اعتبار موضوع تصویب نامه شماره 36569/ت33839هـ مورخ 23/6/1384 برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به سبزی کاران، خارج از سقف مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
اعتبار موضوع تصویب‌نامه شماره 36569/ت33839هـ مورخ 23/6/1384 برای جبران بخشی از
خسارات وارد شده به سبزی‌کاران، خارج از سقف مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (10)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ و براساس دستورالعمل پیوست که
تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، هزینه می‌گردد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت اموراقتصادی و دارایی،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت
دولت ابلاغ می‌شود.