آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
وزارت بازرگانی ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و ترابری ـ دفتر امور مناطق محروم کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1384 که در مرکز استان خراسان جنوبی تشکیل گردید،
بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور، وزارت کار و اموراجتماعی، بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و
سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواد (10)، (11)،‌ (27) و بند “ج”
ماده (21)، بند “الف” ماده (39)، بندهای “د” و “ط“ ماده (95)، بند “و” ماده (101)
و بند “الف” ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی
زودبازده و کارآفرین را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین”

ماده 1 ـ هدف از این آیین نامه ساماندهی فعالیتها و حمایتهای دولت در زمینه گسترش
بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد:
الف ـ توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم
ب ـ توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر
ج ـ افزایش تولید و صادرات غیرنفتی
د ـ تقویت تحرک اقتصادی
هـ ـ افزایش کارایی تسهیلات بانکی
و ـ تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدیدماده 2 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف ـ بنگاههای کوچک : به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) گفته می شود که میزان
اشتغال آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.
ب ـ دامنه شمول : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و
خدمات، فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند داشت.
ج ـ دبیرخانه کارگروه : دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان
د ـ سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هـ ـ بانک : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
و ـ منابع اعتباری : تمامی منابع نظام بانکی کشور که قابلیت اعطای آن به بنگاههای
بخشهای تعاونی و خصوصی در قالب تسهیلات اعتباری را داشته باشد.
ماده 3 ـ بانک ترتیبی اتخاذ کند که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل به
میزان سهم های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرحهای بنگاههای کوچک
موضوع این آیین نامه اختصاص دهد.

سال 1384 1385 1386 1387 1388
درصد 20 35 50 50 50

تبصره 1 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و اموراجتماعی مکلفند با
همکاری سایر دستگاههای اجرایی بخشی مرتبط، در پانزدهم اسفند ماقبل هر سال سهمیه
اعتباری هر استان برای سال بعد را باتوجه به مزیتهای اقتصادی، استعدادها و میزان
عدم برخورداری و بیکاری استانها تعیین و ابلاغ کند. تعیین سهمیه اعتباری هر استان
برای سال 1384 ظرف 15 روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه خواهد شد.
سهمیه های تعیین شده باتوجه به عملکرد، در فاصله زمانی سه ماهه درصورت لزوم اصلاح
خواهد شد.
تبصره 2 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است با تأکید بر اشتغالزایی
بیشتر، سیاستها و جهت گیریهای تسهیلات اعطایی و میزان آورده طرحهای پیشنهادی
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان را که حداقل 10% خواهد بود، تصویب و ابلاغ
نماید. در مورد سهم آورده تعاونیها موضوع ماده (12) تصویب نامه شماره 19416/
ت33108هـ مورخ 21/4/1384 بر طبق تصویب نامه مذکور عمل خواهد شد.
تبصره 3 ـ بانک مکلف است منابع مالی طرحهای بزرگ صنعتی را از محل باقیمانده کل
تسهیلات بانکی پس از کسر تسهیلات ذکر شده در جدول موضوع ماده 3 این آیین نامه
تأمین نماید.
وزارت اموراقتصادی و دارایی نیز مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن حداکثر تا
پایان سال جاری نسبت به شناسایی راههای تأمین کسری تسهیلات احتمالی از طریق مراجع
قانونی اقدام کند.
ماده 4 ـ به منظور تشویق و ترغیب بانکها به رعایت مواد تعیین شده توسط بانک برای
بانکهای عامل موضوع جدول ماده (3) این آیین نامه در هدایت منابع به فعالیتهای
موضوع این آیین نامه، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه دستورالعملی توسط
سازمان، بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط رییس بانک ابلاغ می شود.
ماده 5 – به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از
بهره‌برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها
مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی، خواهد بود که توسط
سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، جهادکشاورزی و صنایع
و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.
تبصره 1 ـ عناصر مربوط به دستورالعمل اجرایی توزیع تسهیلات موضوع ماده (5) این
آیین‌نامه در پانزده اسفند هر سال برای سال بعد با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به اطلاع فعالان اقتصادی و
بانکهای عامل می رسد. این دستورالعمل برای محاسبه و پرداخت یارانه سود و کارمزد
فعالیتهایی که در آن سال شروع می شوند معتبر و ملاک عمل می باشد.
تبصره 2 – ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه گذاری، زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات
توسط بانک عامل می باشد.
تبصره 3 – سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان درچارچوب
دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می
شود.
ماده 6 – بانک عامل موظف است پس از دریافت درخواست بنگاههای متقاضی تسهیلات (حاوی
مدارک و مستندات مورد نیاز بانک برای بررسی که قبلاً آن را مشخص نموده و در معرض
اطلاع عموم قرار داده است)، با بررسی گزارش توجیهی اقتصادی، مالی و فنی طرحها، نظر
خود را ظرف 45 روز به متقاضی اعلام کند.
تبصره 1 ـ بانک عامل مکلف است در اعطای تسهیلات به متقاضیان، قوانین و مقررات
مربوط به ایثارگران را کاملاً رعایت کند.
تبصره 2– بانک عامل مکلف است دلایل رد درخواست بنگاهها را به طور مستند به متقاضی
و دبیرخانه کار گروه اعلام کند.
ماده 7 – دبیرخانه کارگروه، موظف است ظرف یک ماه، نظر دبیرخانه در زمینه استحقاق
بنگاه در برخورداری از یارانه سود و کارمزد را به بانک اعلام کند.
تبصره ـ عدم اعلام نظر دبیرخانه کارگروه استان تا پایان مهلت مقرر در این ماده به
بانک عامل، به منزله تأیید دریافت یارانه سود و کارمزد توسط مجری طرح خواهد بود.
ماده 8 – بنگاههای متقاضی برخورداری از یارانه سود و کارمزد تسهیلات در چارچوب
فعالیتها و شرایط دستورالعمل موضوع ماده (5) این آیین نامه، مکلفند خاتمه اجرای
طرح و آغاز
بهره برداری و فرصتهای اشتغال ایجاد شده را درقالب چارچوبی که توسط دبیرخانه شورای
عالی اشتغال اعلام می‌شود به دبیرخانه مذکور اعلام کنند.
ماده 9 – استانداران موظفند هر سه ماه یک بار گزارشی از میزان اشتغال ایجاد شده،
مربوط به طرحهای به بهره برداری رسیده را برای ارایه به هیئت دولت به دبیرخانه
شورای عالی اشتغال ارسال کنند.
ماده 10 ـ وزارت کار و اموراجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن،
برنامه جامع ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای متقاضیان تسهیلات بانکی موضوع این
آیین نامه را به طوری‌که در زمینه بنگاهداری، بازاریابی و مدیریت منابع کارآفرینی
از حداقل توانمندی برخوردار شوند، تدوین و با همکاری دستگاههای اجرایی و مراکز
آموزشی مرتبط به اجرا درآورد.
تبصره ـ در صورت تشخیص دبیرخانه کارگروه، گذراندن دوره کارآفرینی و کسب مهارت برای
مدیران بنگاه الزامی است.
ماده 11 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پیش بینی در لوایح بودجه
سنواتی، جدول تفصیلی معافیتهای قانونی مالیاتی برای طرحهای موضوع ماده‌ (5) این
آیین نامه در بخشهای مختلف را تدوین و اعلام کند.
ماده 12 ـ سازمان مکلف است اعتبار مورد نیاز برای تامین یارانه سود کارمزد و
پرداختهای تشویقی به نظام بانکی را سالانه برآورد و در لوایح بودجه سنواتی پادار
کند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی
رییس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، استانداریهای سراسر کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.