جزئیات قانون

تاریخ تصویب : 1383/05/14 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

‫نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید

  • متن قانون
  • مجریان قانون (0)
  • گروه‌های موضوعی (0)

تعیین آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار خراسان جنوبی

تعیین آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار
خراسان جنوبی

شماره‌ : .25462ت‌31163 ه¨

تاریخ : 1383.05.14
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند
(3) ماده واحده قانون‌راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط
به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشورـمصوب 1360 ـ تصویب نمود:
آقای ابراهیم رضایی بابادی به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین می‌شود.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور