اجازه ایجاد شرکتهای عمران و مسکن سازان و مشارکت در آنها به سازمان عمران و بهسازی شهری

‌اجازه ایجاد شرکتهای عمران و مسکن سازان و مشارکت در آنها به
سازمان عمران و بهسازی شهری
1378.12.22 - .32767 ت 21246 هـ 1378.12.26 - 453
&‌وزارت مسکن و شهرسازی
&‌اراضی (‌شهری و کشاورزی) ـ وزارتخانه‌هاـ صنایع
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.12.22 بنابه پیشنهاد شماره 633.10002 مورخ
1378.2.12 وزارت مسکو و شهرسازی استناد بند "م" تبصره(2) قانون بودجه سال 1378 کل
کشور و در اجرای تبصره (5) ماده (11) قانون زمین شهری ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
1ـ به سازمان عمران و بهسازی شهری اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شرکتهای عمران
و مسکن سازان به شرح زیر و مشارکت در آنها تا سقف‌حداکثر چهل و نه درصد (49%) سهام
اقدام نماید:
1ـ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی.
2ـ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق.
3ـ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه غرب.
4ـ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب.
5ـ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمال غرب.
6ـ شرکت عمران و مسکن سازان منطقه جنوب غرب.
7ـ شرکت عمران و مسکن سازان ایران
2ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به انحلال شرکتهای پیمانکاری و عمرانی و
ساختمانی مسکن سازان استان اقدام نماید.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور