وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 22/5/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت جهادکشاورزی
وزارت صنایع و معادن

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در
جلسه مورخ 22/5/1385 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
سود بازرگانی پرتقال (ردیف 08051000 تعرفه)، نارنگی (ردیف 08052000 تعرفه) و سیب
(ردیف 08081000 تعرفه) برای محموله هایی که از تاریخ 16/11/1385 لغایت1/3/1386
وارد یکی از گمرکات کشور شوند شش درصد (6%) تعیین می شود.
ورود میوه های مذکور خارج از محدوده زمانی یادشده مشمول چهل و یک درصد (41%)
سودبازرگانی خواهد بود.


تأیید می گردد
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

این تصویب نامه در تاریخ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات
دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی، روزنامه رسمی جمهوری
اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.