اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 15121/ت33020هـ مورخ 11/3/1384

بسمه تعالی

وزارت جهادکشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پیشنهاد شماره 22275/020 مورخ 13/2/1384
وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 15121/ت33020هـ مورخ 11/3/1384 به شرح
زیر اصلاح می شود:
1 ـ در ماده (2) عبارت “دامها این” به عبارت “این دامها” اصلاح می شود..
2 ـ‌ تبصره (2) ماده (6) به شرح زیر اصلاح می گردد:
“تبصره 2 - سازمان یادشده موظف است ظرف یک سال پس از شروع بهره برداری از اراضی
کشاورزی و معرفی بهره بردار جایگزین در مراتع قطب مخالف توسط عشایر، نسبت به صدور
اسناد قطعی به نام عشایر ذی نفع اقدام نماید و همچنین در صورت رعایت ضوابط سازمان
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در معرفی بهره بردار جایگزین سازمان جنگلها، مراتع
و‌ آبخیزداری کشور موظف است به محض ابطال پروانه بهره برداری، در قطب مخالف اسکان،
به طور همزمان نسبت به صدور پروانه جدید برای بهره بردار جایگزین اقدام نماید.
حداکثر دوره انجام اقدامات زیربنائی و آماده سازی بهره برداری از اراضی کشاورزی و
معرفی بهره بردار جایگزین و صدور اسناد قطعی چهار سال خواهد بود. ”
3 ـ در تبصره (3) ماده (6) پس از عبارت “در اختیار” واژه “سازمان” اضافه می‌شود.
4 ـ در جزء (2) ماده (7) عبارت “تحت اختیار” حذف می گردد.
5 ـ در جزء (3) ماده (7) واژه “تقویت” به واژه “تقویم” اصلاح می گردد.6 ـ ماده (8) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
“ماده 8 - وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون
بخشی لازم و نظارت بر تحقق اهداف این آیین نامه و انجام اقدامات زیر، نسبت به
تشکیل ستاد پیگیری موضوع این آیین نامه به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت رییس
سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام و گزارش نظارتی
لازم را هر شش ماه یکبار تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال
نمایند.”


پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور


رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع
رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.