اجازه برگزاری دومین مجمع بین المللی انرژیهای تجدید ناپذیر

‌اجازه برگزاری
دومین مجمع بین المللی انرژیهای تجدید ناپذیر
1376.03.25 - - - 302
‌شماره: .56626ت18179‌ه‍
‌تاریخ: 1376.3.27
‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنابه پیشنهاد شماره 1.4995 مورخ 1376.3.13
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد‌تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال
نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب 1370 ـ تصویب
نمود:
‌برگزاری "‌دومین مجمع بین‌المللی انرژیهای تجدید ناپذیر" به روش پیش‌بینی شده در
نامه یاد شده مجاز است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور