اعطای نشان عالی استقلال به آقای حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

‌اعطای
نشان عالی استقلال به آقای حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
1376.04.01 - - - 360
‌شماره: .61134ت18310ک
‌تاریخ: 1376.5.4
‌ریاست ‌جمهوری ـ دفتر اعطای نشانهای دولتی
‌وزرای عضو کمیسیون ارزیابی و تصویب نشانهای دولتی در جلسه مورخ 1376.4.1 با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .37279ت201‌ه‍ مورخ
1373.5.25) و در اجرای آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی (‌موضوع تصویبنامه شماره
.12334ت335‌ه‍ مورخ1369.8.30) تصویب نمودند:
‌نشان عالی استقلال به آقای حسن حبیبی - معاون اول رئیس ‌جمهور- اعطا شود.
‌این تصویبنامه در اجرای اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأیید می‌شود.
‌اکبر هاشمی رفسنجانی
‌رئیس جمهور