آیین نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان

آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی
استان

شماره‌ : .29111ت‌33583هـ

تاریخ‌ : 1384.05.11
وزارت نیرو
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 22970.20.100 مورخ
1384.5.4وزارت نیرو به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1383 آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی
آب و فاضلاب روستایی استان‌) را به شرح زیرتصویب نمود:

آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان
فصل اول‌- کلیات
ماده 1 - کلیه معاملات شرکتهای آب وفاضلاب روستایی استان که ازاین پس در این ایین
نامه به‌اختصار شرکت نامیده می شوند، اعم از خرید، فروش‌، اجاره‌، استجاره‌،
پیمانکاری‌، اجرت کار وغیره براساس این آیین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه
(مزایده‌) انجام می‌شود.
ماده 2- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف‌- مناقصه‌:
فرایندی است رقابتی برای تامین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت مورد نظر (طبق اسناد
مناقصه‌)، که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را
پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.
ب - مزایده‌: فرایندی است رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق‌، که در آن موضوع
معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می
شود.
ج - مناقصه گزار (مزایده گزار): شرکت می باشد که بر اساس این آیین‌نامه‌، مناقصه
(مزایده‌) را برگزار می‌نماید.
د-مناقصه گر(مزایده گر):شخصی حقیقی یاحقوقی است که درمناقصه (مزایده )شرکت می کند
هـکمیسیون مناقصه (مزایده‌): هیأتی است که فرایند برگزاری‌، تعیین برنده‌، اتخاذ
تصمیم در خصوص تجدید ویا لغو مناقصه ( مزایده‌) و سایر وظایف مقرر در این
آیین‌نامه را بر عهده می گیرد.
و- کمیته فنی بازرگانی‌: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار
(حسب نوع‌معامله‌)، که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه گران
(مزایده گران‌) و همچنین سایروظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می گیرد.
اعضاء این کمیته توسط مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی‌) انتخاب می شوند.
مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی‌) می تواند مسؤولیت انجام این ارزیابی ها را رسما
به مشاور واجدصلاحیت واگذار نماید که در این صورت این مشاوره در حکم کمیته فنی
بازرگانی خواهد بود.
ز کمیسیون تحویل‌: هیأتی است که فرایند تحویل و تحول کالا، خدمت یا حقوق از برنده
مناقصه (به برنده‌مزایده‌) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می
گیرد.
کمیسیون تحویل مرکب از انبار دار (یا نماینده واحد تحویل گیرنده‌.ت‌حویل دهنده‌)،
نماینده واحدتقاضا کننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیر عامل تعیین می شود
خواهد بود.
ح - هیأت سه نفره ترک مناقصه (مزایده‌):
هیأتی است متشکل از مدیر عامل‌، ذی حساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی‌، که با
توجه به شرایط‌،میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده‌) را تایید می
نماید که در این آیین‌نامه به اختصار هیأت‌سه نفره نامیده می شود.
ط‌- هیأت رسیدگی به شکایات‌: هیأت رسیدگی موضوع ماده (7) قانون برگزاری مناقصات
مصوب‌1383 می باشد.
ی - ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران‌): عبارت است از ارزیابی توان انجام
تعهدات مناقصه گران(مزایده گران‌) که از سوی شرکت و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام
می شود.
ک - ارزیابی شکلی‌: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و
خوانان بودن‌پیشنهاد قیمت‌.
ل‌- ارزیابی فنی بازرگانی‌: فرایندی است که در آن مشخصات‌، استانداردها، کارآیی‌،
دوام و سایرویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی‌، ارزیابی و پیشنهادهای قابل
قبول برگزیده می شوند.
م‌- ارزیابی مالی‌: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده
(21) این آیین‌نامه‌،از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند،
برگزیده می شود.
ن‌- مدت اعتبار پیشنهادها، دوره زمانی است که توسط شرکت اعلام می شود و در طی آن
پیشنهادها می‌باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه
(مزایده‌)، بررسی و ارزیابی‌پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می باشد.
س‌- انحصار:
انحصار در معامله عبارت است از:
1 - یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق ذیل تعیین می شود:
1-1- اعلان هیأت وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است‌.
2-1-انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام
معامله‌.
2- منحصر به فرد بودن اموال منقول‌، خدمات و حقوق که با توجه بند (1) ماده (26)
مشخص می شود.
ع - برنامه زمانی مناقصه (مزایده‌):
سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزاید)، مدت اعتبار
پیشنهادها وزمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.
ف - شبکه اطلاع رسانی‌:
وب سایت اینترنتی است با نام شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی معاملات شرکت سهامی
مهندسی آب‌ ،وفاضلاب کشوروشرکتهای زیرمجموعه که دراین آیین‌نامه اختصاراشبکه اطلاع
رسانی معاملات شرکتهای‌آب وفاضلاب نامیده می شود وتوسطشرکت سهامی آب وفاضلاب
کشورایجاد می شود 0 فصل دوم‌- طبقه‌بندی معاملات ماده (3) معاملات از نظر نصاب (
قیمت معامله‌) به سه دسته تقسیم می شوند:
1 - معاملات کوچک‌، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از بیست میلیون (000ر000ر20)
ریال باشد.
این نصاب بر مبنای قیمت ثابت سال 1382 می باشد و بر اساس رویه تبصره (1) ماده (3)
قانون‌برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و اصلاحیه های بعدی تعدیل و جایگزین می شود.
2- معاملات متوسط‌، معاملاتی است که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات
کوچک بوده و از ده‌برابر سقف مبلغ معاملات کوچ ک تجاوز ننماید.
3- معاملات بزرگ‌، معاملاتی است که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف
مبلغ معاملات کوچک‌باشد.
تبصره 1- مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در
معاملات‌بزرگ‌، مبلغ برآوردی می باشد.
مبلغ بر آوردی به تشخیص مدیر عامل ( و یا نماینده مجاز وی‌) توسط مشاور طرح (و یا
واحد متقاضی‌) ویا کارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین می شود.
تبصره 2- مبنای نصاب در فروش‌، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا
نماینده مجازی‌وی‌) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیأت مدیره
و یا کارشناس رسمی‌دادگستری‌) تعیین خواهد شد.
تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک ازنصاب های یادشده نباید به تفکیک
اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر تبدیل
شود.
ماده 4 - انواع مناقصه (مزایده‌) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
الف‌- مناقصه (مزایده‌) از نظر مراحل بررسی به انواع ذیل طبقه بندی می شوند:
1- یک مرحله ای‌: فرایندی است که به تشخیص مدی عامل (و یا نماینده مجاز وی‌) نیاز
به ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها نباشد.
در این فرایند پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران (مزایده گران‌) در یک جلسه گشوده و در
همان جلسه برنده‌تعیین می شود.
2- دو مرحله ای‌: فرایندی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی‌)
بررسی فنی بازرگانی‌پیشنهادها لازم باشد.
در این فرایند کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و
نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه (مزایده‌) گزارش می
کند تا بر اساس مفاد این آیین‌نامه برنده‌مناقصه (مزایده‌) تعیین شود.
ب - مناقصه (مزایده‌) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزایده گران‌) به انواع ذیل
طبقه ندی می شوند:
1 - مناقصه (مزایده‌) عمومی‌:
فرایندی است که از طریق آگهی عمومی از مناقصه گران (مزایده گران‌) دعوت به عمل می
آید.
2- مناقصه (مزایده‌) محدود: فرآیندی است که در آن بر اساس مفاد ماده (15) و با
رعایت ماده (13) این‌آیین‌نامه‌، در وهله نخست مناقصه گران (مزایده گران‌) واجد
صلاحیت فراخوان می شوند سپس برای‌واجدین اولویت ( فهرست کوتاه‌) دعوتنامه شرکت در
مناقصه (مزایده‌) ارسال می شود.

فصل سوم‌- سازماندهی
ماده 5- کمیسیون مناقصه (مزایده‌) به شرح زیر سازماندهی می شود:
الف‌- هر یک از کمیسیون های مناقصه (مزایده‌) شرکت متشکل از سه نفر عضو می باشد که
توسط هیأت‌مدیره از میان مدیران ویاکارشناسان خبره ،متعهدو مطلع انتخاب می شوند 0
هیأت مدیره می تواندبیش ازیک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام
فرایند مناقصه و مزایده و یا کمیسیون های‌متفاوت برای سطوح معاملات (مانند معاملات
با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از ...) یا کمیسیون معاملات خاص‌(از قبیل معاملات‌BOO
(ساخت‌، بهره برداری و مالکیت‌)، BOT (ساخت‌،بهره برداری و انتقال‌)، و ROT
(بازسازی‌، بهره برداری و انتقال‌) و یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده
می باشد.
در این صورت هیأت مدیره می باید محدوده فعالیت هر یک از مشخص و به مدیر عامل و
همچنین‌کمیسیون ها ابلاغ نماید.
تبصره 1- هیأت مدیره نمی تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیر عامل
تفویض نماید.
تبصره 2- انتخاب حداکثر دو نفر از اعضا هیأت مدیره به عنوان کمیسیون مناقصه
(مزایده‌) بلامانع‌است‌.
تبصره 3- با تغییر اعضا هیأت مدیه شرکت احکام اعضاء کمیسیون مناقصه (مزایده‌) می
باید تنفیذ و یااعضا کمیسیون ها انتخاب شوند.
مادام که عضویت اعضا کمیسیون ها به شرح فوق تنفیذ و یا ا عضاء جدید انتخاب نشده
باشند، اعضاکمیسیون ها در مسؤولیت خود باقی خواهند بود.
تبصره 4 - در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیأت مدیره‌) از یک یا چند نفر از
اعضاءکمیسیون های مناقصه (مزایده‌)، هیأت مدیره می باید نسبت به انتخاب عضو یا
اعضا جایگزین برای‌کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفا، هیأت مدیره می باید
اعضا کمیسیون را با رعایت بند "الف‌"انتخاب نماید.
ب - کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضامزبور رسمیت دارد وتصمیمات آن به اکثریت آراء
اتخاذ خواهدشد.
تبصره 1- کمیسیون مناقصه (مزایده‌) می تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین
فنی‌، مالی‌،حقوقی و اداری شرکت (و یا سایر صاحب نظران که هیچگونه منافعی در موضوع
معامله ندارند) برای حضوردر جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر (بدون حق رای‌) دعوت
نماید.
تبصره 2- روسای هر یک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون
نباشند می تواننددر مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده‌)
حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه‌دهند. همچنین کمیسیون مناقصه (مزایده‌) می
تواند از هر یک از روسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده‌و نظر خود را (بدون حق
رای‌) اظهار دارند.
ماده 6- موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه (مزایده‌) است‌.
الف - تایید کفایت اسناد مناقصه (مزایده‌) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه‌.
ب - تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده‌) در موعد مقرر در فراخوان‌.
ج - بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیر
مشروط بودن‌پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی‌).
د - ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه
(مزایده‌) هـ - ارجاع‌ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان (در صورت لزوم‌) و بررسی فنی
بازرگانی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی درفرایند دو مرحله‌ای‌.
و - تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه‌.
ز- تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه (مزایده‌).
ح‌- تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه (مزایده‌) طبق شرایط این آیین‌نامه‌.

فصل چهارم‌- برگزاری مناقصه (مزایده‌)
ماده 7- فرایند برگزاری مناقصه (مزایده‌) به ترتیب شامل مراحل ذیل است‌:
الف‌- تامین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حاصل از
انجام موضوعمزایده‌.
ب‌- تعیین نوع مناقصه (مزایده‌) در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای‌،
عمومی یا محدود).
ج‌- تهیه اسناد مناقصه (مزایده‌)
د- ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران‌) در صورت لزوم‌.
هـ - فراخوان مناقصه (مزایده‌).
و- ارزیابی پیشنهادها.
ز- تعیین برنده مناقصه (مزایده‌).
ح‌- انعقاد قرارداد.
ماده 8- تامین منابع مالی الف‌- انجام معامله به هر طریق‌، مشروط بر آن است که
شرکت به نحو مقتضی‌نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان
حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده‌باشد.
تبصره‌- در خصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یکسال و مبلغ آن نیز بیش از
دویستبرابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله می بایست اعتبار مورد
نیاز سال جای و برآوردسنوات آتی با تصویب هیأت مدیره در پیوست های بودجه سالیانه
شرکت درج و به تایید مجمع عمومی‌برسد.
ب - نحوه ضمان تاخیرتعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و
اسنادمناقصه (مزایده‌) قید و تعهد شود.
ماده 9- روشهای انجام مناقصه مناقصه به یکی از طرق ذیل انجام می شود:
الف - در مورد معاملات کوچک‌: کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف
موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق‌) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت
صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب‌مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با
تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
سند هزینه باید توسط مامور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر
اینکه "معامله به‌کمترین بهای ممکن انجام شده است‌،" امضاء شود.
ب - در مورد معاملات متوسط‌: کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف
موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق‌) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و
صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره‌استعلام کتبی‌، با تامین کیفیت مورد نظر، چنانچه
بهای بدست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام‌مسئول هم تراز وی باشد،
معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد.
چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام
مسئول هم تراز وی‌، به‌تعداد موجود کفایت می شود.
تبصره 1- در خرید چنانچه درخواست کننده تایید نمونه را کتبا ضروری اعلام نماید،
قبل از انجام‌خرید، باید نمونه به تایید درخواست کننده برسد.
تبصره 2- مامورین و سایر مسئولین مذکور در این با توجه به مدتی که فروشندگان کالا،
خدمت یا حقوق‌در برگ استعلام بهاء برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند،
باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای‌مدت‌، خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره 3- چنانچه مسؤولیت واحد تدارکاتی بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده
به منزله‌امضاء مسئول واحد تدارکاتی است‌.
در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در این آیین‌نامه را به
متصدیان پستهای‌مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.
در اینگونه موارد معاملات با تایید مقام مسوول واحد مربوطه انجام خواهد شد.
ج‌- در معاملات بزرگ به یکی از روش های ذیل عمل می شود.
1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان‌.
2- برگزاری مناقصه محدود.
ماده 10- مزایده به یکی از طرق ذیل انجام می شود:
الف‌- در مورد معاملات کوچک و متوسط‌:
بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیأت مدیره ارزیابی و فروش از طریق
حراج صورتمی پذیرد.
فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکتهای آب وفاضلاب منتشر
شود.
همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیر عامل از دو تا سه نوبت از طریق درج
خلاصه‌فراخوان حراج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با
ذکر چگونگی دسترسی به‌جزییات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع رسانی مذکور) یا طرق
دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند باملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت
نمایند) منتشر شود.
تبصره 1- در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش‌، وجه آن نقدا دریافت و هر
گونه مالیات‌،عواض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است‌.
تبصره 2- حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد
کند واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده‌) پیدا
نشود، حراج تجدید و عنداللزوممورد معامله مجددا مورد ارزیابی قرار می گیرد.
تبصره 3- شرکت می تواند در خصوص معاملات موضوع بند (الف‌) ماده (10)، فرآیند انجام
معاملات‌بزرگ (مزایده کتبی‌) را استفاده نماید.
ب - در معاملات بزرگ قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز
وی‌) توسط‌مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیأتی کارشناس متشکل از
3 نفر به انتخاب هیأت مدیره ویا کارشناس رسمی دادگستری‌) تعیین و به یکی از روش
های ذیل عمل می شود.
1- برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان‌.
2- برگزاری مزایده محدود.
تبصره 1ـ فروش اموال غیر منقول شرکت (به استثناء اموال مستثنی شده در ماده (115)
قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی که فروش آنها ممنوع می
باشد)، با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می باشد.
چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد بر اساس مفاد این
آیین‌نامه عمل‌خواهد شد.
تبصره 2 - اموال و غیر منقول شرکتهای تابعه شرکت سهامی منهد سی آب و فاضلاب کشور ،
با پیشنهادهیأت مدیره شرکت انتقال دهنده و تصویب مجامع عمومی شرکتهای مزبور و
حداقل به قیمت معادل ارزش‌دفتری قابل انتقال به یکدیگر می باشد.
بهای اینگونه اموال توسط مجامع عمومی مربوط تعیین می شود.
ماده 11- ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می گیرد:
الف‌- در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد ذیل لحاظ شود:
1- تضمین کیفیت خدمات و محصولات
2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3- حسن سابقه
4- داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت‌، در صورت لزوم‌.
5- توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله‌، در صورت لزوم‌.
تبصره 1- مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه گران پیش بینی شده است‌، در صورتی که
با عمل‌مزایده مورد نظر منطبقه باشد باید لحاظ شود.
ب - مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران‌) به شرح ذیل است‌:
1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
تبصره 2- معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد.
این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست
اقدام‌، حسن‌سابقه و رضایت در کارهای قبلی‌، خلاقیت ها و نوآوری در کارهای مشابه‌،
داشتن تجهیزات و ماشین آلات ولوازم کار آماده ه کار و یا در دسترس‌، مدیریت کارآمد
و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار،کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر
د انش و تجریه‌، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی ، ترجیحاً بومی‌بودن پیمانکار
و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارایه خدمات پس از فروش در موردتجهیزات
نرم افزار و موارد مشابه‌)، و همچنین ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست
انجام و باتوجه به برآورد مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق ) خواهد بود.
2- تعیین شاخصهای اندازه گیری وروش ارزیابی 0 تبصره 3:روش ازریابی کیفی پیشنهاد
دهندگان وعوامل موثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی‌، شاخصهای اندازه گیری
ودامنه امتیاز و مبانی تعیین آن‌برای هر معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد
نصاب امتیاز قابل قبول‌) و زمان مورد نیاز برای بررسی‌و تمدید آن می باید در اسناد
مناقصه (مزایده‌) درج شود.
3- تهیه اسناد ارزیابی .
4- انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران‌) 5-
دریافت‌، تکمیل و ارسال‌اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان‌.
تبصره 4- در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی کشور، وزارت نیرو و یا شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور (ـ مادر تخصصی )ـ
منتشر شده وبیش از دو سال از تایخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفا تقاضای
اشخاصی که در فهرست مزبور قراردارند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.
6- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران (مزایده گران‌)
و رتبه بندی آنها.
7- تهیه اسامی مناقصه گران (مزایده گران‌) واجد صلاحیت امتیازات و رتبه آنها (تهیه
فهرست کوتاه ) 8- مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران‌).
تبصره 5- ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران‌)، شاخص های اندازه گیری و روش
ارزیابی براساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط هیأت مدیره شرکت سهامی منهدسی
آب فوفاضلاب کشور مادرتخصصی وبا رعایت مقررات مربوطه ( از جمله مصوبات هیأت وزیران
در خصوص بند (ج‌) ماده (12)قانون برگزاری مناقصات و ..) تهیه و به تصویب وزیر نیرو
می رسد.
ماده 12- انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرحهای صنعت برق‌، محققین و شرکتهای
خدمات‌مدیریت صنعت آب وفاضلاب (مشتمل بر مطالعه‌، طراحی و یا مدیریت و بر طرح و
اجرا ونظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی‌)بر اساس دستورالعمل های
اجرایی مصوب وزیر نیرو در این خصوص‌خواهد بو د.
استفاده از آیین‌نامه ها ودستورالعمل های موجود تا مدت یک سال بلامانع می‌باشد.
تبصره‌- در مواردی که حق الزحمه مهندسین مشاور، محققین و شرکتهای خدمات مدیریت
صنعت آب‌وفاضلاب از طریق رقابت (که چگونگی آن در دستورالعمل های فوق الذکر مشخص می
شود) تعیین نمی‌شود، میزان حق الزحمه به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره
خواهد بود و چنانچه مبلغ حق الزحمه‌بیش از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک
باشد، مراتب می بایستی به تایید رییس مجمع عمومیشرکت برسد.
ماده 13- فراخوان مناقصه (مزایده‌) به شرح زیر انجام می گیرد:
الف‌- مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات ذیل باشد:
1- نام شرکت و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن
2- نوع‌، کمیت و کیفیت کالا، خدمات یا حقوق
3- محل‌، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
4- در فراخوان درج شود که "به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط‌، مخدوش و پیشنهاداتی
که بعد ازانقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد."
5- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به
مصلحت باشد).
در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می
شود.
6- نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده‌) ) به صورت مقطوع‌.
تبصره‌- مبلغ مقطوع مذکور بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد به شرح ذیل از طرف
شرکت محاسبه ودر اسناد مناقصه (مزایده‌) درج خواهد شد:
برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچکک به نرخ (10%)- برای معاملات تا بیست و
پنج برابرنصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ
(5%).
برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالاو نسبت به مازاد بیست
و پنج برابرنصاب معاملات کوچک به نرخ (3%).
در موارد خاص‌، میزان سپرده با نظر مدیر عامل تعیین و درفراخوان اعلام خواهد شد.
7 - در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده‌، تضمین های
معتبر مطابق‌مقررات تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک
بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه‌و ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
به پیشنهادهای فاقد سپرده‌، سپرده های مخدوش‌، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک
شخصی و نظایرآن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- در فراخوان درج شود که "سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه (مزایده‌)
مندرج است‌."9 - ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه (مزایده‌).
ب‌- شرکت می باید فراخوان را از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر منتشر
نماید.
همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیر عامل از دوتا سه نوبت از طریق درج
خلاصهفراخوان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر
چگونگی دسترسی به جزییات‌اطلاعات مربوطه در شبکه اطلاع رسانی مذکور) منتشر شود.
ج‌- مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی‌) می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب‌)
این ماده از طریق سایررسانه های گروهی و رسانه های ارتباطی جمعی و پایگاههای اطلاع
رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
تبصره 1- در مواردی که به تشخیص مدیر عامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته
باشد، درمحلهایی که لازم می داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره 2- در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده‌) بین المللی باشد، یا
استفاده از تسهیلات‌اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت
موازین قانون حداکثر استفاده از توان‌فنی‌، مهندسی‌، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور
مصوب 1375 و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین‌المللی‌، آگهی مربوط در یکی از
روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی‌زبان
داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع منتشر شود.
ماده 14- احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه (مزایده‌) الزامی است‌:
الف‌- تمامی اسناد مناقصه (مزایده‌) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب اسناد مناقصه (مزایده‌) شامل تصریح در موارد ذیل است‌:
1- نام و نشانی شرکت‌.
2- نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده‌)
3- محل‌، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها
4- ذکر "مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان در جسه گشایش پیشنهادها" و همچنین حداکثر
مدت زمان‌بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه (مزایده‌)
5- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها
6 - بهای پیشنهادهای باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان‌) یا بر اساس
درصد کسری‌یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد
نظر تعیین و در پاکات لاک و مهرشده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود.
پاکت مزبور صرفا در جلسه کمیسیون مناقصپه (مزایده‌) گشوده خواهد شد.
7- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار
8- مدت اعتبار پیشنهادها.
9- شرایط و سقف جبران هزینه های مربوط به تامین ضمانتنامه هر یک از مناقصه گران
(مزایده گران‌)برای مواردی که مناقصه (مزایده‌) به دلیل پایان مدت اعتبار
پیشنهادها، تجدید شود.
10- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی‌، استانداردها، نوع‌، کمیت و کیفیت کالا، خدمات
یا حقوق‌.
تبصره 1- مشخصات نبایستی بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی و یا حقوقی‌) و یا کشور خاص
باشد.
تبصره 2- در خصوص مزایده‌، مشخصات مورد معامله می باید در صورت جلسه ای درج و به
امضامسئول ( مسئولین‌) واحد (واحدهای‌) ذی ربط و عنداللزوم مشاور طرح و یا کارشناس
ارزیاب برسد.
11- برنامه ریزی برای انجام وتحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل‌، بیمه و میزان
خسارت درصورت تاخیر و نظایر آن‌).
12- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران (مزایده گران‌).
13- نحوه پرداخت بهای معامله (تعیین مواردی همچون پرداخت به طور نقد.
اقساط و نظایر آن‌).
تبصره 3- پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می
شود.
14- نحوه ترجیح مناقصه گران (مزایده گران‌) داخلی نسبت به مناقصه گران (مزایده
گران‌) خارجی‌، درمناقصه ( مزایده‌) های بین المللی‌.
15- مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده‌) با ذکر "نحوه تاثیر گذاری ارزیابی
فنی بازرگانی بر قیمت‌پیشنهادی‌"، در مواردی که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی
فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌شود.
16- متن قرارداد شامل موافقتنامه‌، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن‌.
17- صورت جلسات وتوضیحات موضوع ماده (18) .
18- سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.
19- تصریح اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا
بیست و پنج درصد(25%) افزایش یا کاهش دهد.
20- اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف
طرف معامله درارتباط با بیمه‌، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.
تبصره 4- در صورتی که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد.
در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هر گونه عوارض طبق
قوانین و مقررات‌به عهده برنامه مناقصه (مزایده‌) خواهد بود.
21- ذکر عبارت "در صورتی که برنده مناقصه (مزایده‌) حاضر به انعقاد قرارداد و
انجام معامله نشود،سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزایده‌) معامله انجام
می شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزایده‌)نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا
از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد.
قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزایده‌)
سپرده نفر دوممسترد نخواهد شد" و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم‌.
22- میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت واسترداد آن‌.
23- در اسناد درج شود که "شرکت در موارد موضوع جزء (ح‌) بند (1) و جزءهای (هـ) و
(و) بند (2)ماده 25- این ایین نامه و در مواردی که مناقصه گر (مزایده گر) مرتکب
یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده‌(1) تصویبنامه شماره .73377ت‌30374هـ مورخ
1383.12.22 هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن‌شود، در رد پیشنهادات مرتبط مختار
است‌." تبصره 5- قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این‌اختیار نیست‌.
شرکت در صورت رد هر یک از پیشنهادات‌، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در
سوابق شرکتبرای مراجعات آتی نگهداری می نماید.
24- درج مفاد مندرج در بندهای ح وط ماده (21) 25- ذکر عبارت "برنده مناقصه
(مزایده‌) حق واگذاری‌تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به
دیگری ندارد." ماده (15) مناقصه (مزایده‌)محدود در مواردی که محدودیت برگزاری
مناقصه (مزایده‌) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش وصرفه و صلاح شرکت در
انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده‌) محدود بر اساس دستورالعمل مصوبهیأت مدیره
توسط مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی‌) تایید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1- شرکت از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و ارسال دعوتنامه از کلیه اشخاص
واجدصلاحیت برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده‌) دعوت به عمل می آورد.
2- اشخاصی که برای شرکت در مناقصه (مزایده‌) اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوطه را
در مهلت مقررتحویل داده اند، توسط کمیته فنی بازرگانی (و به ترتیب مقرر در ماده
(11) ارزیابی کیفی می شوند.
3- کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی
کیفی‌، که باتوجه به تبصره (3) ماده (11) در اسناد درج شده است‌، تعیین و به
کمیسیون مناقصه (مزایده‌) منعکس می‌نماید.
تبصره 1ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تایید هیأت مدیره‌، به واسطه تاخیر
ناشی از انجامارزیابی‌، صرفه صلاح شرکت در حذف بندهای (1) و (2) باشد، کمیته فنی
بازرگانی براساس آخریناطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی انجام شده طی دو سال اخیر) در
مورد توان انجام تعهدات اشخاصاظهارنظر خواهد کرد.
4ـ کمیسیون مناقصه (مزایده‌) فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتیب اولویت ایشان
تهیه‌می‌نماید ( فهرست کوتاه‌) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده‌) برای آنها ارسال شود.
تبصره 2ـ تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده‌)
محدود دعوت‌می‌شوند با تایید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد.
حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
تبصره 3ـ در ص ورت وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران (مزایده‌گران‌) صلاحیتدار که
حداکثر دو سالقبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) این ماده تهیه شده
باشد، به تشخیص مدیرعامل شرکت ملزم‌به انجام مراحل فوق نمی‌باشد.
5 ـ چنانچه اشخاص واجد حد نصاب کمتر از 7 نفر باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده‌)
می‌تواند نسبت به‌اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا از ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلا
حیت را دعوت نماید و یا مراتب را برای‌اتخاذ تصمیم (منجمله کاهش حداقل تعداد به
تعداد واجدین حدنصاب‌) به هیأت مدیره منعکس نماید.
تبصره 4ـ کلیه مقررات مربوط به مناقصه (مزایده‌) عمومی که قابل انطباق با مناقصه
(مزایده‌) محدودباشد، در مناقصه (مزایده‌) محدود نیز لازم‌الرعایه است‌.
از آنجمله موارد مندرج در این آیین‌نامه در ارتباط با فراخوان می‌باید در دعوتنامه
مناقصه (مزایده‌)محدود مراعات شود.
ماده 16- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف‌- شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده‌) پس از دریافت یا خرید اسناد باید
پیشنهادهای خود را به‌ترتیب ذیل تهیه و به شرکت تسلیم کنند:
1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2ـ تسلیم پیشنهاد در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزایده‌).
3ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب - مهلت قبول پیشنهاد می‌باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد.
لیکن این مهلت در مورد مناقصه (مزایده‌) داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل
اسناد مناقصه‌(مزایده‌) به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
تبصره‌- در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه اطلا
ع‌رسانی معاملات‌شرکتهای آب وفاضلاب‌، اسناد مناقصه (مزایده‌) نیز به صورت
الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبانه‌قرار می‌گیرد و در دسترس آنان باقی
می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه‌اطلا
ع‌رسانی معاملات شرکتهای آب وفا ضلاب (هرکدام موخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد
در حکمآخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده‌) می‌باشد.
ماده 17- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف‌- هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده‌)، جز در مواردی که در اسناد
مناقصه (مزایده‌)پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب‌- شرایط مناقصه (مزایده‌) برای تمامی مناقصه‌گران (مزایده‌گران‌)، اعم از
دولتی‌، عمومی یا خصوصی‌،باید یکسان باشد از جمله در تامین ضمانتنامه‌ها، شرایط
قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک‌، مشخصات وشرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.
ج‌- شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده‌) می‌باید اسناد مناقصه (مزایده‌) و
پیشنهادهای خود را در پاکتهای‌جداگانه دربسته و لاک و مهر شده به شرح ذیل به شرکت
ارایه کنند:
پاکت تضمین (پاکت
الف‌)- شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده‌).
پاکت فنی بازرگانی (پاکت
ب‌)- شامل اسناد فنی‌، اسناد قراردادی و حقوقی‌.
پاکت قیمت (پاکت
ج‌)- شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه
(مزایده‌).
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که پاکات فوق‌الذکر طبق
زمان‌بندی مقرر تحویل‌داده شوند و یا آنکه همگی پاکتها در داخل یک پاکت دربسته و
لاک و مهر شده قرار داده و تا موعد مقررتحویل داده شوند.
د- شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از
دریافت‌،ثبت و تا جلسه بازگشایی‌، از پاکتها صیانت نماید.
هـ- هرگونه تسلیم‌، تحویل‌، اصلاح‌، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت
قابل گواهی و بارعایت ماده (34) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده‌)
انجام شود.
ماده 18- توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف‌- چنانچه شرکت کننده‌ای در اسناد مناقصه (مزایده‌)، ابهام یا ایرادی مشاهده
کند، می‌تواند از شرکت‌توضیح بخواهد.
ب‌- توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه‌گران (مزایده‌گران‌) و همچنین در صورت تشکیل
"جلسه‌توضیح اسناد"، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه
(مزایده‌) می‌باید با رعایت‌ماده (34) به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در
مناقصه (مزایده‌) قرار داده شود.
تبصره‌- شرکت می‌باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه (مزایده‌) از شفافیت لازم
برخوردار بوده و عاری ازابهام باشد تا شرکت کننندگان در مناقصه (مزایده‌) بتوانند
با برداشت صحیح از اسناد مناقصه (مزایده‌)،قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در
چارچوب شرایط مناقصه (مزایده‌) ارایه نمایند.
ماده 19- گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف - درصورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسیده باشد.
کمیسیون مناقصه (مزایده‌) در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادات واصله را مفتوح و
به شرح ذیل‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب - مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل است‌:
تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان (مناقصه‌گران و
مزایده‌گران‌)، حاضران وشرکت‌کنندگان در جلسه‌.
1ـ بازکردن پاکت تضمین (الف‌) و کنترل آن‌.
2ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب‌).
3- تحویل پاکتهای فنی بازرگانی (ب‌) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه (مزایده‌)های
دو مرحله‌ای‌.
4ـ بازکردن پاکت قیمت (ج‌) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار
گذاشتن پیشنهادهای‌غیرقابل قبول‌، در مناقصه (مزایده‌)های یک مرحله‌ای‌.
5ـ تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده‌).
6ـ تحویل پاکتهای قیمت (ج‌) و تضمین (الف‌) پیشنهادهای رد شده به شرکت برای
استرداد به ذی‌نفع‌.
ج‌- در صورت برگزاری مناقصه (مزایده‌) دو مرحله‌ای‌، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش
پاکتهای‌قیمت (ج‌) در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد.
این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است‌.
در این صورت پاکتهای قیمت (ج‌) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط شرکت صیانت می‌شود.
در مناقصه (مزایده‌)های یک مرحله‌ای‌، پاکتهای قیمت (ج‌) بی‌درنگ گشوده و براساس
ماده (21) این‌آیین‌نامه‌، برنده مناقصه (مزایده‌) تعیین می‌شود.
دـ شرکت مکلف است از مناقصه‌گران (مزایده‌گران‌) یا نمایندگان آنها جهت حضور در
جلسه گشایش‌پیشنهادهای مالی (پاکتهای قیمت (ج‌» دعوت نماید.
ماده 20- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف‌- در مناقصه (مزایده‌)های دو مرحله‌ای‌، شرکت موظف است براساس معیارها و
روشهای اعلام شده‌در اسناد مناقصه (مزایده‌)، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و
مزایده‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها راانجام و اعلام نماید.
تبصره 1ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهای بین‌المللی یا داخلی موضوع
ماده (27» وروش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل موثر در این ارزیابی (شامل
معیارهای ارزیابی‌،شاخصهای اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هریک
از معیارها، اهمیت نسبی معیارها وهمچنین حدنصاب امتیاز فنی قابل قبول‌) می‌باید
تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده‌) درج شود.
ب - در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که
کمیسیون‌مناقصه (مزایده‌) معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می‌شود و براساس
گزارش کمیته فنی بازرگانی‌،پاکتهای قیمت (ج‌) پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی لازم
را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.
تبصره 2ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر
توسط کمیسیون‌مناقصه (مزایده‌) حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط
کمیسیون با نظر مدیرعامل (و یا نماینده‌مجاز وی‌) قابل تمدید خواهد بود.
چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، شرکت
می‌بایستی موضوعرا به اطلاع کلیه پیشنهاد دهندگان برساند.
در این‌صورت هریک از پیشنهاد دهندگان‌، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از
(10) روزکاری تجاوز نخواهد نمود، می‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف
سپرده آنها مسترد خواهدشد.
تبصره 3ـ شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاد دهندگان‌، اسناد قراردادی و
حقوقی را موردبررسی قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و
احتمالارفع اختلافهای بین پیشنهادهای‌رسیده با اسناد مناقصه (مزایده‌) اقدام نموده
و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت زمان معقولی را برای رفع‌ابهام مشخص و به همه
شرکت کنندگان اعلام می‌کند.
تبصره 4ـ کمیته فنی بازرگانی می‌باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر
فنی مردود است‌، باذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت
و با درج ضریب مطابقت با مشخصات‌مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی‌) تعیین و
مراتب را به کمیسیون مناقصه (مزایده‌) گزارش نماید.
مبانی انجام بررسیهای فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش
کمیته فنی‌بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.
ج‌- هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی‌، تنها پیش از گشودن پاکتهای قیمت (ج‌) مجاز
است‌.
د- پاکت قیمت (ج‌) مناقصه‌گرانی (مزایده‌گرانی‌) که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی
پذیرفته نشده‌اند بایدناگشوده بازگردانده شود.
ماده 21- ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف‌- در مناقصه (مزایده‌)هایی که مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی
پیشنهادها تعیین‌می‌شود، مناسبترین قیمت بعنوان پیشنهاد برتر شناخته می‌شود.
چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل (حداکثر) قیمت در مناقصه (مزایده‌) باشد و قیمت
پیشنهادی از نظرکمیسیون عادله اشد، برنده شناخته می‌شود.
در غیر این صورت‌، کمیسیون مناقصه (مزایده‌) نظر خود را درخصوص پیشنهاد برتر به
همراه گزارش‌توجیهی و تصمیم خود درخصوص پذیرش پیشنهاد برتر بعنوان برنده و یا
تجدید مناقصه (مزایده‌) برای‌کسب نظر به هیأت مدیره گزارش می‌نماید.
چنانچه هیأت مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، کمیسیون پس
از بررسی‌مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر بعنوان برنده و یا تجدید مناقصه
(مزایده‌) اقدام خواهد نمود.
درصورتی که هیأت مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید کمیسیون نسبت
به‌اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.
تبصره‌- مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر "نحوه تاثیرگذاری
ارزیابی فنی‌بازرگانی بر قیمت‌" در اسناد مناقصه (مزایده‌) درج شود.
ب - در دیگر مناقصه (مزایده‌)ها، چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت
پیشنهادی درمواردیکه فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله باشد، در
صورتیکه این پیشنهاد از نظر فنی‌قابل قبول باشد، برنده شناخته می‌شود.
تبصره‌- چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردیکه
فقط یک‌پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله نباشد، کمیسیون می‌تواند اتخاذ
تصمیم نماید که مناقصه (مزایده‌)تجدید یا حداقل از سه شخص واجد صلاحیت استعلام
بهاء شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود.
درصورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء کمتر (بیشتر) از حداقل
(حداکثر)قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده‌) باشد:
در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از 5% باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده
حداقل در مناقصه‌(حداکثر در مزایده‌) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداکثر) قیمت
بدست آمده در استعلام انجام دهد به‌عنوان برنده اعلام خواهد شد.
در غیر اینصورت کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل (حداکثر) قیمت در استعلام بهاء را
حائز حداقل‌(حداکثر) قیمت شناخته و موضووع را برای تایید وی بعنوان برنده و یا
تجدید مناقصه (مزایده‌) به هیأت‌مدیره احاله خواهد نمود.
در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر یا بیشتر از
حداقل (کمتر ازحداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده‌) باشد یا در استعلا م
بهاء کسی داوطلب معامله نباشد و یاتعداد داوطلبان کمتر از سه باشند کمیسیون
می‌تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده‌) رابه عنوان برنده
اعلام و یا رای به تجدید مناقصه (مزایده‌) دهد.
ج‌- پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج‌)، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی قیمتها و تجزیه
و کنترلمبانی آن لازم باشد، کمیسیون می‌تواند انجام این بررسی را به کمیته فنی
بازرگانی ارجاع نماید.
در اینصورت کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون
اعلام می‌کند.
د- پس از گشودن پاکات قیمت (ج‌) سپرده برنده اول و دوم‌، نزد شرکت نگهداری و سپرده
سایرین‌بازگردانده می‌شود.
هـ- در مناقصات بین‌المللی‌، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیح
دارند.
نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی‌، در اسناد مناقصه قید خواهد شد.
مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصادی
تایید شود.
و- برای افزایش سهم انجام کار در ایران‌، پیشنهادهای کلیه مناقصه‌گران اعم از
داخلی و خارجی درمناقصات داخلی و یا بین‌المللی به شرح مندرج در مواد (3) و (4)
تصویبنامه شماره 44930ت30750هـمورخ 1383.08.13 هیأت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن
همسنگ می‌شود.
ز- برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی‌، نرخ برابری‌، ارز، نرخ
ارز قابل معامله‌اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است‌.
در این‌گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای واصله‌، بایستی متوسط نرخ
ارز در هفت روزکاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکتهای قیمت (ج‌)
پیشنهاددهندگان‌، ملاک عمل قرار گیرد.
ح‌- درخصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی‌)، حدود بهای
عادله‌،می‌باید توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی‌) و یا کارشناس منتخب هیأت مدیره
تعیین و تا قبل از گشودن‌پاکات (ترجیحا قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده‌) به
کمیسیون گزارش شود.
ط‌- در صورتی که مناقصه (یا مزایده‌) برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق‌) مختلف
برگزار شده باشد وقیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند
قلم آن گرانتر باشد، معامله با کسی که‌من حیث المجموع قیمت پیشنهادی وی از همه
مناسبتر باشد، انجام خواهد شد.
مگر آنکه خرید (فروش‌) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خریداران‌) متعدد به
صرفه بوده و مخصوصابا توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت
باشد.
در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق مزبور از
حائزین‌مناسبترین قیمت خریداری (به مناسبترین قیمت فروخته‌) خواهد شد.
مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده‌) درج شود.
ی‌- چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده
مناسبترین قیمت قابل‌تامین نباشد (چنانچه تمامب بک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد
درخواست پیشنهاد دهنده مناسبترین‌قیمت نباشد) و یا خرید (فروش‌) کالا، خدمت یا
حقوق مورد نیاز از مناقصه‌گران (به مزایده‌گران‌) متعددمقرون به صرفه باشد، شرکت
می‌تواند با رعایت موارد ذیل معامله را با مناقصه‌گران (مزایده‌گران‌) متعدد
انجام‌دهد:
1ـ قیمت پیشنهادی عادله باشد.
2ـ خرید (فروش‌) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حائزین مناسبترین
قیمت و به ترتیب‌اولویت انجام دهد.
3ـ مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده‌) درج شده باشد.
ماده 22- تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می‌شود، هرگونه مذاکره
با پیشنهاد دهندگان‌و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی
ممنوع می‌باشد.
همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاد دهندگان پذیرفته نخواهد
شد و تنها ملاک‌تعیین برنده قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت دربسته و لاک و
مهر شده به شرکت تسلیم کرده است‌.
کمیسیون مناقصه (مزایده‌)، کمیته فنی بازرگانی و مسئولین شرکت باید با توجه به
مدتیکه فروشندگان‌( خریداران‌) کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذکر نموده
اند به نحوی اقدام کنند که به علت‌انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره‌- چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده‌) ترتیبی مشخص
شده باشد می‌بایست بر اساس آن اقدام شود.
ماده 23 - در مواردی که کمیسیون مناقصه (مزایده‌) برنده را اعلام کرده باش‌، سپرده
او و پیشنهاد دهنده‌ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت ماده (32)
نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان‌بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره‌- پیشنهادی که در مرتبه دوم قرارداد در صورتی می تواند مورد ابلاغ قرار گیرد
که تفاوت بهاءپیشنهادی او با برنده بیش از مبلغ سپرده نباشد در غیر این صورت رجوع
به وی ممنوع است و سپرده او آزادخواهد شد.
ماده 24- اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکتهای آب
و فاضلاب و یادعوت به مناقصه (مزایده‌) پیشنهادی نرسیده باشد، مدیر عامل می تواند
مناقصه (مزایده‌) را تجدید و یاموضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام
معامله به هیأت سه نفر مندرج در ماده‌(28) این آیین‌نامه‌احاله کند.
ماده 25- شرایط تجدید و لغو مناقصه (مزایده‌) به شرح زیر می باشد:
1- مناقصه (مزایده‌) در شرایط ذیل تجدید می شود:
الف‌- موارد مندرج در این آیین‌نامه‌.
ب‌- افشا شدن مدارک و پیشنهادها.
ج‌- کم بودن تعداد مناقصه (مزایده‌) گران از حد نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد
مناقصه (مزایده‌) .
تبصره‌- در صورت ایجاد تنها یک متقاضی برای انجام معامله (منحصر به فرد بودن بر
اساس جزء (2)بند (س‌) ماده‌ (2)، کمیسیون مناقصه (مزایده‌) می باید در تعیین برنده
کلیه موارد مندرج فراخوان و اسناد وشرایط مناقصه ( مزایده‌) موضوع مواد (13) و
(14) و سایر موارد مرتبط در این آیین‌نامه را به طور کامل‌رعایت نماید.
د پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان و یا برنده مناقصه
(مزایده‌) با تمدید مدت‌اعتبار پیشنهاد.
هـ- بالابودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود.
و - پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود.
تبصره‌- در صورتی که مناقصه (مزایده‌) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید
شود، شرکت‌موظف است بر اساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده‌) هزینه
های مربوط به تامین سپرده(تضمن شرکت درمناقصه (مزایده‌) ) را به مناقصه گران
(مزایده گران‌) پرداخت نماید.
ز- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزایده‌) از نعقاد قرارداد.
ح‌- رای هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه‌.
2- مناقصه (مزایده‌) در شرایط زیر لغو می شود:
الف‌- نیاز به خرید و یا فروش کالا، خدمت یا فروش کالایا حقوق مناقصه (مزایده‌)
مرتفع شده باشد.
ب‌- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده‌) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت
مناقصه (مزایده‌)شود.
ج‌- حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ‌، زلزله‌، سیل و مانند آنها.
د - تشخیص کمیسیون مناقصه (مزایده‌) مبنی بر تبانی مناقصه گر (مزایده گر).
هـ رای هیأت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه‌.
و- شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده‌) را مطابق با ماده (34) به آگاهی همه
مناقصه (مزایده‌)گران برساند.
تبصره - در موارد موضوع بندهای (الف‌)، (ب‌) و (د) کمیسیون با اخذ نظر هیأت مدیره
اقدام می نماید.

فصل پنجم‌- عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده
ماده 26 - برگزاری مناقصه (مزایده‌) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت می تواند
بدون انجام مناقصه‌(مزایده‌) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1- خرید اموال منقول‌، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل (و یا
نمایندگان مجازوی‌) و تصویب هیأت مدیره‌، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه
نباشد.
بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل (و یا نماینده مجازوی‌)، با کسب
نظر ازکارشناس ( کارشناسان‌) منتخب هیأت مدیره برای معامله مربوط‌، تعیین خواهد
شد.
2- خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول‌.
بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی‌)، با کسب
نظر از هیأت‌کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیأت کارشناس خبره
مربوطه منتخب هیأت مدیره درصورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری‌، تعیین خواهد شد.
3- خرید اموال منقول و غیر منقول‌، کالاو خدمات با قیمت تعیین و یا کمتر یا حقوقی
که نخهای آنها ازطرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.
4- خرید خدمات آموزشی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلا ح
شرکت و به‌تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی‌) در چارچوب برنامه آموزشی مصوب
شرکت‌.
5- خرید و طراحی نرم افزارها، خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت
موازین‌اسلامی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح شرکت و
با تشخیص مدیر عامل وتصویب هیأت مدیره‌.
6- خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر
مطالعه‌، طراحی و یامدیریت بر طرح و اجرا و نظارت ویا هر نوع خدمات مشاوره ای و
خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی‌) بارعایت ماده‌(12) این آیین‌نامه .
7- معاملات مربوط به خرید و فروش تجهیزات‌، کالاو خدمات تخصصی صنعت آب و فاضلا ب
بین‌شرکتها و شرکتهای زیر مجموعه شرکت سهامی مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر
تخصصی‌) با رعایت‌قوانین و مقررات مربوطه‌.
8- خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تعمیر لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و
متحرک موجود وهمچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاههای
علمی و فنی ویژه که تامین آن باتشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی‌) از طریق
مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله ازسوی حداقل یک نفر کارشناس
منتخب هیأت مدیره در رشته مربوط‌.
9- تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک در واحدهای تولیدی شرکت به تشخیص و
مسؤولیت‌مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی‌) با رعایت صرفه و صلاح شرکت‌.
10 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید
مستور بماند.
11- مخارج مربوط به حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ‌، آتش سوزی‌، زلزله‌، سیل‌،
طوفان‌، بیماریهای‌همه گیر و سایر مواردیکه به عنوان مورد اضطرای اعلام می شود.
جزییات کلیه معاملات موضوع این بند بلافاصله به هیأت مدیره گزارش می شود.
12- تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی‌.
13- خرید خدمات و کالااز طریق بازار بورس‌.
تبصره 1- انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزایده‌) مشروط بر آن است که طرف
معامله مورد معامله‌بوده یا آن در اختیار داشته یا تولیدکننده و یا انجام دهنده آن
باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش درمعامله را به عهده داشته باشد.
تبصره 2- استثنائات یادشده مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده‌)
نخواهد بود.
تبصره 3- مدیرعامل مکلف است هیأت مدیره و حسابرس (بازرس‌) شرکت را از معاملات مفاد
بندهای‌این ماده و همچنین معاملات موضوع ماده (28) مطلع نماید و هیأت مدیره گزارش
آنها را به اولین جلسه‌مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.
تبصره 4- انجام معاملات مربوط به خرید و فروش اشتراک آب و فاضلاب ، نرخ آب شرب
وهزینه های‌جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلاب براساس قوانین‌، مقررات و آیین‌نامه های
مربوط بوده و از شمول این‌آیین‌نامه خارج می باشد.
ماده 27- رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت (اعم از خرید
کالا، خدمت‌یا حقوق‌، امور پیمانکاری و نظایر آن‌) ضروری است‌.
در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی صنعت آب تدوین نشده باشد رعایت
استانداردهای بین المللی‌به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل الزامی خواهد بود.
در این گونه موارد مدیرعامل مکلف است هیأت مدیره و حسابرس (بازرس‌) شرکت را مطلع
نماید وهیأت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
ارایه نماید.
ماده 28- ترک مناقصه (مزایده‌) در مواردیکه باتوجه به شرایط‌، میسر نبودن انجام
مناقصه (مزایده‌)براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط
هیأت سه نفره (هیأت سه نفره‌ترک مناقصه (مزایده‌» تایید شود می توان معامله را به
طریق دیگری انجام داد.
در این صورت‌، هیأت مذکور با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات
را با رعایت‌سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق (کالا،
خدمت یا حقوق مورددرخواست‌) تعیین و اعلام خواهد نمود.
هیأت مذکور بنا به دعوت مدیرعامل و با حضور هر 3 عضو رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف
به حضوردر جلسات هیأت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای ترک
مناقصه (مزایده‌) وهمچنین و نحوه انجام معامله مورد نظر می باشند، لکن تصمیمات
هیأت با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایده‌) و همچنین ترتیب
انجام معامله می‌باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.
تبصره 1- هیأت سه نفره و هر یک از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء، برای اظهارنظر
می‌توانند ازنظرات کارشناس (کارشناسان‌)حسب موضوع معامله استفاده نمایند.
در اینصورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان‌) به عهده شرکت می باشد.
تبصره 2- در هر حال شرکت‌، در مواردی که موضوعیت داشته باشد، می باید به طریق
مقتضی (باعنایت به رویه مندرج در ماده (11» از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف
معامله و یا مشخصات فنی کالا،خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید.
تبصره 3- شرکت موظف است "شرط الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه در انجام موضوع
قرارداد توسط‌طرف قرارداد" را در مفاد قراردادهایی که از طریق عدم الزام و ترک
مناقصه (مزایده‌) با شرکتهای زیرمجموعه‌غیر دولتی شرکت سهامی منهدسی آب وفاضلاب
کشور منعقد می شود، درج نماید.
ماده 29- ترکیب هیأت ترک مناقصه (مزایده‌) به شرح زیر می باشد:
الف‌- هیأت ترک مناقصه و مزایده‌، مرکب از مدیرعامل و ذیحساب شرکت و یک نفر صلا
حیتدار به‌انتخاب مجمع عمومی می باشد.
تبصره‌- مجمع عمومی می تواند به منظور عضویت در هیأت ترک مناقصه (مزایده‌) نفر
صلاحیت دارموضوع بند " الف‌" را حسب موضوع معامله برای رشته های مختلف تعیین
نماید.
ب‌- در اجرای ماده (28) این آیین‌نامه‌، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه
برابر نصاب معاملات‌کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این
ماده و با تایید هیأت مدیره مجازخواهد بود.
ج - در اجرای بند "ب‌" این ماده در صورتیکه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب
معاملات کوچک‌باشد پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این ماده و تایید هیأت مدیره‌،
انجام معامله منوط به تایید هیأتی‌مرکب از وزیر نیرو (رییس هیأت‌)، رییس سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیأت‌)و وزیراموراقتصادی و دارایی خواهد بود.

فصل ششم‌- قرارداد
ماده 30- کلیه معاملات شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب
هیأت‌مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر بایستی نسبت به عقد قرارداد اقدام شود.
در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیأت مدیره نرسیده است‌، هر
قرارداد باید جداگانه به‌تصویب هیأت مدیره برسد.
هیأت مدیره می تواند به مسؤولیت خود تصویب قراردادهای غیرنمونه را به کمیته ای
مرکب از حداقل سه‌نفر افراد ذیصلاح در تخصصهای حقوقی‌، بازرگانی و مالی و حسب مورد
فنی (که توسط هیأت مدیره و برای‌عقد قرارداد معین انتخاب می شوند)محول نماید.
تبصره 1- با تغییر اعضاء هیأت مدیره شرکت‌، احکام اعضاء کمیته فوق می باشد تنفیذ و
یا اعضاءکمیته انتخاب شوند.
تبصره 2- در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله بلافاصله پس از انجام
تشریفات مناقصه‌یا مزایده تحویل و بهای آن نقدا پرداخت یا دریافت می شود انجام
معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی باشد.
لیکن صورتحسابها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق‌، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب
با نوع معامله‌)باید اخذ شود.
ماده 31- در قرارداد درج نکات ذیل ضروری است‌:
1 - نام متعاملین
2 - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها
3 - مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله
تبصره 1- دادن هر گونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگذاری امکانات شرکت
و یا پرداخت پیش‌پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز، آنچه که در
فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده‌) درج‌شده‌، ممنوع است‌.
تبصره 2- میزان اجاره ساختمانها و ماشین آلات و وسایط نقلیه و امثال آن و همچنین
هرگونه تسهیلات‌مالی که از طرف شرکت با رعایت تبصره فوق در اختیار پیمانکاران برای
مدت انجام کار مورد قرارداد گذاردهمی شود به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیرعامل و
تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
4 - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردیکه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئا یا
کلاتاخیر نماید.
5 - الزام تحویل کالابر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتیکه تهیه نمونه لازم
باشد.
در اینصورت باید نمونه کالابا مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود.
6 - اقرار برنده مناقصه (مزایده‌) به اینکه "از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد
معامله و مقتضیات‌محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی
باقی نمایده است که بعدا مستند به‌جهل عنوان شود."
7 - اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست
و پنج درصد(25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 - در مواردیکه انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت
آن براساس‌برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می شود بهای کارهای
انجام یافته براساس واحد بهاءاحتساب و پرداخت خواهد شد.
9 - چنانجه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود (و
از برنده مزایده‌پیش پرداخت اخذ شود) و یا تسهیلات ملحوظ شود میزان و ترتیب پرداخت
و یا دریافت آن می باید درشرایط و اسناد مناقصه (مزایده‌) درج شده باشد.
تبصره 1- به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش
پرداخت‌توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره 2- تادیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین های
معتبر ومورد قبول خواهد بود.
تبصره 3- مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود
(در مواردخاص به تشخیص مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد
بود) و میزان و شرایط‌آن نیز باید در اسناد درج شود.
10 - میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و
اسناد مناقصه یامزایده‌.
11- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای
اجرایی ازجمله ساختمان‌، تاسیست و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده‌).
12 - اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء نمایندگان
مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری‌- مصوب دیماه 1337- و همچنین افشاء
سمت و میزان سهام‌(در شرکتهای سهامی خاص‌) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تصوب (1)
ماده (1) قانون یادشده درشرکت طرف قرارداد.
13ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است‌.
14 - سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه امتیازاتی
علاوه بر آنچه درشرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است را بر طرف قرارداد در
بر نداشته باشد.
15 - درج این شرط که "درصورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و
وصول‌خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید.
16 - سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.
17 - مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل
موضوع‌معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.
تبصره‌- در مواردی که اختلاف نظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از
مصادیق صلح‌و داوری باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم
خواهد بود.
18- پیش بینی حق فسخ برای شرکت در مواردیکه طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج
دربندهای ماده (1) تصویبنامه شماره .73377ت‌30374هـ مورخ 1383.12.22 هیأت وزیران و
اصلاحیه‌های بعدی آن شود.
ماده 32- انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می گیرد:
الف - قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده‌، باید پیش از پایان مدت اعتبار
پیشنهادها منعقد شود.
این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه یا
مزایده قابل‌تمدید است‌.
بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می شود.
ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را
ارایه ننماید، سپردهوی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می شود.
چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی‌، در مهتلی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف
معامله داخلی وپانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می باشد، حاضر
به انجام معامله یا انعقاد قراردادنشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید،
سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقدخواهد شد. مهلتهای مذکور با
توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی‌) می تواند تادو برابر
افزایش یابند.
این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره 1- در صورتیکه برنده دوم مناقصه یا مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعلام شرکت
حاضر بهانعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه یا مزایده
تجدید خواهد شد.
این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره 2 - در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری
نماید، چنانچه‌انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه یا مزایده
ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تاییدهیأت مدیره‌، شرکت می تواند بدون تجدید مناقصه
یا مزایده معامله را با وی انجام دهد.
در غیر این صورت شرکت می تواند با همان شرایط و قیمت‌، معامله را به ترتیب به
نفرات جدید شرایط‌بعدی واگذار نماید.
در صورتیکه انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود مناقصه یا مزایده
تجدید خواهد شد.

فصل هفتم‌- ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق
ماده 33- تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می شود:
الف‌- در مورد معاملات کوچک تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار
یا تحویل گیرنده‌حسب مورد گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار کالا، خدمت یا حقوق
برعهده انباردار یا تحویل گیرنده‌می باشد.
ب‌- در مورد معاملات متوسط تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انباردار و یا
نماینده واحد تحویل‌گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رییس واحد متقاضی و یا نماینده
وی‌.
ج‌- در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت کمیسیون تحویل
خواهد بود.
تبصره 1- تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند "ب‌" و "ج‌" این ماده با تنظیم
صورت مجلس‌انجام می شود که در آن به صراحت درج می شود:
"کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در
شرایط و اسنادمناقصه یا مزایده (قرارداد) می باشد." همچنین در ذیل صورت مجلس مقدار
و مشخصات کالا، خدمت یاحقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسئولان مربوطه و در خصوص
معاملات بزرگ امضاء طرف معامله یانماینده آنان (در صورتیکه در محل حضور داشته
باشند) درج می شود.
تبصره 2- کالاهاییکه تحویل انباردار می شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس یا
گواهی (حسب‌مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد.
در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می شود و به انبار وارد نمی شود با در
نظر گرفتن مفاد این ماده‌و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالابه جای
انباردار تکالیف مربوطه را انجام خواهد داد ورسید یا صورتمجلس مربوطه حسب مورد
مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می گیرد.
تبصره 3- کمیسیون تحویل‌، هنگام تحویل کالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات
کتبی‌که از طریق نظارت کنندگان مسئول‌، حین انجام کار یا ساخت کالا، خدمت یا
حقوق‌، داده شده است را درنظر بگیرد.
تبصره 4- در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و
مسئولین‌تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد
تحویل و سایر مواردمربوط‌،هر یک از اعضای کمیسیون و مسئولین تحویل (حسب مورد) نظر
خود را در صورت مجلس درج می‌نمایند و امر تحویل انجام نمی گیرد، متعاقبا ترتیب
انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیرعامل حسب موردتعیین خواهد شد.
تبصره 5 - در صورت لزوم مدیرعامل می تواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه
بازرسی‌فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات
کالا، خدمت یا حقوق بانمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.
تبصره 6 - چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن
مستلزم‌صرف وقت و منابع مالی باشد.
درصورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب‌،
کمیسیون‌تحویل می‌تواند راسا (یا عنداللزوم با جلب نظر کارشناس‌) میزان خسارت و
تفاوت قیمت را تعیین و نسبت‌به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید.
مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده‌) و قرارداد درج
شود.

فصل هشتم‌- سایر مقررات
ماده 34- ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین‌نامه در صورتی
معتبر است که‌فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل‌، قابل تصدیق باشد، مانند
پست سفارشی‌، تلگرام‌، تلکس ونظایر آن‌.
ماده 35- نحوه رسیدگی به شکایات الف‌- چنانچه هر یک از مناقصه گران (مزایده گران‌)
نسبت به اجرانشدن موادی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشد می تواند به مدیرعامل
شرکت شکایت کند.
ب‌- مدیرعامل شرکت مکلف است در مهلت پانزده روزکاری از تاریخ دریافت شکایت‌،
رسیدگی های‌لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض‌، مطابق مقررات
مربوط موضوع را به کمیسیونمناقصه (مزایده‌) احاله تا نسبت به تایید تصمیم اولیه
کمیسیون یا تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده‌) اقدام نمایدو درصورتی که شکایت را
وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به منظور ارایه به شاکی ظرف مهلت تعیین شده‌به
مدیرعامل شرکت اعلام کند.
ماده 36- اشخاصی (حقوقی و حقیقی‌) که به تشخیص هیأت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی
در ایفای‌در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله
را به نحو مطلوب تهیه ، تدارک‌،انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای
استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه‌قرار می گیرند و از شرکت در
مناقصه ها، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شوند.
ماده 37- به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت
وهمچنین ایجاد شفافیت در معاملات‌، اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ شرکت می
بایست در مراحل‌مختلف آن‌، شامل نحوه انجام معامله‌، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاد
دهندگان و پیشنهادات‌، انتخاب‌طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه اطلاع
رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب منتشر شود.
تبصره 1 - شرکت موظف است اطلاعات و اسناد ذیل را در مورد معاملات شرکت ثبت و
نگهداری کند:
1 - درخواست انجام معامله و تاییدیه مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی‌) برای
انجام اقدامات لازم دراین خصوص‌.
2 - فراخوان‌.
3 - نام و مشخصات اعضای کمیسیون‌، پیشنهاددهندگان و حاضران و در جلسات‌.
4 - خلاصه اسناد.
5 - روش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
6 - صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.
7 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان‌.
تبصره 2 - اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت
اعم از مناقصه‌(مزایده‌)، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان
دسترسی‌، مشاهده و نظارت در هر زمان به‌سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.
تبصره 3 - اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده‌)، عدم الزام و ترک
آنها، جزء آن دسته‌از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، باید از
طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکتهای آب و فاضلاب و به علاوه در خصوص مناقصات از
طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیارعموم قرار گیرد.
در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلا
عات برای مدتزمان معین به تعویق خواهد افتاد.
تاخیر در انتشار و مدت آن می باید قبلابه تصویب هیأت مدیره شرکت برسد.
ماده 38- کلیه آیین‌نامه ها و دستورالعملهای مغایر از تاریخ تصویب این آیین‌نامه
منسوخ می باشد.
تبصره 1 - هیأت مدیره شرکت می تواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در این
آیین‌نامه ،دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیأت وزیران
در مورد طرحهای تملکداراییهای سرمایه ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص
منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده‌قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس شود.
تبصره 2- در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای که محل تامین اعتبار آنها منابع
عمومی می‌باشد شرکت می باید این آیین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی‌- اجرایی و
آیین‌نامه مربوط که با قانون برگزاری‌مناقصات مغایر نمی باشد را نیز مراعات نماید.
ماده 39- هیأت مدیره شرکت موظف است است پیشنهادات اصلاحی در خصوص این آیین‌نامه را
هرساله به مجمع عمومی شرکت ارایه نماید.
اصلاح این آیین‌نامه منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
مواردی که در این آیین‌نامه از قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور
اقتباس شده‌است صرفا در چارچوب قوانین مذکور و اصلاحات بعدی توسط مجلس شورای
اسلامی قابل اصلاح است‌.
محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور