اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص )

اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص‌)

شماره‌ : .58814ت 31481ه¨

تاریخ : 1383.10.23
وزارت راه و ترابری‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.7.12 و 1383.9.25 بنا به پیشنهاد شماره 11.13394
مورخ‌1383.7.5 وزارت راه و ترابری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد مواد (4) و (6) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1379 ـ و با رعایت
تصویبنامه شماره .1586ت‌24246ه¨ مورخ 1381.1.21 اساسنامه‌شرکت مادرتخصصی
فرودگاههای کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص‌)
فصل اول ـ کلیات و سرمایه
ماده 1 ـ شرکت مهندسی فرودگاههای کشور که در قالب شرکت مادرتخصصی فرودگاههای
کشورساماندهی شده است و در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود، دارای
شخصیت حقوقی و مالی‌مستقل بوده و وابسته به وزارت راه و ترابری است که طبق مفاد
این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به‌شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده 2 ـ هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و ایجاد، اداره‌، نگهداری‌، توسعه‌، تکمیل‌،
تجهیز وبهره‌برداری فرودگاههای کشور و ایستگاههای ناوبری ارتباطی و ارائه خدمات و
فعالیتهای جنبی فرودگاهیهوانوردی و پروازی می‌باشد.
ماده 3 ـ مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است‌. شرکت می‌تواند برای
اجرای وظایف‌مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت
قوانین و مقررات مربوط شعب یانمایندگی‌هایی تأسیس نماید.
ماده 4 ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال منقسم به ده هزار سهم
ده هزارریالی می‌باشد و کلیه سهام آن متعلق به دولت است‌.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف
ماده 5 ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح ذیل خواهد بود:
1ـ انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار و
مسافر، امور حمل و نقل وانجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ‌، مراجعین
به فرودگاهها، خدمات زمینی فرودگاهی‌(هندلینگ‌)، آشیانه‌، کترینگ‌، اقامتی و
پذیرایی‌، سوخت‌رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاهها،هواپیماها، مراکز
تجاری و پارکینگ‌.
2ـ خدمات هوانوردی از قبیل تجهیز راههای هوایی‌، نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات
هوانوردی‌،هدایت و نشست و برخاست هواپیما و وسایل پرنده در فضا و فرودگاهها، خدمات
آزمایش دستگاههای‌ناوبری و خدمات ایمنی زمینی و آتش‌نشانی و سایر خدمات زمینی
مربوط‌.
3ـ خدمات طراحی‌، ساخت‌، تعمیرات و نگهداری پایانه‌ها، ساختمانهای جنبی‌، عوامل
پروازی‌،تجهیزات پروازی و لوازم ارتباطی و ناوبری و سایر تسهیلات فرودگاهی‌.
4ـ سرمایه‌گذاری یا مشارکت با بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی (غیردولتی‌) واجد
شرایط و صلاحیت‌و اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری به منظور تحقق اهداف
شرکت با تصویب مجمع عمومی و بارعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
5ـ ایجاد آزمایشگاههای تحقیقاتی منطبق با اهداف شرکت‌.
6ـ صدور خدمات فنی و تخصصی در محدوده وظایف اصلی شرکت‌.
7ـ عضویت در مجامع و سازمانهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی مرتبط با وظایف شرکت
با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط‌.
8ـ سایر اقداماتی که به تشخیص و تصویب مجمع عمومی در جهت تحقق اهداف شرکت با
رعایتقوانین و مقررات مربوط لازم باشد.
تبصره ـ شرکت می‌تواند برخی از امور غیرمدیریتی نظیر فعالیتهای فنی و عملیاتی‌،
خدماتی و پشتیبانی‌مربوط به ایجاد، اداره‌، نگهداری‌، توسعه و تجهیز فرودگاهها را
به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح وواجد شرایط طبق قوانین و مقررات مربوط واگذار
نماید.

فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 6ـ ارکان شرکت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی
2ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
3ـ بازرس (حسابرس‌)
ماده 7ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر به‌عنوان نمایندگان سهام دولت تشکیل می‌شود:
1ـ وزیر راه و ترابری که ریاست مجمع عمومی را نیز برعهده خواهد داشت
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4ـ وزیر صنایع و معادن
5 ـ وزیر بازرگانی
ماده 8ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
1ـ مجمع عمومی عادی
2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده 9ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به
صورتهای مالیشرکت‌، تصویب بودجه‌، خط مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در
دستورجلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 10ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور
حداقل‌چهار عضو رسمیت خواهد داشت‌. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و
در مجمع‌فوق‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از
عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ ومحل تشکیل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از
انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به‌موضوعاتی که در دستور مجمع قرار
دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 11ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است‌:
1ـ بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت‌.
2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیأت مدیره‌، صورتهای مالی و بودجه
شرکت‌.
3ـ عزل و نصب اعضای هیأت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی برای مدت دو
سال‌.
4ـ انتخاب بازرس (حسابرس‌) شرکت‌.
5ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌.
6ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت شامل نمودار سازمانی‌، شرح وظایف‌، سقف پستهای
سازمانی‌تا سطوح مدیریت و واحدهای همتراز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت با
رعایت قوانین و مقررات‌.
7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی و سایر
آیین‌نامه‌های موردنیاز شرکت با رعایت قوانین و مقررات و ارائه به مراجع ذی‌ربط
قانونی جهت تصویب‌.
8ـ بررسی و تصویب تعرفه‌های خدمات و فعالیتهای شرکت به استثنای تعرفه‌های مربوط به
خدمات‌ناوبری و نشست و برخاست که پس از تأیید مراجع ذی‌ربط اجرا خواهد گردید.
9ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای
حقوق ودستمزد و تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس‌) در چارچوب قوانین و مقررات
مربوط‌.
10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل وصول که از طرف هیأت
مدیرهپیشنهاد می‌شود.
11ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی‌، اخذ
وام وتحصیل اعتبار به پیشنهاد هیأت مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و
مقررات مربوط‌.
12ـ اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش
دردعاوی و استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت
اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
13ـ اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس یا تحصیل شعبه یا نمایندگی در نقاط داخل کشور به
پیشنهادهیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
14ـ اتخاذ تصمیم نسبت به طرحهای پیشنهادی هیأت مدیره در مورد فعالیتهای قابل
واگذاری شرکت‌.
15ـ پیشنهاد تصویب یا لغو عضویت در مجامع و سازمانهای داخلی و بین‌المللی طبق
قوانین و مقررات‌مربوط‌.
16ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
17ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این
اساسنامه دردستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.
ماده 12ـ مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌گردد و اتخاذ تصمیم در
مورد زیر منحصراًبا مجمع یادشده می‌باشد:
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه شرکت با رعایت قوانین و
مقررات مربوط وارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب‌.
2ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت
تصویب‌.
3ـ پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت
تصویب‌.
ماده 13ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف‌، حداقل دارای مدرک
تحصیلی‌کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی از
بین افراد صاحب‌نظردر تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب
می‌شوند و پس از انقضای مدت تازمانی که تجدید انتخاب به‌عمل نیامده است‌، در سمت
خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای‌دوره‌های بعد بلامانع است‌.
تبصره 1ـ هریک از اعضای هیأت مدیره موظفند به صورت تمام‌وقت در شرکت اشتغال داشته
و به‌ترتیبی که هیأت مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوزه‌هایی از فعالیت شرکت را
عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 2ـ حداقل سه نفر از اعضای انتخابی هیأت مدیره باید از کارمندان رسمی و با
تجربه و دارای‌حداقل ده سال سابقه کار در شرکت بوده و یک نفر نیز دارای تحصیلات و
سوابق مرتبط در رشته مالی وبازرگانی باشد.
تبصره 3ـ هیأت مدیره از میان خود یک نفر را به‌عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب
می‌نماید.
ماده 14ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با سه رأی
موافق‌اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 15ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک‌بار و به طور منظم تشکیل و دستورجلسه
یک هفته قبل‌از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.
ماده 16ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره با درج نظر
مخالفین در آن‌به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات
هیأت مدیره با رییس هیأت‌مدیره می‌باشد.
ماده 17ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمت دیگری (موظف
یاغیرموظف‌) در سایر شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها را ندارند.
ماده 18ـ در صورت فوت‌، بازنشستگی‌، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت
هریک از اعضای‌هیأت مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده تشکیل
و جانشین وی را برای بقیه مدت‌باقیمانده انتخاب خواهد نمود.
ماده 19ـ هیأت مدیره شرکت مجری مصوبات مجمع عمومی می‌باشد و بر اساس مقررات این
اساسنامه‌دارای اختیارات زیر است‌:
1ـ تهیه و تنظیم تشکیلات کلان‌، آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملات‌، استخدامی و همچنین
پیشنهاد اصلاح آنهاو اساسنامه شرکت برای ارائه به مجمع عمومی و دیگر مراجع مربوط‌.
2ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه‌، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی برای ارائه
به مجمع عمومی‌.
3ـ پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی‌.
4ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات
مربوط‌.
5ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به روش اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هریک
ازواحدهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
6ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین‌نامه معاملات شرکت
باید به تصویب‌هیأت‌مدیره برسد.
7ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری براساس خط‌ مشی و اهداف شرکت‌.
8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول در چارچوب آیین‌نامه مالی‌،
معاملاتی شرکت و بارعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای
اجاره و استیجاره اماکن و تأسیسات براساس لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و
محلها در فرودگاههای کشور ـ مصوب 1358ـ
9ـ مسؤولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی‌، محاسباتی‌،
استخدامی‌، مدیریت امورکارکنان‌، تشکیلات‌، معاملات‌، مخارج‌، حفظ اموال و همچنین
نظارت لازم در امور اداری‌، مالی‌، فنی‌، دفاتر ونمایندگی‌ها.
10ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات‌، معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه
امور شرکت‌.
11ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از
اندوخته‌های شرکتبه مجمع عمومی‌.
12ـ تعیین حق وکالت یا حق مشاوره وکلای دادگستری موردنیاز شرکت‌.
13ـ بررسی و پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌، مشارکت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانکی و
وام به مجمع‌عمومی‌.
14ـ بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرقابل وصول و نیز
اندوخته‌های شرکت به‌مجمع عمومی‌.
15ـ تأیید برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کارکنان و مدیران شرکت که از
سوی مدیرعامل‌پیشنهاد می‌شود.
16ـ پیشنهاد تعرفه‌های خدمات و فعالیتهای شرکت به مجمع عمومی یا سایر مراجع
مربوط‌.
17ـ انجام سایر امور لازم برای اداره شرکت در چارچوب این اساسنامه و قوانین و
مقررات مربوط‌.
ماده 20 ـ هیأت مدیره می‌تواند به مسؤولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را
به مدیرعامل‌تفویض نماید.
ماده 21 ـ هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره
را درمهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس‌) شرکت ارسال
نماید.
ماده 22 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌باشد که با پیشنهاد هیأت مدیره و
تصویب مجمع‌عمومی برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن انتخاب و
با حکم رییس مجمع عمومی‌منصوب می‌شود و دارای اختیارات تام برای اداره امور عمومی
و اجرایی شرکت در حدود مصوبات مجمع‌عمومی و هیأت مدیره و مقررات این اساسنامه و
آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد.
تبصره 1 ـ مدیرعامل می‌تواند رییس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.
تبصره 2 ـ مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به
هریک ازکارکنان شرکت تفویض نماید.
تبصره 3 ـ معاون امور عملیات هوانوردی شرکت براساس ضوابط تخصصی مصوب سازمان
هواپیمایی‌کشوری توسط مدیرعامل منصوب خواهد شد.
ماده 23 ـ موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می‌باشد:
1ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره
2ـ تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
3ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره
4ـ اداره امور فنی‌، مالی‌، اداری و استخدامی شرکت
5 ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره
6ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره
7ـ بازکردن حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق قوانین
و مقررات‌مربوط پس از تصویب هیأت مدیره‌.
8ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان براساس آیین‌نامه استخدامی شرکت و در چارچوب اهداف
وسیاستها و سازمان مصوب و با رعایت بودجه مربوط‌.
9ـ تهیه و تدوین گزارشهای دوره‌ای از وضع جاری‌، مالی و عملیاتی انجام شده شرکت
برای ارائه به هیأت‌مدیره و مجمع عمومی‌.
ماده 24 ـ کلیه اسناد، اوراق مالی‌، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای
مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره‌) و یا نمایندگان
آنان برسد و مکاتبات اداری به امضای‌مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند
می‌رسد.
تبصره ـ برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده و
ذی‌حسابمجاز خواهد بود.
ماده 25 ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای
دفاع از حقوق‌شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر
را دارد. مدیرعامل می‌تواند پس‌از اخذ نظر مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع مواردبه داوری اقدام نماید.
ماده 26 ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل‌، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل
جدید نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت‌.
ماده 27 ـ شرکت دارای بازرس (حسابرس‌) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت
یک سالانتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است‌، به وظایف خود
ادامه خواهد داد.
تبصره ـ اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت
گردد.
ماده 28ـ وظایف بازرس (حسابرس‌) به شرح زیر می‌باشد:
1 ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت
دارایی شرکت وتطبیق آن با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهارنظر در مورد آنها.
2 ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به
مجمع عمومی درموعد مقرر قانونی‌.
3 ـ بازرس حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت هرگونه
اطلاعاتی‌را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و
اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه‌کند بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز
وقفه در امور شرکت گردد و مسؤولین شرکت مکلفنداطلاعات لازم را در اختیار بازرس
قرار دهند.
4 ـ بازرس می‌تواند برای انجام وظایف خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت
و سایرامکانات موردنیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت جهت انجام وظیفه بازرس
امکانات لازم را در اختیار وی‌قرار خواهد داد.
ماده 29ـ به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و
اثربخشی‌عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس
معیارهای از پیش تعیین‌شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت مستمر بر حسن
اداره امور شرکت براساس برنامه‌ها و اهداف‌مصوب و حصول اطمینان از سیستمهای
کنترلی‌، شرکت می‌تواند کارگروه حسابرسی عملیاتی تشکیل دهد.کارگروه یادشده موظف
است گزارشات لازم را در اختیار مجمع عمومی یا هیأت مدیره قرار دهد.
تبصره ـ رییس کارگروه حسابرسی عملیاتی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده 30ـ سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان
سال خاتمه‌می‌پذیرد.
ماده 31ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته شده و صورتهای مالی آن باید حداکثر
تا پایان‌خردادماه هر سال پس از تأیید هیأت مدیره از طرف مدیرعامل در اختیار بازرس
(حسابرس‌) قرار گیرد.
ماده 32ـ این شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری
تابع وزارت راه وترابری بوده و از نظر ضوابط بین‌المللی تابع مقررات سازمان
بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که ازطریق سازمان هواپیمایی کشوری اعمال
می‌گردد، می‌باشد.
ماده 33ـ این اساسنامه از تاریخ ابلاغ جایگزین اساسنامه قبلی‌، موضوع تصویبنامه
شماره‌.112722ت‌173ک مورخ 1369.9.14 و اصلاحیه بعدی آن می‌شود.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 83.30.8904 مورخ 1383.8.21 و شماره
83.30.9298مورخ 1383.10.10 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است‌.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور