اصلاح آیین نامه اجرایی بند « ج» ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره30704/ت32646هـ 31/2/1386
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن،
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند « ج»
ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه،
موضوع تصویب‌نامه شماره28479/ت33394هـ مورخ10/5/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) الحاق می‌گردد:
« تبصره ـ میزان آلودگی بر مبنای متوسط عددی میزان آلودگی اندازه‌گیری شده طی سه
بار نمونه‌برداری در یک شبانه‌روز و یا روزهای کاری (در صورت عدم کار مداوم
شبانه‌روزی واحد) تعیین می‌گردد.
2ـ ماده (16) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« ماده16ـ جریمه واحدها به حساب خزانه واریز شده و معادل آن در لوایح بودجه سنواتی
پیش‌بینی می‌گردد تا جهت اجرای طرحهای فاضلاب و سالم‌سازی محیط زیست و جبران خسارت
با هماهنگی سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق
دستگاههای اجرایی ذی‌ربط که واحد آلاینده در حیطه آن دستگاه عمل می‌کند، هزینه
گردد.»
3ـ ماده (17) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده17ـ مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی موجود در شهرکهای صنعتی و مجتمع‌های مشابه
آن فعالیت می‌‌کنند به عنوان شخصیت حقوقی پاسخگو بوده و مسئول پرداخت جرایم مشمول
این آیین‌نامه می‌باشند، مدیریت شهرکهای صنعتی و مجتمع‌های مشابه در جمع‌آوری سهم
پرداخت جریمه واحد، همکاری لازم را خواهدداشت.»
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی