آیین اجرایی ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور

‌آیین اجرایی ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و
پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور
1377.11.18- .46715ت 18513‌هـ 1377.11.09 - 302
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت آموزش و پرورش
&‌آموزش و پرورش و تربیت بدنی ـ اراضی (‌شهری و کشاورزی) ـ بودجه ـ درآمدهای
اختصاصی دولتی و عوارض ـ سازمانهای دولتی ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای‌مستقل ـ
شهرداری ـ صنایع ـ محاسبات عمومی ـ معاملات و اموال دولتی ـ معاملات و اموال دولتی
ـ نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.11.18 بنابه پیشنهاد شماره 100.325.1370 مورخ
1376.6.26 وزرات آموزش و پرورش و به استناد ماده (13) قانون‌تشکیل شوراهای آموزش و
پرورش در استانها و مناطق کشور ـ مصوب 1372 ـ آیین نامه ماده یاد شده را به شرح
زیر تصویب نمود:
" آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
‌در استانها، شهرستانها و مناطق کشور"
‌ماده 1ـ با توجه به بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در
استانها، شهرستانها و مناطق کشور ـ مصوب 1372 ـ که از این پس به اختصار‌قانون
نامیده می‌شود، منظور از کارخانه‌ها، مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر
واحد و سازمانی (‌اشخاص حقوقی) که متکفل تولید، مبادله و توزیع‌کالا یا عرضه خدمات
اعم از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است می‌باشد.
‌ماده 2ـ کلیه کارخانه‌ها و مؤسسات مشمول عوارض موضوع بند (2) ماده (13) قانون،
موظفند 1% (‌یک درصد) قیمت نهایی فروش کالا و عرضه خدمات(‌شامل سهم سازمان حمایت
از مصرف کنندگان و تولید کنندگان) را در مبادی اولیه فروش کالا و ارایه خدمات به
عنوان عوارض با درج در صورتجلسه فروش‌کالا و عرضه خدمات (‌و یا سایر فرمهای رسمی
مربوطه) از خریدار کالا و یا مصرف کننده خدمات دریافت نمایند و حداکثر ظرف مدت یک
ماه پس از وصول به‌حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و
پرورش قرار دهند.
‌چنانچه کارخانه‌ها و مؤسسات مشمول، بدون دریافت عوارض مذکور مبادرت به فروش کالا
و عرضه خدمات نمایند موظف خواهند بود از منابع داخلی خود‌نسبت به تأمین معادل
عوراض متعلق اقدام نمایند.
‌اعتبار حاصل از اجرای این ماده در حد وصولی درآمدها و بر اساس موافقتنامه متبادله
با سازمان برنامه و بودجه اختصاص خواهد یافت.
‌ماده 3ـ شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر
شهرستان میزان عوارض مندرج در بند (3) ماده (13) قانون را تا حداکثر5% تعیین و جهت
اجرا به شهرداریها ابلاغ می‌نماید.
‌شهرداریها موظفند با تدوین آیین نامه‌های و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض
موضوع این ماده و واریز آن به حساب معین خزانه اقدام نمایند.
‌ماده 4ـ وزارت آموزش و پرورش با توجه به بند (4) ماده (13) قانون می‌تواند
ساختمانها و زمینهای بلااستفاده و نیز ساختمانها و زمینهای دیگری که در
اختیار‌دارد را با توجه به نیازهای آموزش و پرورش در چارچوب ضوابطی که تعیین خواهد
نمود تبدیل به احسن نموده و با رعایت قوانین و مقررات به فروش برساند و‌درآمدهای
حاصله را به حساب خزانه واریز نمایند.
‌تبصره (1) ـ صددرصد عواید حاصل از مواد (3) و(4) این آیین نامه موضوع تبصره (1)
ماده (13) قانون، صرفا" به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و‌پرورشی همان
شهرستان می‌رسد.
‌تبصره (2) ـ خرید هرگونه ساختمان و خودرو و استخدام جدید از محل اعتبارات این
آیین نامه ممنوع است.
‌ماده 5ـ به منظور اتخاد تصمیم در مواردی که اجرای مفاد این آیین نامه با ابهام
توأم است، کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع، بازرگانی و‌آموزش
و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود و
مصوبات این کمیسیون با اکثریت آرا قابل اجراست.
‌ماده 6ـ با توجه به بند (5) ماده (13) قانون، وزارتخانه‌ها ،‌دستگاهها، نهادها و
شرکتهای دولتی و غیردولتی و افراد خیر می‌توانند با رعایت مقررات به شوراهای‌آموزش
و پرورش هدایا و کمکهای نقدی و غیرنقدی اهدا بنمایند.
‌تبصره ـ هدایا و کمکهای غیرنقدی وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها و شرکت‌های دولتی
و غیردولتی و افراد خیر به شوراهای آموزش و پرورش با رعایت مقررات‌مربوط و اهداف
اهدا کننده جزو اصول دولتی آموزش و پرورش محسوب می‌شود.
‌ماده 7ـ وزارتخانه‌های کشور، صنایع، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان
برنامه و بودجه در صدور دستورالعمل‌های لازم جهت حسن اجرای این آیین‌نامه با وزارت
آموزش و پرورش همکاری خواهند داشت.
‌ماده 8ـ در سال 1378 بند (‌د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 کل کشور ملاک عمل
خواهد بود.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور