اعطای نشان دولتی درجه دوم سازندگی به آقای محمد علی افشانی

اعطای‌ نشان‌ دولتی‌ درجه‌ دوم ‌سازندگی‌ به ‌آقای‌
محمد علی‌افشانی

شماره‌ : .15986ت 32905 ه¨

تاریخ : 1384.03.17
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت آموزش و پرورش
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1384.3.8 بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به
استناد ماده (7)قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای ریاست جمهوری
اسلامی ایران ـ مصوب 1365ـتصویب نمود:
نشان دولتی "درجه دوم سازندگی‌"به آقای سید محمد علی افشانی اعطا شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور