پرداخت فوق العاده ویژه به پرستاران و متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

پرداخت فوق‌العاده ویژه به پرستاران و متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی

شماره‌ : .2774ت 30397ه¨

تاریخ : 1383.01.29
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.1.19 بنا به پیشنهاد شماره .6703م‌103. مورخ
1382.12.27سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب1370ـ تصویب نمود:
به منظور افزایش انگیزه و کارآیی پرستاران و متصدیان مشاغل رسته بهداشتی و درمانی
وزارت بهداشت‌، درمان‌و آموزش پزشکی و ارتقای سطح کیفی خدمات آنان‌، به پرستاران و
متصدیان مشاغل که به طور تمام وقت به انجام‌وظیفه اشتغال دارند بر اساس عواملی
مانند کیفیت خدمات‌، نظم و انضباط کاری‌، تصدی وظایف تخصصی درزمینه بهداشت‌، درمان
و رسیدگی به بیماران و سختی شرایط کار، تجربه و طی دوره‌های آموزشی مورد نیاز و
سایرعوامل مؤثر دیگر طبق ضوابطی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور
می‌رسد و کسب امتیازات لازم‌به رتبه ارشد، خبره و عالی ارتقا می‌یابند، فوق‌العاده
خاصی تحت عنوان فوق‌العاده ویژه با رعایت شرایط زیر علاوه‌بر حقوق و مزایای متعلقه
قابل پرداخت می‌باشد.
1ـ میزان و درصد فوق‌العاده ویژه به شرح زیر است‌:
الف ـ متصدیان مشاغلی که امتیاز رتبه ارشد را کسب نمایند برابر با بیست درصد (20%)
حقوق و فوق‌العاده‌شغل و فوق‌العاده جذب
ب ـ متصدیان مشاغلی که امتیاز رتبه خبره را کسب نمایند برابر با سی و پنج درصد
(35%) حقوق و فوق‌العاده‌شغل و فوق‌العاده جذب
ج ـ متصدیان مشاغلی که امتیاز رتبه عالی را کسب نمایند برابر با پنجاه درصد (50%)
حقوق و فوق‌العاده شغل وفوق‌العاده جذب
2ـ متصدیان رشته‌های شغلی در رسته بهداشتی و درمانی برای کسب رتبه عالی و خبره
باید مدرک لیسانس‌داشته باشند.
3ـ حداکثر تعداد افرادی که با رعایت ضوابط مربوط و کسب امتیازات لازم مشمول دریافت
فوق‌العاده ویژه‌می‌باشند، براساس رقابت و انتخاب بهترین افراد مجموعاً شصت و پنج
(65%) تعداد متصدیان مشاغل مربوط‌خواهد بود.
4ـ استفاده از فوق‌العاده موضوع این تصویبنامه علاوه بر شرایط فوق‌الذکر منوط به
داشتن حداقل پنج سال‌تجربه به صورت رسمی یا پیمانی برای رتبه ارشد و حداقل پنج سال
توقف به صورت رسمی یا پیمانی برای هریک‌از رتبه‌های بعدی است‌.
5 ـ فوق‌العاده مذکور جزء فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و مشمول دریافت کسور
بازنشستگی‌نمی‌باشد و استمرار پرداخت آن مستلزم رعایت بند (7) این تصویبنامه
می‌باشد.
6ـ پرداخت فوق‌العاده مذکور شامل متصدیان مشاغلی که مشمول ماده (8) قانون نظام
هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت و همترازی اعضای هیأت علمی شده‌اند، و نیز کارکنانی که
حق محرومیت از مطب دریافت‌می‌نمایند، نمی‌باشد و متصدیان مشاغل مربوط می‌توانند از
فوق‌العاده موضوع این تصویبنامه یا افزایش ناشی ازهمترازی موضوع ماده (8) قانون
یادشده استفاده نمایند.
7ـ استمرار پرداخت فوق‌العاده مزبور مستلزم حفظ کیفیت ارائه خدمات و کارایی مستخدم
و طبق ارزیابی‌سالانه از نحوه کیفیت انجام وظیفه می‌باشد.
8 ـ ارزیابی و تعیین رتبه مشمولین این تصویبنامه توسط هیأت‌های ممیزه که در
دانشگاههای علوم پزشکی‌تشکیل می‌شود، انجام خواهد شد و وزارت بهداشت‌، درمان و
آموزش پرشکی مکلف است اقدامات لازم را برای‌ایجاد هماهنگی و نظارت در نحوه اجراء
به عمل آورد.
9 ـ تاریخ اجرای این تصویبنامه در مورد هر یک از مشمولین پس از تصویب هیأت ممیزه
خواهد بود و چگونگیترکیب و تشکیل هیأت ممیزه و همچنین ضوابط نحوه ارزیابی سالانه
توسط شورای امور اداری و استخدامی کشورتصویب و ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور