ابزار و وسایل
کار استفاده می‌کنند، حداکثر پس از شش ماه از تاریخ استفاده، قطع می‌شود.
‌ماده 6 - میزان و مدت پرداختهای مستمر به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
‌الف - مستمری ماهانه:
- افرادی که به تنهایی زندگی می‌کنند و خانواده‌های دو نفره، حداکثر 30% حداقل
مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال.
- خانواده‌های سه نفره، حداکثر 35% حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام
کشوری در هر سال.
- خانواده‌های چهار نفره، حداکثر 40% حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام
کشوری در هر سال.
- خانواده‌های پنج نفر و بیشتر، حداکثر 50% حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون
استخدام کشوری در هر سال.
‌تبصره - کلیه پرداختهای یاد شده به صورت نقدی و حتی‌المقدور توسط سیستم بانکی با
توجه به اعتبارات دستگاه پرداخت‌کننده تا حداکثر میزان تعیین شده،‌انجام می‌شود.
ب - هزینه تحصیلات:
‌هزینه تحصیلات برای هر یک از دانش‌آموزان و دانشجویان خانواده‌های تحت حمایت،
حداکثر معادل 5.000 ریال در ماه تعیین می‌شود.
ج - حق سرانه بیمه خدمات درمانی:
‌حق سرانه بیمه خدمات درمانی برای هر یک از زنان و کودکان بی‌سرپرست معادل رقم
مصوب هر ساله از محل اعتبارات موضوع ماده (14) قانون بیمه همگانی‌خدمات درمانی
کشور - مصوب 1373 - در اختیار کمیته امداد امام خمینی (‌ره) قرار می‌گیرد. کمیته
یاد شده موظف است کلیه خانواده‌ها و افراد مشمول این‌آیین‌نامه را تحت پوشش بیمه
خدمات درمانی درآورد.
‌د - هزینه نگهداری:
‌بخشی از هزینه نگهداری و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و زنان سالمند مشمول، در
مراکز نگهداری شبانه روزی غیر دولتی همچنین مراکزی که به شکل هیأت‌امنایی اداره
می‌شوند، به صورت سرانه توسط سازمان بهزیستی تأمین و پرداخت می‌شود. سازمان
بهزیستی موظف است اولویت امر نگهداری افراد مشمول را‌در میان خانواده‌های داوطلب
واجد صلاحیت فراهم کند و شرایط را با پرداخت هزینه سرانه نگهداری تعیین شده رعایت
نماید و گسترش دهد.
‌تبصره 1 - هزینه نگهداری و مراقبت از مشمولان نیازمند در مراکز نگهداری وابسته به
سازمان بهزیستی، کمک آن از محل اعتبارات جاری این سازمان در‌برنامه‌های ذیربط
تأمین می‌شود و افرادی که در مراکز توانبخشی و حمایتی سازمان بهزیستی نگهداری
می‌شوند، مشمول پرداختهای فوق قرار نمی‌گیرند.
‌تبصره 2 - اقدام به تأمین مسکن مشمولان نیازمند در قالب سیاستها و اقدامات حمایتی
دولت با استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی صورت می‌گیرد.
‌ماده 7 - مبانی و میزان پرداخت مستمریهای مشمولان این آیین‌نامه در سازمان
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (‌ره) هماهنگ و یکسان می‌باشد.
‌ماده 8 - در شرایطی که انجام و ارائه خدمات آموزشی و نگهداری مشمولان این
آیین‌نامه در مراکز غیر وابسته به سازمان بهزیستی اعم از بخش دولتی و غیر‌دولتی یا
در خانواده صورت گیرد، هزینه‌های مربوطه به صورت سرانه از محل اعتبارات مصوب
سالانه سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای بهزیستی استانها‌پرداخت می‌شد
‌ماده 9 - افراد و خانواده‌های تحت پوشش علاوه بر کسب موقعیتها و شرایط موضوع ماده
(6) قانون، در صورت نیل به خود اتکایی و کسب توانایی لازم برای‌زندگی متعارف (‌به
تشخیص مددکاران و تأیید مدیران ذیربط) مجاز به استفاده از حمایتهای اقتصادی و
دریافت مستمری نخواهند بود.
‌ماده 10 - سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای بهزیستی استانها موظف به بررسی و
تنظیم برنامه‌های اجرایی و ارائه و طرح آن در قالب بودجه عملیاتی سالانه‌پیشنهادی
به سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد تعادل لازم بین حجم و میزان فعالیتها و
اقدامات و منابع اعتباری قابل تخصیص سالانه هستند.
‌ماده 11 - سازمان بهزیستی کشور و سازمانهای بهزیستی استانها موظفند ضمن اعمال
نظارت مستمر و برنامه‌ریزی شده بر مراحل اجرایی اقدامات، گزارش‌اقدامات و
فعالیتهای انجام یافته را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
‌ماده 12 - در اجرای مواد (7) و (8) قانون، سازمان بهزیستی مکلف است موارد تخلف را
پس از بررسی و تشخیص تخلفات به مراجع ذیصلاح قضایی منعکس‌و متخلفات را به تشکیل
پرونده برای اعمال مجازاتهای مالی مقرر در ماده (7) قانون معرفی کند.
‌ماده 13 - وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور نگهداری حساب مبالغ واریزی جرایم
موضوع مواد (7) و (8) قانون، حساب جداگانه‌ای به عنوان سازمان‌بهزیستی کشور افتتاح
می‌کند. مبالغ واریز شده به حساب یاد شده همچنین مشارکتهای مردمی و هدایای نقدی
مردم به سازمان بهزیستی در اجرای قانون، به‌عنوان بخشی از منابع تأمین اعتبار
اقدامات اجرایی قانون محسوب می‌شود.
‌ماده 14 - سازمان بهزیستی کشور موظف است مددکاران (‌ترجیحاً مددکاران زن) خود را
برای نظارت و آگاهی از وضعیت کودکان و زنان سالمند سپرده شده به‌خانواده‌های
داوطلب و مراکز، اعزام کند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور