آیین نامه اجرایی تبصره 30 قانون بودجه سال 1378 کل کشور

‌آیین نامه
اجرایی تبصره 30 قانون بودجه سال 1378 کل کشور
1378.04.23 - .9299ت 21298‌هـ - 1378.05.06 - 323
&‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت مسکن و شهرسازی - وزارت کشور
&‌اراضی دولتی و واگذاری آنها ـ امور تعاونی ـ بودجه ـ تقسیمات کشوری و وظایف
استانداران و فرمانداران ـ وزارتخانه‌ها ـ شوراهای مردمی ـ شهرداری ـ‌فرهنگ و هنر
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.4.23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و
ارشاد اسلامی، کشور و مسکن و شهرسازی (‌موضوع نامه‌شماره 1.3795 مورخ 1378.2.25
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به استناد بند (‌د) تبصره (30) قانون بودجه سال 1378
کل کشور، آیین نامه‌اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین نامه اجرایی تبصره (30) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
‌ماده 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین نامه به شرح زیر است:
‌الف - زمین مناسب: به زمینی اطلاق می‌شود که ضمن داشتن ابعاد مناسب برای احداث
سینما، در نزدیکی مراکز پرتردد مردمی مانند مراکز خرید و‌بوستانهای بزرگ شهری، بر
خیابانهای اصلی، و دور از مراکز صنعتی و بزرگراههای شهری واقع شده باشد.
ب - سینما یا تالار نمایش: به محلی اطلاق می‌شود که حداقل دارای 180 صندلی بوده و
با داشتن امکانات نمایش فیلم 35 یا 70 میلیمتری سینمایی‌حداقل 3 نوبت در روز اقدام
به نمایش فیلم برای عموم نماید.
ج - مجتمع فرهنگی: به بنایی اطلاق می‌شود که علاوه بر داشتن حداقل یک سالن
سینمایی، دارای اماکنی برای ارائه خدماتی باشد که نظارت بر آن‌فعالیت ها بر عهده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای تابعه آن قرار دارد.
‌د - حداقل سهم بابت زمین: اجاره بهای سالانه معادل زمینهای موقوفه همان منطقه یا
احداث یک متر فضای تجاری توسط شهرداری به ازای هر 50 متر‌مربع زمین واگذار شده
می‌باشد.
‌هـ - سینما و مجتمع فرهنگی مستهلک شده: به سینما یا مجتمع فرهنگی اطلاق می‌شود که
دارای زمین مناسب باشد، اما به دلیل قدمت و فرسودگی بنا‌و تجهیزات و یا به دلایلی
مانند آتش سوزی و تعطیل عمدی، قابلیت بهره برداری از ظرفیت اسمی آن موجود نباشد.
‌و - سینما: مراد از سینما در این آیین نامه هریک از محلهای موضوع بندهای (‌الف، ب
و ج) این ماده می‌باشد.
‌ز - سرانه قابل قبول سینمایی: وجود یک صندلی سینمایی به ازای هر یکصد نفر جمعیت
شهری است.
‌ماده 2 - تسهیلات تبصره (30) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، به منظور تشویق و
ترغیب سرمایه گذاری در امر ساخت و بازسازی سینماها،‌گسترش امکانات و فضاهای
سینمایی و فرهنگی و جبران عقب ماندگی کمی و کیفی در این زمینه، کمک به بارور نمودن
اوقات فراغت شهروندان به‌ویژه نسل جوان، مقابله مؤثر با تهاجم فرهنگی از طریق
اشاعه محصولات فرهنگی و سینمایی ایرانی و کلاً با هدف نیل به سرانه قابل قبول
سینمایی در‌سطح کشور، مصرف می‌شود.
‌ماده 3 - تأمین زمین مناسب برای احداث یا بازسازی سینماها به یکی از صورتهای زیر
انجامی می‌گیرد:
‌الف- در شهرکهای جدید الاحداث، فروش زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شهرسازی و در
طرحهای توسعه شهری، فروش زمین مناسب توسط‌شهرداری با دریافت بهای منطقه‌ای زمین در
اقساط ده ساله انجام می‌گیرد.
ب - واگذاری زمین مناسب توسط شهرداری به متقاضی احداث سینما، بدون انتقال مالکیت
زمین، به مدت 25 سال و با دریافت حداقل سهم بابت‌زمین انجام می‌گیرد.
‌ماده 4 - به منظور تسهیل و حمایت از احداث و بازسازی سینماها و در صورت هماهنگی
طرح با طرحهای جامع شهری، شهرداریهای مشمول تبصره(30) قانون بودجه سال 1378 کل
کشور، موظفند حداکثر معادل زیر بنای سالنهای نمایش فیلم، مجوز ساخت تجاری و خدماتی
صادر نمایند و برای‌این مجوزها و صدور پروانه ساخت و پایان کار هیچ نوع هزینه و
عوارضی دریافت نکنند، در مقابل سازندگان سینما می‌بایست متعهد شوند به مدتهای‌زیر
از سینما بهره برداری فعال سینمایی نمایند:
‌الف - سازندگانی که در زمین خریداری شده از وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری،
سینما احداث کنند، حداقل تا ده سال از تاریخ انتقال قطعی‌زمین به نام آنان.
ب - سازندگانی که زمین متعلق به شهرداری را بدون انتقال به خود مورد بهره برداری
سینمایی قرار می‌دهند، به مدت 25 سال از آغاز بهره برداری‌سینمایی.
‌ماده 5 - چنانچه دریافت کننده تسهیلات از زمین متعلق به خود برای احداث یا
بازسازی استفاده کند، تا ده سال از آغاز بهره برداری سینمایی حق تغییر‌کاربری
ندارد.
‌ماده 6 - چنانچه متقاضی از زمین شهرداری برای احداث سینما استفاده کند و بعداً
تصمیم به خریداری زمین از شهرداری بگیرد، تا ده سال پس از تاریخ‌انتقال قطعی زمین
به نام وی، حق تغییر کاربری آن را ندارد.
‌ماده 7 - دستگاههای دولتی و غیر دولتی می‌توانند آن دسته از سالنهای خود را که به
تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حائز شرایط لازم باشند، با‌استفاده از تسهیلات
تبصره (30) قانون بودجه سال 1378 کل کشور به سینما تبدیل نمایند، در این صورت
صاحبان سالنها باید تعهد کنند حداقل به‌مدت ده سال، از آنها بهره برداری سینمایی
نمایند.
‌ماده 8 - چنانچه شهرداری‌ها و دستگاههای دولتی با استفاده از تسهیلات تبصره (30)
قانون بودجه سال 1378 کل کشور اقدام به ساخت سینما کنند،‌می‌توانند در ساعاتی که
به نمایش فیلم اختصاص ندارد، با رعایت مقررات مربوط، سینما را برای انجام مراسم و
گردهماییها مورد استفاده قرار دهند.
‌ماده 9 - تکمیل و اتمام سینماهای نیمه تمام، تبدیل سالنهای فوق الذکر به سینما و
بازسازی سینماهای مستهلک شده در اولویت می‌باشند.
‌ماده 10 - طرحهای بازسازی و احداث سینماها از نظر نمای بیرونی و داخلی و تجهیزات
مورد نیاز، براساس ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و
ابلاغ می‌گردد.
‌ماده 11 - متقاضیانی که شرایط مندرج در این آیین نامه را دارا هستند، می‌توانند
مطابق با ضوابط مقرر در این آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه‌سال 1378 کل
کشور از تسهیلات پیش بینی شده در ردیف متمرکز برای طرحهای ساخت مراکز فرهنگی و
سینمایی و از اعتبار بخش خدمات سهم هر‌استان استفاده کنند.
‌ماده 12 - تسهیلات آیین نامه تبصره (30) قانون بودجه سال 1378 کل کشور به
متقاضیانی تعلق می‌گیرد که علاوه برداشتن سایر شرایط حداقل بیست‌و پنج درصد (25%)
هزینه طرح مورد نظر را تأمین نمایند.
‌تعاونیهایی که به منظور احداث یا بازسازی سینماها تشکیل شده باشند، در اولویت
قرار می‌گیرند.
‌ماده 13 - گنجایش سینماهایی که با استفاده از تسهیلات این آیین نامه ساخته
می‌شوند، نمی‌تواند از 180 صندلی کمتر و از 400 صندلی بیشتر باشد.
‌ماده 14 - مسئولیت تأیید طرحهای احداث و بازسازی از نظر استانداردها، تطابق با
جمعیت شهرها، تعداد بهینه سینما در هر شهر و ظرفیت بهینه هر‌سینما و همچنین تشخیص
تطابق هر طرح با آیین نامه شماره 6626 مصوب 1345.7.6 به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی است ادارات کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند صرفاً طرحهایی را از آن نظر مورد
بررسی قرار دهند که کلیات آن را قبلا" به تصویب رسیده باشد.
‌ماده 15 - مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این آیین نامه به عهده کمیته گسترش
سینما که در هر استان به ریاست استانداری یا معاون وی و‌عضویت مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسلامی و رییس سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود، می‌باشد. وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی موظف‌است، در ظرف مدت حداکثر 30 روز از تاریخ تصویب این آیین نامه،
گزارش وضعیت موجود سینماهای هر استان را به تفکیک شهرها، درجه کیفی‌سینماها، عمر
سینماها، مالکیت و ظرفیت هر سینما به انضمام پیشنهادهای خود در زمینه حداقل
سینماهای مورد نیاز هر شهر و ظرفیت بهینه هر سینما‌تهیه و جهت اقدامات بعدی در
اختیار کمیته‌های یاد شده هر استان قرار دهد.
‌ماده 16 - کمیته گسترش سینما در هراستان ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ دریافت گزارش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصمیمات لازم را جهت رفع‌کمبودها از طریق بازسازی یا
احداث سینماهای جدید در هریک از شهرهای با بیش از 15.000 نفر جمعیت با حضور شهردار
و یا رییس شورای‌اسلامی شهر مربوط اتخاذ نموده و به شهرداری برای اجرای و به کلیه
دستگاههای ذی ربط برای همکاری ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 17- شهرداران کلیه شهرهای مشمول تبصره (30) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
موظفند، حداکثر تا سه ماه پس از دریافت تصمیمات‌کمیته‌های گسترش سینما، کلیه
اقدامات لازم را جهت انتشار مزایای تبصره (30) قانون یاد شده، فراخوان
علاقه‌مندان، تعیین زمین مناسب اعلام‌شرایط، مطالعه پیشنهادها و طرحهای واصله،
انتخاب طرحهای مناسب و اعلام نوع تسهیلاتی که برای اجرای هرچه بهتر تبصره (30)
قانون یاد شده و‌این آیین نامه ضروری است به انجام برسانند و به نحوی که در پایان
این مهلت بتوانند طرحهای پیشنهادی خود را جهت تصویب به کمیته گسترش‌سینمای هر
استان ارائه نمایند.
‌ماده 18 - کمیته گسترش سینمای هراستان موظف است با توجه به گزارش وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی و سرانه قابل قبول سینمایی، نظر خود را‌درباره طرحهای پیشنهادی
شهرداری هر شهر، ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول اعلام کند و با تخصیص وام تبصره (3)
قانون بودجه سال 1378 کل‌کشور به طرحهای مورد تأیید، طرح را جهت تصویب به وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید.
‌ماده 19 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف 15 روز طرح دریافتی را از نظر
تطابق با آیین نامه‌های مربوط و گزارش موضوع ماده(15) این آیین نامه بررسی و نظر
خود را مبنی بر تصویب یا رد طرح کمیته گسترش سینمای مربوط اعلام نماید.
‌ماده 20 - در صورتی که ایجاد تمام یا بخشی از ظرفیت سینمایی در یک شهر بدون
داوطلب بماند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط‌موظف است که در صورت
تقاضای شهرداری مربوط ایجاد حداقل پنجاه درصد (50%) ظرفیت مورد نظر را مستقیماً به
عهده شهرداری آن شهر قرار‌دهد تا راساً و با استفاده از تسهیلات مقرر در قانون
بودجه سال 1378 کل کشور به احداث سینماهای مورد نیاز اقدام نماید.
‌ماده 21 - اتخاذ تصمیم در کلیه مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، به
عهده کمیته گسترش سینمای هر استان می‌باشد.
‌این آیین نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهوری