آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

‌آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

‌شماره : .10729ت26590‌ه‍

‌تاریخ : 1381.04.01
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.3.26 بنا به پیشنهاد شماره 105.39673 مورخ
1381.3.11 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - و‌ماده (23) قانون برنامه و بودجه - مصوب
1351 - تصویب نمود:

‌آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
‌ماده 1- کاربرد: مقررات این آیین‌نامه در اجرای قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و
در مورد پیش‌پرداخت و‌مبلغ و نوع تضمین‌ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت
طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری ساخت‌تجهیزات و نصب، به تنهایی یا به صورت
مجموعه‌ای از دو یا چند مورد از آنها می‌باشد.
‌ماده 2 - انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر
است.
‌الف - تضمین شرکت در مناقصه (‌وجه التزام)
ب - تضمین انجام تعهدات
ج - تضمین پیش‌پرداخت
‌د - تضمین حسن انجام کار
‌ماده 3 - انواع ضمانت‌های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است:
‌الف - ضمانت نامه بانکی
ب - بیمه‌نامه ( )
ج - وجه نقد
‌د - سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت
‌ه‍ - سایر ضمانتنامه‌ها شامل:
1- ضمانتنامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم
ازطرف بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران هستند.
2- وثیقه ملکی معادل نود درصد (90%) ارزش کارشناسی رسمی‌آن.
3- اوراق مشارکت (‌بی نام) منتشر شده از سوی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های
دولتی،‌ شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی‌غیر دولتی که از سوی دولت یا بانک‌ها
تضمین شده باشد.
4- سهام شرکت‌های سهامی‌عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد
درصد (70%) ارزش‌روز آن.
5 - مطالبات قطعی شده قراردادها از سوی دستگاههای اجرایی و ذی‌حسابان مربوط.
‌ماده 4 - در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور
تحقیقاتی تضمین‌ها از‌نوع تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح
زیر تعیین و پرداخت می‌شود:
‌الف - پیش‌پرداخت - مبلغ پیش‌پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و خدمات
تحقیقاتی،‌معادل بیست درصد (20%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط (‌مبلغ برآورد حق
الزحمه) و برای خدمات مربوط به‌دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (10%) مبلغ اولیه
حق الزحمه مربوط می‌باشد که در ازای تضمین به نفع‌دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات
قانونی پرداخت می‌شود.
ب - تضمین حسن انجام کار - بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (10%) از هر
پرداخت‌حق‌الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می‌شود.
‌مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی، به طرف
قرارداد دستگاه اجرایی‌بازگردانده می‌شود.
ج - تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع "‌الف" و "ب" و "‌د" و "‌ه‍"
مندرج در ماده (3) می‌باشد.
‌ماده 5 - در قراردادهای پیمانکاری و نصب انواع تضمین‌ها شامل تضمین در مناقصه،
تضمین انجام تعهدات،‌تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار می‌باشد که به شرح
زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می‌شود.
‌الف - تضمین شرکت در مناقصه - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد
هزینه اجرای‌کار به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

‌برآوردهزینه‌اجرای‌کاربه‌میلیون
‌تا 100
‌مازاد بر 100 تا 1000
‌مازادبر1000‌تا000‌ر000‌ر1

‌مازاد بر 000‌ر000‌ر1

‌درصد
5
0.5
0.3
0.2

‌تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین‌های نوع "‌الف"، نوع "ب" و نوع "ج"
مندرج در ماده (3)‌ می‌باشد.
ب - تضمین انجام تعهدات - مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد (5%) مبلغ اولیه
پیمان (‌مبلغ‌پیشنهادی پیمانکار) است.
‌تضمین معتبر برای انجام تعهدات بر حسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر
است:
‌مبلغ اولیه پیمان به میلیارد‌ریال
‌تا 30
‌بیش از 30 تا 70
‌بیش از 70

‌درصد
5
5
52.5
2.5
1.5
3.5

‌نوع ضمانت نامه (‌به شرح‌مندرج در ماده 3)
"‌الف"‌و"ب""ج"‌و "‌ه‍"
"‌الف" و "ب" "ج" و"‌ه‍"
"‌الف" و "ب" "ج" و"‌د" و "‌ه‍"
"‌الف" و "ب" "ج" و"‌ه‍"
"‌الف" و "ب" "ج" و"‌د" و "‌ه‍"


ج - پیش‌پرداخت - مبلغ پیش‌پرداخت معادل بیست درصد (20%) مبلغ اولیه پیمان است.
‌مبلغ پیش‌پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی
بدون کسر کسورات‌قانونی پرداخت می‌شود: قسط اول معادل هشت درصد (8%) پس از تحویل
کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم‌درصد (6.5%) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع
عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (5.5%) پس از‌انجام سی درصد (30%) مبلغ
اولیه پیمان طبق صورت وضعیت‌های موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.
‌پس از واریز اقساط اول و دوم پیش‌پرداخت، معادل چهارده و نیم درصد (14.5%) از
مبلغ ناخالص تمام‌صورت وضعیت‌های موقت (‌به استثنای تعدیل، مابه‌التفاوت مصالح و
پرداخت‌های مشابه) کسر می‌شود و برای‌واریز قسط سوم معادل هشت درصد (8%) علاوه بر
چهارده و نیم درصد (14.5%) یادشده از صورت وضعیت‌ها‌کسر می‌شود به نحوی که مبلغ
پیش‌پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود.
‌در صورت ضرورت تأدیه پیش‌پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش‌پرداخت
بخش‌های مختلف کار،‌اقساط پیش‌پرداخت ونحوه واریز آنها، باید در شرایط خصوصی پیمان
مربوط درج شود.
‌تضمین معتبر برای پیش‌پرداخت شامل تضمین‌های نوع "‌الف"، "ب" و "‌ه‍" مندرج در
ماده (3) می‌باشد.
‌تبصره - ‌دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به جای تضمین‌های تأدیه پیش‌پرداخت، سفته
با امضای صاحبان‌امضای مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند به شرط آنکه مبلغ
پیش‌پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و‌پیمانکار واریز نموده و با نظارت
دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آلات و خرید
مصالح‌برسانند.‌پیمانکار باید ماشین‌آلات خریداری شده از این محل را به عنوان
وثیقه واریز پیش‌پرداخت در رهن دستگاه‌اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت
پیش‌پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه‌اجرایی ندارد.
‌د- تضمین حسن انجام کار - بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد (10%) از هر
پرداخت (‌صورت‌وضعیت موقت، تعدیل، مابه‌التفاوت و پرداخت‌های مشابه) کسر و در حساب
سپرده نگهداری می‌شود. هشتاد‌درصد (80%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای
تضمین‌های نوع "‌الف"، "ب" و "‌ه‍" مندرج در ماده (3) به‌پیمانکار بازگردانده
می‌شود.
‌ماده 6- در قراردادهای ساخت تجهیزات تضمین‌های معتبر ازنوع تضمین شرکت در مناقصه،
تضمین انجام‌تعهدات، تضمین پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار می‌باشد. مبلغ و
شرایط تضمین‌های این نوع قراردادها‌طبق مقررات تعیین شده برای قراردادهای
پیمانکاری و نصب (‌درج شده در ماده 5) می‌باشد.
‌تبصره - ‌مبلغ پیش‌پرداخت در قراردادهای موضوع این ماده معادل بیست و پنج درصد
(25%) مبلغ اولیه‌قرارداد است.
‌اقساط پیش‌پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیز اقساط
بازگرداندن پیش‌پرداخت به‌تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط
خصوصی قراردادهای مربوط درج می‌شود.
‌ماده 7 - در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره، مدیریت طرح،
ساخت تجهیزات،‌ساختمان و نصب می‌باشد، انواع تضمین‌ها شامل تضمین شرکت در مناقصه،
تضمین انجام تعهدات، تضمین‌پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار می‌باشد.‌مبلغ و
شرایط تضمین‌های این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین‌شده برای قراردادهای
پیمانکاری و نصب (‌درج شده در ماده 5) می‌باشد. مبلغ و شرایط پیش‌پرداخت
این‌قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه
اجرا (‌پیمانکاری و نصب) به تناسب‌طبق مواد (5) و (6) تعیین می‌شود.
‌ماده 8- ‌شرایط پیش‌پرداخت و تضمین در سایر قراردادها مانند قراردادهای خرید
مواد، مصالح و تجهیزات و‌قراردادهای حمل و نقل تابع آیین‌نامه معاملات دولتی
هستند.
‌ماده 9 - دستگاه‌های اجرایی باید از برگهای (‌فرمهای) پیوست این آیین‌نامه
(‌نمونه یک تا چهار) برای‌تضمین‌های نوع "‌الف" و "ب" مندرج در ماده (3) استفاده
کنند. ‌شرایطی که در برگهای یادشده برای استرداد یا ابطال‌ضمانت‌نامه‌های بانکی
وضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین نیز باید رعایت شود.
‌ماده 10 - سایر شرایط لازم در مورد تضمین‌های قرارداد طبق شرایط عمومی‌قراردادهای
مصوب سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
‌ماده 11 - دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع "‌ه‍" مندرج در ماده (3) تا دو
ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه‌به وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تهیه و توسط
سازمان یادشده برای اجرا ابلاغ می‌شود.‌تا ابلاغ آیین‌نامه مذکور، دستگاه‌های
اجرایی‌می‌توانند با تشخیص خود از تضمین‌های نوع "‌ه‍" مندرج در ماده (3) استفاده
کنند.
‌ماده 12 - تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی، فقط ضمانت نامه
بانکی از بانک‌های‌مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در کمترین
حالت، مبلغ ضمانت نامه بخش ارزی قراردادها‌باید به ارز باشد. مبلغ پیش‌پرداخت و
شرایط پرداخت یا بازپرداخت سهم ارزی پیش‌پرداخت قراردادها، طبق‌ضوابط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران در زمان واگذاری کارها می‌باشد.
‌ماده 13 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و
پاسخگویی به سوالات‌احتمالی را بر عهده دارد.
‌ماده 14 - از تاریخ اجرای این آیین‌نامه، تصویبنامه‌های شماره 108462 مورخ
1364.12.21 و شماره.33767 ت325‌ه‍ مورخ 1371.7.12 و شماره .56986ت17220‌ه‍ مورخ
1376.3.20 و شماره.60898ت 18155‌ه‍ مورخ 1376.4.20 و شماره .19033ت19411‌ه‍ مورخ
1377.3.27 و شماره.14548ت 21422‌ه‍ مورخ 1378.4.28 لغو می‌گردد
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور