دستورالعمل نحوه احتساب سابقه خدمت کارکنان نیروی انتظامی، موضوع تبصره ماده (205) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پیشنهاد شماره 72/7/1/4934 مورخ 23/8/
1383 وزارت کشور و به استناد ماده (205) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری
اسلامی ایران ـ مصوب 1382 ـ دستورالعمل نحوه احتساب سابقه خدمت کارکنان نیروی
انتظامی، موضوع تبصره ماده (205) قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل نحوه احتساب خدمت کارکنان نیروی انتظامی، موضوع تبصره ماده (205) قانون
استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف ـ سازمانهای دولتی : وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا
نهادهای انقلاب اسلامی.
ب ـ ناجا : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پ ـ کارکنان ناجا : کلیه کارکنان ناجا، اعم از انتظامی و کارمندان که به موجب
قوانین ذی ربط به استخدام ناجا درآمده اند.
ماده 2 - کارکنانی که قبل از استخدام دارای سابقه خدمت در سازمانهای دولتی باشند و
سوابق خدمتی آنان براساس درخواست ذینفع به نیروی انتظامی منتقل گردد، سابقه خدمت
آنان برابر ضوابط و مقررات این دستورالعمل بررسی و در سنوات بازنشستگی و ترفیعاتی
آنان لحاظ میگردد.
تبصره ـ مرجع تشخیص دولتی بودن سازمانهای مذکور در این ماده در صورت ابهام سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.
ماده 3 ـ سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ مفاد این دستورالعمل مدت زمانی است که
کارکنان با دریافت حقوق، مزایا و پرداخت کسور بازنشستگی در سازمانهای دولتی به
صورت دایم یا موقت به طور تمام وقت اشتغال داشته و سوابق مذکور به موجب مقررات
مربوط به ناجا منتقل گردیده یا می‌گردد.
ماده 4 ـ منظور از خدمت تمام وقت، انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مشاغل ذی
ربط می باشد.
ماده 5 ـ احراز و تأیید سابقه خدمت به صورت دایم یا موقت و همچنین تمام وقت یا
نیمه وقت بودن کارکنان با قید مدرک تحصیلی، رشته شغلی، مهارتها و تجارب عملی مربوط
به عهده سازمان مرکزی ذی ربط و براساس پاسخ استعلام انجام خواهد بود.
ماده 6 - سوابق خدمتی کارکنان پس از طی دوره آزمایشی و صدور حکم قطعی قابل محاسبه
خواهد بود.
تبصره ـ درصورتی که سنوات خدمت از نظر ترفیعات نیز قابل محاسبه باشد پس از نیل به
اولین درجه یا رتبه منظور خواهد شد.
ماده7 - کارکنان موظفند سابقه خدمت قبلی موضوع این دستورالعمل را در حین خدمت به
ناجا اعلام نمایند.
ماده 8 ـ در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی ـ مصوب 1365 ـ و آیین
نامه تبصره (3) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 صرفاً‌
سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان طبق مقررات و ضوابط
فوق الاشاره منتقل شده یا می شود جزو سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی
قابل احتساب می باشد.
ماده9 ـ حق بیمه کسور بازنشستگی مربوط به سابقه خدمت قبلی براساس ماده واحده قانون
نقل و انتقال حق بیمه و یا بازنشستگی ـ مصوب 1365 ـ و اصلاحات بعدی آن به صندوق
بازنشستگی ناجا منتقل و مابه التفاوت آن توسط ذینفع تأدیه خواهد شد.
ماده 10 ـ سوابق خدمت دولتی کارکنان در سایر دستگاهها که حق بیمه یا کسور
بازنشستگی آن طبق قوانین و مقررات مربوط منتقل شده یا می شود از جهت بازنشستگی و
سایر جهات (به ترتیبی که قوانین و مقررات مربوط تعیین شده) جزو سنوات خدمت دولتی
قابل احتساب است.
ماده11 ـ سنوات خدمت موضوع قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق
بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت ـ مصوب 1372ـ در محاسبه خدمت لازم برای
بازنشستگی، اعطای پایه،‌ درجه با نظایر آن منظور نخواهد شد.
ماده 12 ـ حداقل مدت تحصیل و آموزشهای عمومی بدو خدمت قبلی کارکنان در مؤسسات
آموزشی نیروهای مسلح و کلیه سازمانهای دولتی درصورتی که منجر به فارغ التحصیلی شده
باشد با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط، صرفاً در سنوات خدمتی مؤثر در بازنشستگی آنان
محسوب می گردد.
ماده 13 - مدت خدمت وظیفه عمومی کارکنان پایور صرفاً جزو سنوات خدمتی مؤثر در
بازنشستگی آنان محسوب خواهد شد.
تبصره ـ آن دسته از اعضاء هیئت علمی که دوره خدمت ضرورت خود را در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی گذرانده اند، تابع قانون خاص خود خواهند بود.
ماده 14 ـ تشخیص سابقه خدمت قبلی کارکنان در سازمانهای دولتی در مقایسه با وظایف و
مأموریتهای سازمانی آنها در ناجا به عهده کمیسیونی توسط معاونت نیروی انسانی ناجا
مرکب از اعضای زیر خواهد بود:
الف ـ رییس مرکز عملیات نیروی انسانی یا جانشین وی
ب ـ مدیرکل کارگزینی و خدمات یا جانشین
ج ـ مدیرکل اداره قوانین و مقررات نیروی انسانی یا جانشین وی
تبصره 1 - جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء‌ رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضاء
معتبر و قطعی خواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورت تغییر عناوین سازمانی موضوع این ماده، موارد‌ توسط معاونت نیروی
انسانی ناجا مشخص خواهد شد.
ماده 15ـ‌ اداره جلسات کمیسیون به عهده رییس مرکز عملیات یا جانشین وی خواهد بود.
ماده 16 ـ جلسات کمیسیون به طور عادی ماهیانه تشکیل و درصورت ضرورت جلسات فوق
العاده با اعلام قبلی برگزار می گردد.
ماده 17 - در صورت اعتراض در مورد تصمیمات کمیسیون توسط یکی از اعضاء و با تأیید
دو نفر از اعضاء، کمیسیون می تواند فقط برای یکبار دیگر پرونده را مورد رسیدگی
قرار دهد. اعلام اشتباه ظرف سه ماه از تاریخ تصمیم قبلی قابل رسیدگی می باشد.
ماده 18 ـ در موارد زیر سنوات خدمتی تمام وقت افراد در ترفیع محاسبه می گردد:
1 ـ سابقه شغلی قبلی کارکنان در نیروهای مسلح و سابقه خدمت تمام وقت اعضاء بسیج
ویژه سپاه پاسداران در سنوات ترفیع و بازنشستگی افراد به طور کامل محاسبه می گردد.
2 ـ سنوات خدمت قبلی کارکنان در سازمانهای دولتی (به استثناء نیروهای مسلح)‌اگر
چنانچه به تشخیص کمیسیون منطبق با یکی از مشاغل در رسته های مرتبط با شغل فعلی
باشد.
تبصره ـ‌ سنوات خدمتی کارکنان که براساس مقررات، قبلآ محاسبه و لحاظ گردیده است،
مشمول این دستورالعمل نمی باشد.
ماده 19 ـ سازمانهای دولتی موضوع این دستورالعمل موظفند کلیه اطلاعات، مستندات،
اوراق و مدارک و اسناد مربوط به تأیید سوابق خدمت قبلی کارکنان ذی نفع را حسب
درخواست و استعلام ناجا به آن نیرو ارسال و اعلام دارند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه
اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی
رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات
دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه رسمی
جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می
شود.