آیین نامه اجرایی بند "ب " ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه
اجرایی بند "ب‌" ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران

شماره‌ : .22275ت‌33367هـ

تاریخ : 1384.04.25
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.4.15 بنا به پیشنهاد شماره 101.6512 مورخ
1384.4.14سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و بند "ب‌" ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه اجرایی
بند یادشده را به شرح تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند "ب‌" ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه‌، منظور از دستگاه‌، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده
(160) قانون برنامه‌چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران ـ مصوب
1383 ـ می‌باشد و منظور از اعتبارات‌در رابطه با وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی
اعتبارات هزینه ای (جاری‌)، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای (عمرانی‌) و
درآمدهای اختصاصی است و در رابطه با شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته
به‌دولت‌، بودجه سالیانه آنها ـ اعم از عملیات جاری و سرمایه‌ای ـ می‌باشد.
ماده 2 ـ دستگاههای موضوع این آیین‌نامه مجازند یک درصد (1%) از اعتبارات خود را
جهت مواردتصریح شده در بند "ب‌" ماده (117) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه
نمایند.
تبصره 1 ـ دستگاههای اجرایی مکلفند حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات موضوع این
ماده را به‌سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند.
سازمان مزبور برای اجرای این تبصره می‌تواند دبیرخانه‌ای تشکیل داده و مقررات
مربوط به هماهنگی راتدوین و به اجرا گذارد.
تبصره 2 ـ دستگاههای اجرایی برای هزینه نمودن یک درصد (1%) اعتبارات نیاز به اصلاح
موافقتنامه وبودجه ندارند.
تبصره 3 ـ حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات موضوع این ماده صرف امور ورزش بانوان
خواهد شد
ماده 3 ـ وظایف هماهنگی سازمان تربیت بدنی در اجرای این آیین‌نامه به شرح زیر
می‌باشد:
الف ـ هماهنگی بین دستگاهها به منظور حسن اجرای این آیین‌نامه و نیل به اهداف ورزش
کشور
ب ـ هدایت و راهبری امر توسعه ورزش در میان دستگاهها از طریق برنامه‌ریزی درخصوص
نحوه هزینه‌کردن اعتبارات‌.
پ ـ نظارت بر عملکرد دستگاهها در انطباق با راهبردها و تصمیمات اتخاذ شده‌.
ت ـ اولویت بندی برنامه‌ها و فعالیتهای ورزشی برای بهره برداری بهنیه از اعتبارات
موضوع این آیین‌نامه‌.
ث ـ برنامه ریزی برای توزیع اعتبارات باتوجه به اولویت بندی انجام شده‌.
ج ـ بررسی و تصویب برنامه‌های اختصاصی دستگاهها در چارچوب اعتبارات پیش بینی شده
جهت‌توسعه امر ورزش در هر دستگاه‌.
چ ـ بررسی و تصویب هزینه‌های اداری و پشتیبانی مربوط به دبیرخانه‌
ح - بررسی و تعیین درصدی از اعتبارات‌، جهت انجام امور تبلیغاتی‌.
تبصره ـ وظایف مندرج برای سازمان تربیت بدنی در این ماده درخصوص اعتبارات استانی
توسط‌مدیران کل تربیت بدنی استانها اعمال خواهد گردید.
ماده 4 ـ در هر یک از دستگاهها، کارگروه موضوع ماده (5) تصویبنامه شماره
.61056ت‌18337هـمورخ 1376.5.4 هیأت وزیران به منظور توسعه امر ورزش به ویژه از
طریق برنامه ریزی و نظارت بر هزینه‌کردن اعتبارات اختصاص یافته به هر دستگاه (در
چارچوب اولویتها، تصمیمات و راهبردهای تعیین شده ازسوی سازمان تربیت بدنی‌) وظایف
زیر را برعهده دارد:
الف ـ اولویت بندی طرحها، برنامه‌ها و فعالیتهای ورزشی برای بهره‌برداری بهینه از
اعتبارات درچارچوب اهداف و راهبردهای اعلامی از سوی سازمان تربیت بدنی‌.
ب ـ هدایت و راهبری امر توسعه ورزش در میان دستگاهها از طریق برنامه ریزی درخصوص
نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب اهداف کلان و راهبردهای ترسیمی از سوی سازمان
تربیت بدنی‌.
پ ـ توزیع اعتبارات و نظارت بر حسن عملکرد آن و ارایه گزارشهای مربوط‌.
تبصره ـ رییس کمیته مذکور در وزارت آموزش و پرورش‌، معاون تربیت بدنی و تندرستی و
در سایردستگاهها معاون اداری و مالی یا عناوین مشابه می‌باشد.
ماده 5 ـ اماکن ورزشی خصوصی بهره‌مند از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه‌، موظف به
ارایه خدمات به‌بخش ورزشی در راستای اهداف و "راهبردهای کلان ورزش کشور و در
چارچوب اولویتها، تصمیمات وراهبردهای اعلامی از سوی سازمان تربیت بدنی می‌باشد.
تبصره ـ اماکن ورزشی خصوصی که از محل اعتبارات موضوع این آیین‌نامه کمک دریافت
نموده انددرصورت تغییر کاربری مکلف‌اند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی
به خزانه دولت مستردنمایند.
ماده 6 ـ عملکرد دستگاههای مشمول این آیین‌نامه همه ساله توسط سازمان تربیت بدنی
تهیه و به‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه‌،
محاسبات و فرهنگی مجلس شورای‌اسلامی ارسال می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور