تصویب نامه هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ در مورد اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو

بسمه تعالی

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو

هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پیشنهاد شماره 8247/020 مورخ 20/3/1385
وزارت جهادکشاورزی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده
(82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
1- اجرای بخشی از شبکه های فرعی انتقال آب سدها به مزارع توسط وزارت نیرو انجام
خواهد شد.
2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 4570/ت34790هـ مورخ 22/1/1385 می‏شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت اموراقتصادی ودارایی ،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداری کهگیلویه و بویراحمد، دبیرخانه شورای
اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.